CoC NEWS ISSUE 152 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 08.00 น. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการ เดินทางไปมอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่ นายเตชินทร์ ภักดีเศวตโชติ นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทลัย ซึ่งได้รับทุนประเภทนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม โดยผ่านการคัดเลือกจากสภาการศึกษา
ซึ่งพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้นั้น ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากสภาการศึกษา นำโดย คุณมโนสิทธิ์ แจ้งจบ และคุณพภัสสรณ์ สมพรานนท์ กรรมการสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีมอบทุนในครั้งนี้ด้วย ซึ่งทางคณะผู้บริหารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นำโดยดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน คณะคุณครูและนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น