CoC NEWS ISSUE 108 CoC คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ STSP Health and Wellness Pitching

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่งขัน Pitching STSP Health and Wellness Pitching ภายในงาน SPARK STSP Innovation Fair 2019 “นวัตกรรมนำสุข” (Health and Wellness) ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 CentralFestival Hatyai อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 2 ทีม ได้แก่ทีม
1.ทีม Smart Point
สมาชิกในทีม นางสาวสิริลักษณ์ รักสวัสดิ์ นายสรวิชญ์ ทองปรุง นายกันติทัต หวานชื่น นางสาวเบญจมาศ แก้วศิริ นางสาวจันทภา บิลหีม
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง
ชื่อผลิตภัณฑ์ “Smart Point” แนวคิดแอปพลิเคชันเส้นทางการเดินทางไปยังหน่วยบริการของโรงพยาบาล

2.ทีม Phuket Echo
สมาชิกในทีม นายอัฟฟาน ดอเลาะหมิ นางสาวกนกวรรณ เจริญรักษ์ นายเอกนรินทร์ ทิพย์หมัด นายมิคาเอล ยะปา นางสาวสุภาวดี มานะสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง
ชื่อผลิตภัณฑ์ “Count Care” เป็น Application และ Web Application ในการแจ้งเตือนการกินยา และบันทึกการกินยา สำหรับการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ซึ่งจะแบ่งออกเป็น
1. Application เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถแสกน QR code เพื่อตั้งค่าการแจ้งเตือนการกินยาอัตโนมัติ มีสรรพคุณยา ปฏิทินการกินยา โดยผู้ใช้งานเป็นกลุ่มทั่วไปที่กินยาหรืออาหารเสริม และใช้งานสมาร์ทโฟน
2. Web Application เป็นส่วนเสริมที่ช่วยในการทำงานของสถาบริการทางการแพทย์และร้านขายยา โดยมีฟังก์ชันสร้าง QR code สำหรับการใช้งานควบคู่กับการเข้าดูข้อมูลที่ได้จากการใช้งานใน Application

โดยการแข่งขันในครั้งนี้ ทีม Phuket Echo สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และเงินรางวัล 10,000 บาท จากการแข่งขันได้สำเร็จ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง และนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน และเป็นกำลังใจให้นักศึกษา พัฒนาไอเดียต่อไป