CoC NEWS ISSUE 087 CoC จัดอบรมหัวข้อเรื่อง “Introduction to Cryptocurrency Investment and How to Avoid Scams”

ในวันที่ 20 เมษายน 2562 นี้ ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติจาก ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์ และ อ.เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล ในการเป็นวิทยากรอบรมหัวข้อเรื่อง “Introduction to Cryptocurrency Investment and How to Avoid Scams” ณ ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ 1202 A โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและบล็อกเชน รวมทั้งพื้นฐานความรู้ก่อนการเทรดและการวิเคราะห์เทคนิค
เบื้องต้น