CoC NEWS ISSUE 171 โครงการ Focus Group Seminar: Health and Wellness Tourism

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับงานบริการวิชาการ วิจัยและประชาสัมพันธ์ ม.อ.ภูเก็ต  จัดโครงการ Focus Group Seminar: Health and Wellness Tourism เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทาง วางแผนพัฒนากลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดภูเก็ต โครงการนี้จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายขับเคลื่อนของจังหวัดภูเก็ต โดยมีประธานกลคือผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชิระ ภูเก็ต และมีคณาจารย์ภายในคณะฯเข้าร่วมเป็นวิทยากรได้แก่  ดร.วีราภรณ์ ซิดดู ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา  และ ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต

ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง สมาคมโรงแรมหาดกะตะกะรน และบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด