CoC NEWS ISSUE 116 CoC และ ร.ร.กะทู้วิทยา ได้ลงนามร่วมกันใน MOU

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต นำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์พร้อมคณะผู้บริหาร มีความร่วมมือกับโรงเรียนกะทู้วิทยา นำทีมโดย ผู้อำนวยการปัญญา หัตถิ พร้อมทีมผู้บริหาร ได้ลงนามร่วมกันใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ณ ห้องประชุมพอเพียง โรงเรียนกะทู้วิทยา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดภูเก็ต คุณวันชัย พงษา และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยาและโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คุณณชัย เขมนิพัทธ์ เข้าร่วมในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ด้วย

การลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัย และ สร้างเครือข่ายโอกาสการเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียน และครูอาจารย์ ซึ่งจะได้ก่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการทำกิจกรรมและโครงการทางด้านคอมพิวเตอร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเอาประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ