ขอเชิญทุกท่าน ทั้งคนทำงาน นักเรียน นักศึกษา เข้าสอบวัดความรู้ด้านไอที (ITPE) 2019