CoC NEWS ISSUE 159 CoC ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมและแข่งขันออกแบบ Infographic “ภูเก็ตเมืองน่าอยู่และท่องเที่ยวปลอดภัย”

วันที่ 7 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการการอบรมและแข่งขันการออกแบบ Info graphic ในหัวข้อ “ภูเก็ตเมืองน่าอยู่และท่องเที่ยวปลอดภัย” ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 6702 โดยมี ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ เป็นจำนวนมากกว่า 30 ทีม

โครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบเบื้องต้น และสามารถจัดทำ Infographic ได้อย่างสร้างสรรค์ และเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักในเชิงลึกมากขึ้น

ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล มีรายละเอียดดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ : นายเจตพิพัตธ์ เจริญศรี และ นางสาวเกศกนก มานพศิลป์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาวพันธ์วิรา นาวี และ นายชลตระการ ดำแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นางสาวพรนัชชา คงสุทธิ์ และ นางสาวลภัสรดา สุวรรณเดช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
  4. รางวัลชมเชย :
    ทีมที่ 1 ได้แก่ นายอทิชา ยุทธกิจ และ นางสาวสริสรินท์ ปะจันทบุตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
    ทีมที่ 2 ได้แก่ นางสาวภัทราภรณ์ ชิณการณ์ และ นางสาวหวันยิหวา เพิ่มศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย