CoC NEWS ISSUE 128 AMTEC ได้รับเชิญบรรยาย “ทำ Portfolio พร้อมลุย TCAS 63” ณ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่าน นักวิชาการจากศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยคุณพฤทธิ์ เกษตรมสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา และคุณณัฐวัฒน์ นิธิคุณานนต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทำ Portfolio พร้อมลุย TCAS 63” ณ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน