ศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน

Andaman Intelligent Tourism and Service Informatics Center


 

Website

 

        เป็นที่ทราบกันดีว่าเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมการบริการ ท่องเที่ยว และโรงแรมเป็นหลัก รวมถึงประเทศไทยได้มีนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับการให้บริการเชิงสุขภาพมานานกว่า 10 ปี และปรับปรุงตลอดมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นการการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว คณภาพ และกลุ่มนักท่องเท่ี่ยวที่มีความสนใจเฉพาะด้านโดยมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำการท่องเท่ี่ยวเชิงสุขภาพระดับภูมิภาค ซึ่งสามารถสร้างรายได้หลักจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงหลายกลุ่ม อาทิ นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ (Senior travelers) นักท่องเที่ยวแบบครอบครัว (Family Travelers) นักท่องเที่ยวแบบประหยัด (Backpacking travelers) นักท่องเที่ยวแบบอิสระ (Independent travelers) นักท่องเที่ยวกลุ่มกีฬา (Sport Tourist)

         ด้วยลักษณะเฉพาะของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นพฤติกรรมการท่องเที่ยวและความสนใจของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มจึงแตกต่างกันด้วย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการวิจัย และศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เพื่อนำผลจากการศึกษาที่ได้มาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยว และการบริการในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ซึ่งการศึกษาหารายละเอียดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นจากธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ เช่น ข้อมูลการรีวิวการใช้บริการในสังคมออนไลน์ ข้อมูลการสำรวจเชิงพื้นที่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยข้อมูลเหล่านี้จะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้แม่นยำขึ้น และนำไปพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการบริการ เช่น Forecasting system (ระบบการพยากรณ์) Logistic planning system (ระบบการวางแผนโลจิสติกส์) Travel planning system (ระบบการวางแผนการเดินทาง)

         ในการนำวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) วิทยาการข้อมูล (Data Science) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) รวมถึงศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Domain) เพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนผลงานวิจัยให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จึงได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน

 

Read more.... 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (International Journal)
 • - Aziz N. and Stephane B.," The empirical study: Encouraging students' interest in software development using test-driven-development", Technicki glasnik/Technical Journal, Vol.13, No. 4
 • - Choochote, K., and Chochiang K., (2015). “Electronic Human Resource Management (e-HRM) of Hotel Business in Phuket.”, International Journal of Advances Computer Science and Applications, Volume 6, No. 4, 73 - 78.

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)
 • - Hajer K. Aziz N., Stephane B., Determinants of Social Networking Usage and Regret in Two Cultural Settings: France and Thailand, In Proceedings of the Americas Conference on Information Systems 2019 (AMCIS 2019), 15-17 August 2019, Cancún, Mexico, pp. 1-10
 • - Chochiang K., and Khuanwilai, W., Enhancing a Keyword Search Using Segmentation and Similarity Measure Algorithms : A Case Study of Phuket Attractions., The 16th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2019), Chonburi, Thailand: July 10-12, 2019. pp.26-31
 • - Chochiang K., L2D : A modified Algorithm based on Edit Distance for Searching Thai-English Transliterated Words., Proceedings of the 2017 International Conference on Computer Science and Artificial Intelligence, Jakarta, Indonesia:December 5-7,2017. pp.242-246
 • - Kiawkaew, T., and Tongtep, N. Pattern Extraction of Polite Response to Customer Feedback. In Proceedings of the Twelfth International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS 2017), November 9-11, 2017, Nagoya, Japan, pp. 132-137.
 • - Kunpattanasopon, N., Tongtep, N., and Hashimoto, K. Noise Reduction Effect on Thai Social Texts Sentiment Analysis. In Proceedings of International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2017), pp. 104-115, August 27-29, 2017, Prachuap Khiri Khan, Thailand.
 • - Nalad, C., Charoenporn, T., Tongtep, N., "The Monitoring Management System for Tangible Cultural Heritage Surveillance," in Advanced Informatics: Concepts, Theory and Applications (ICAICTA), 2015 2nd International Conference on , vol., no., pp.1-5, 19-22 Aug. 2015.
 • - Thanangthanakij, S., Pacharawongsakda, E., Tongtep, N., Aimmanee, P., and Theeramunkong, T. An Empirical Study on Multi-dimensional Sentiment Analysis from User Service Reviews. In Proceedings of the Seventh International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS 2012), November 8-9, 2012, Melbourne, Australia, pp. 58-65.

งานประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)
 • - สมพจน์ หาบหา และ ณัฐพงศ์ ทองเทพ, การวิเคราะห์คุณลักษณะของลูกค้าที่มีผลต่อการแนะนำรถยนต์มือสอง (Analysis of Customer Preferences toward Used Car Suggestion). การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology) ครั้งที่ 11, 24-25 ตุลาคม 2562, กรุงเทพฯ. หน้า 12-18.
 • - นนทวัฒน์ ตัณฑวณิช, ชานนท์ ธรรมสุนทร, และ ณัฐพงศ์ ทองเทพ, การกำหนดรูปแบบการเตรียมข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ และออกแบบแนะนำกิจกรรมตามความสนใจส่วนบุคคล (Pattern-Based Data Preparation for Analysis and Design Personalized Event Suggestion System). การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology) ครั้งที่ 11, 24-25 ตุลาคม 2562, กรุงเทพฯ. หน้า 109-114.
 • - รัฐศิริ ชนะวรรณ์ และ ณัฐพงศ์ ทองเทพ, การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีความสุภาพระหว่างข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. The 7th PSU Education Conference, 13-14 ธันวาคม 2561, หาดใหญ่, สงขลา, หน้า 87-92.
 • - ปิยวัฒน์ อินนุรักษ์ และ ณัฐพงศ์ ทองเทพ, การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความสุภาพของข้อความภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างสุภาพ. The 7th PSU Education Conference, 13-14 ธันวาคม 2561, หาดใหญ่, สงขลา, หน้า 116-125.
 • - ทิพย์อรุณ เขี้ยวแก้ว และ ณัฐพงศ์ ทองเทพ, การวิเคราะห์การสกัดรูปแบบการตอบกลับที่สุภาพต่อข้อความแสดงความเห็นที่มีต่อสินค้าและบริการ. การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology) ครั้งที่ 9, 1-2 พฤศจิกายน 2560, ศาลายา, นครปฐม. หน้า 122-127.
 • - นวพงษ์ อติวัฒนานนท์, ธนวัฒน์ วิชัย, ทัตพงศ์ บุบผัน, และ ณัฐพงศ์ ทองเทพ, การสกัดรูปแบบสำหรับการตั้งชื่ออาหารไทย. การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology) ครั้งที่ 9, 1-2 พฤศจิกายน 2560, ศาลายา, นครปฐม. หน้า 128-132.
 • - Charornreh, S., Masalong, H., Bootem, P., and Tongtep N., The Management Information System for Universal Design in Thailand: Thai-UDee. In Proceedings of The Thirteenth National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2017), July 6-7 2017, Bangkok, Thailand, pp. 247-252.
 • - Sermsri, J., Phomkeaw K., Klamchawee K., and Tongtep N. Web Accessibility Transformation Creator for People with Disabilities. In Proceedings of The Twelfth National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2016), July 7-8 2016, Khon Kaen, Thailand, pp. 25-30.
 • - Wonghaeon, L., Keereedet N., Punpauk S., and Tongtep N. Emotion Categorization System for the Thai Texts. In Proceedings of The Twelfth National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2016), July 7-8 2016, Khon Kaen, Thailand, pp. 31-36.

อื่น ๆ (Others)
 • - ระบบวิเคราะห์และแนะนำข้อความสุภาพในภาษาไทยอัตโนมัติ (Online Politeness Analysis and Suggestion System for Thai Texts). ลองแล...งานวิจัยใน ม.อ. 11 หนังสือรวบรวมผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ISBN: 978-616-271-545-7. หน้า 65-68.
 • - E-book Chapter: 10 แนวคิดเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวภูเก็ตอย่างยั่งยืน (2563-2573)