CoC NEWS ISSUE 093 CoC จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (Say Goodbye to Student’s Life #2)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (Say Goodbye to Student’s Life #2) ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและแนะนำแนวทางในอนาคตหลังจากเรียนจบไปแล้ว โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีกล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาภายในงานมีการพูดคุยหัวข้อ

– บัตรนักศึกษากับเวลาที่เหลืออยู่ โดย ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

– เรียนจบแล้วทำอะไร? โดย ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

– เรียนต่อที่ไหน สาขาอะไรดี โดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ

– ทำงานอะไรดี โดย คุณฐิรดล ดอกยี่สุ่น ผู้จัดการบริษัท เอท จี เอท จำกัด

– ทักษะการเข้าสังคม โดย คุณฉัตรพัฒน์ แสงเงิน งานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาด คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะการบริการและการท่องเที่ยว

– วางแผนรายได้และเงินออมเพื่ออนาคต โดย อ.วีราภรณ์ ซิดดู

– เพื่อนฝูงเครือข่าย โดย ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ตัวแทนศิษย์เก่า

ก่อนจบกิจกรรมมีการคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการชั้นปีรุ่นที่ 2 ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีสถานประกอบการเข้ามาแนะนำตำแหน่งงานพร้อมรับสมัครและสัมภาษณ์เข้าทำงานอีกด้วย