ขอแสดงความยินดี กับ นศ. ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018)

ขอแสดงความยินดี กับ นศ. ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018)   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสาขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมิพัฒน์ โชคตระกูลเกียรติ และ นางสาวนิภาวรรณ รอดทอง ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018) ระหว่าง 22 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะเข้าร่วมปฐมนิเทศรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการเดินทาง หารือ/เตรียมการนำเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษและซ้อมการแสดง Cultural Performance ในช่วงระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 และระหว่างวันที่ 19-21...

Continue reading

ทุนการศึกษา “หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย” รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนประจำปี 2561 คุณสมบัติ 1)เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2)สำหรับ นศ.ปี 1 จะขึ้นปี 2 3)ผลการเรียนระดับ 2.80 ขึ้นไป มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 3.0 ขึ้นไป 4)เป็นผู้ไม่ได้รับทุนอื่นๆ อยู่แล้ว 5)เป็นผู้ที่สละเวลา/ช่วยเหลือสังคม 30 ชม./ปีการศึกษา 6)เป็นผู้มีความประพฤติดี **ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา ปีการศึกษาละ 25,000 บาท สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 สิงหาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ กองกิจการนักศึกษา อาคาร 7 ชั้น 2 สามารถดาว์โหลด>>ใบสมัคร   Page Views: 614

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.31 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (Say Goodbye to Student’s Life #1)

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (Say Goodbye to Student’s Life #1)   เมื่อวันที่ 11 และ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (Say Goodbye to Student’s Life #1) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาวิศวกรรม-ซอฟต์แวร์ ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและแนะนำแนวทางในอนาคตหลังจากเรียนจบไปแล้ว โดยได้รับเกียรติ จาก รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีกล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา ภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ – บัตรนักศึกษากับเวลาที่เหลืออยู่ โดย ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา – เรียนจบแล้วทำอะไร? โดย ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา –...

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018)

ขอแสดงความยินดีกับ 5730212034 นายภูมิพัฒน์ โชคตระกูลเกียรติ 5730212060 นางสาวนิภาวรรณ รอดทอง ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018) ระหว่าง 22 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย   Page Views: 475

Continue reading

ขอแจ้งรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3-2560 

ประกาศ ขอแจ้งรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3-2560 ได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/2GgPGwF   ดูปฏิทินการศึกษา ภาค 3-2560  (เปิดเทอมวันที่ 4 มิ.ย.61) http://web52.phuket.psu.ac.th/registra/File_calendar/88.pdf Page Views: 423

Continue reading

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการรับตรง(14จังหวัดภาคใต้) ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อแล้วจ้า รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการรับตรง(14จังหวัดภาคใต้) ปีการศึกษา 2561 – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ – สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ – สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ – สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ **เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing-house แล้วเท่านั้น*** ยินดีกับน้องๆทุก ๆ คนด้วยนะจ้า ———————————————- ดูรายชื่อได้ที่ http://www.entrance.psu.ac.th/ Page Views: 395

Continue reading

TCAS รอบที่ 3 ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561 โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT (สอบกุมภาพันธ์ 2561) และวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2561) (รอบที่ 3 โครงการรับตรงร่วมกัน) คุณสมบัติของผู้สมัคร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เรียนที่ภูเก็ต) รหัส 30401 รับจำนวน 30 คน รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีคะแนน PAT 73 วิศวะ ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน ใช้คะแนนวิชาสามัญ 29 (อังกฤษ) และ 39 (คณิต 1 (วิทย์)) ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ รหัส 30501 รับจำนวน 90 คน...

Continue reading

ขอเชิญ นักศึกษารหัส 59-60 เข้าค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน CoC English Summer School 2018

ขอเชิญ นักศึกษารหัส 59-60 เข้าค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน CoC English Summer School 2018   สำหรับนักศึกษา ทุกหลักสูตร (IT, SE, EBiz, CoE) รหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย 59-60 ที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์จบของมหาวิทยาลัย ขอให้เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน CoC English Summer School 2018: Tell Me More and More ซึ่งจะมีการติวแบบเข้ม ๆ ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2561 และจัดสอบ Tell Me More ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ปล....

Continue reading