CoC NEWS ISSUE 091 นักศึกษา CoC เข้าร่วมโครงการ PSU Design Workshop in Tokyo 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ PSU Design Workshop in Tokyo 2018 ณ Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17- 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 9 คนได้แก่ ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ PSU Design Workshop in Tokyo 2018 ณ Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17- 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 9 คนได้แก่

ายณัฐกร ตั้นเส้ง  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 1

นางสาวชญานิษฐ์ ลีลาวิชิตชัย นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2

นายพัทนัย จิรสูตรสกุล นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 4

นางสาวนพเกศ ฉิมสกุล นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 4

นางสาวธัญลักษณ์ ศิริกุล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 4

นางสาวอันธิกา สังข์ประสิทธิ์  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4

นายธันวา ดาวกระจ่าง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4

นางสาว อัญชนา ทองเพชร  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4

นายกฤษกร แก้วกำลัง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4

โดยนักศึกษาทุกคนได้รับทุนสนับสนุนเป็นเงิน 60,000 – 80,000  เยน ทั้งยังได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ เและวัฒนธรรมกับนักศึกษาญี่ปุ่นอีกด้วย  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการสร้างความร่วมมือและสัมพันธ์อันดีทั้งระหว่างนักศึกษาและสถาบันการศึกษาทั้ง 2 ประเทศ ให้เกิดความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น