CoC NEWS ISSUE 079 CoC มอบทุนขาดแคลนให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2/2561 จำนวน 15 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาละ 2,000 บาท จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,500 บาท จำนวน 5 ทุน และทุนการศึกษาละ 1,000 บาท จำนวน 3 ทุน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเหมือนนักศึกษารายอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และแบ่งเบาภาระของครอบครัว ซึ่งนักศึกษาทั้ง 8 คน ได้เข้าสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา