CoC NEWS ISSUE 112 CoC จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 “CoC Sport Day 2019” เพื่อบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนอกเหนือจากการทำงาน เสริมสร้างความสุขและความสามัคคี ให้กับทีมบุคลากร ได้แบ่งทีมออกเป็น 4 สีด้วยกันโดยการจับฉลาก และนำทีมแต่ละสีโดยผู้บริหาร ได้แก่ ประธานสีเขียว โดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประธานสีชมพู โดย ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานสีเหลืองโดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยบัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ และ ประธานสีแดง โดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โดยมีการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันปิงปอง การแข่งขันแบดมินตัน และการแข่งขันแชร์บอล