เชิญอาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วม โครงการฯ Super AI Engineer