CoC NEWS ISSUE 151 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และดร.กุลจรี ตันตยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เดินทางไปมอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยในพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้นั้น ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากสภาการศึกษา นำโดยคุณบัณฑูน ทองตัน ประธานการศึกษาจังหวัดภูเก็ต คุณพภัสสรณ์ สมพรานนท์
และคุณมโนสิทธิ์ แจ้งจบ กรรมการสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีมอบทุนในครั้งนี้ด้วย โดยนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่
1.นางสาวเบญญาภา จันทร์เอียด เข้าศึกษาต่อในสาขาธุรกิจดิจิทัล ได้รับทุนประเภทนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม โดยผ่านการคัดเลือกจากสภาการศึกษา

2.นางสาวปารมี อภัย เข้าศึกษาต่อในสาขาธุรกิจดิจิทัล ได้รับทุนประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม

พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต คุณพีรปภา เลิศสกุล ครูแนะแนวคุณปรรนภัค ใจสุภาพ คุณครูและนักเรียนที่ต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยฯ และสภาการศึกษาอย่างอบอุ่น