CoC Senior Project Showcase 2019

 

กิจกรรมการแสดงผลงานโครงงานนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

CoC Senior Project Showcase 2019

เป็นกิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษารายวิชาโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ได้รับชมผลงาน ได้รับฟังแนวคิดการนำซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน รวมถึงระบบฮาร์ดแวร์ไอโอที สำหรับประยุกต์เพื่อใช้งานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้านการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่พัฒนาขึ้นทางด้านการวิจัย ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 

ขอเชิญร่วมชมและโหวตโครงงานนักศึกษาที่ชื่นชอบตลอดช่วงการจัดกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 13.15 น. – 16.00 น.