CoC NEWS ISSUE 154 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มอบทุนขาดแคลนให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2562

      เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2/2562 จำนวน 14 ทุน โดยแบ่งเป็น ทุนการศึกษาละ 2,000 บาท จำนวน 2 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,500 บาท จำนวน 8 คน และทุนการศึกษาละ 1,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา

     วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเหมือนนักศึกษารายอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และแบ่งเบาภาระของครอบครัว ซึ่งนักศึกษาทั้ง 14 คน ได้เข้าสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา