หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

 

>> หลักสูตรสำหรับนักศึกษารหัส 67 - ปัจจุบัน 

>> หลักสูตรสำหรับนักศึกษารหัส 62 - 66 

 

 

( หลักสูตรสำหรับนักศึกษารหัส 62 - 66 )

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Science in Digital Business (International Program)

PROGRAM DESCRIPTION

(ภาษาไทย) 
ประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในด้านการจัดการธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสนับสนุนการแก้ปัญหา และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในวงการธุรกิจดิจิทัล โดยหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยรายวิชาต่าง ๆ เช่น การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสหวิทยาการและวิชวลไลเซชัน (Business Analytics and Visualisation) เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) การจัดการเชิงกลยุทธ์และการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ (Strategic Management and Business Transformation) และ เศรษฐกิจดิจิทัลและสารสนเทศ (Digital and Information Economy) ที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นส่วนสำคัญในยุคปัจจุบัน

(ภาษาอังกฤษ)
Applying and integrating knowledge of business management and digital technology to solve business problems and to discover new knowledge for digital business industry. The courses in this program consist of Digital Marketing, Business Analytics and Visualization, Financial Technology (FinTech), Strategic Management, and Digital and Information Economy, which are relevant for enhancing the efficiency and effectiveness for private and public organizations.


DEGREE

(ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
วท.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)

(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Science (Digital Business)
B.Sc. (Digital Business)


EDUCATIONAL SYSTEM

System
Two semesters per year

Summer Course
Summer classes are offered as only as needed and as agreed upon by the program committee


CURRICULUM MANAGEMENT

1st Semester: August - December
2nd Semester: January to April
Summer: May to July


TUITION FEE

45,000 Baht (+ entrance fee 15,000 Baht) *
* All fees may subject to change


CURRICULUM STRUCTURE

The curriculum is designed according to the 2015 National Standard Criteria for the Undergraduate Program set by the Ministry of Education.

 

Total 123 credits
(1) General Education (GE) Courses     30 credits
     Compulsory GE Courses 24 credits
     Elective GE Courses    6 credits
(2) Specific Education Courses     87 credits
     Core Courses 24 credits
         - Computer and Technology Courses 9 credits
         - Management Science Courses 15 credits
     Major Courses 60 credits
         - Compulsory Major Courses 39 credits
         - Specialised Major Courses 18 credits
          - Cooperative Education Courses 6 credits
(3) Free Elective Courses 6 credits

STUDY PLAN

 

1st Semester

2nd Semester

1st Year

xxx-xxx

General Educaton

5 credits

xxx-xxx

General Educaton

7 credits

976-111

Business Mathematics

3 credits

976-112

Statistics for Business

3 credits

976-101

Introduction to Business

3 credits

976-121

Technology and Software Programming for Business

3 credits

976-102

Digital Marketing

3 credits

976-104

Fundamentals of Accounting and Finance

3 credits

976-103

Introduction to Economics

3 credits

976-490

Seminar 1

1 credit

976-161

Business Analytics and Visualisation

3 credits

Total

17 credits

Total

20 credits

1st Semester

2nd Semester

2nd Year

xxx-xxx

General Education

7 credits

xxx-xxx

General Education

3 credits

976-242

System Analysis and Design

3 credits

976-211

Computer Mathematics

3 credits

968-271

Organisational and Consumer Behaviour

3 credits

976-241

Database System

3 credits

976-272

Entrepreneurship

3 credits

976-273

Design Thinking and UI/UX

3 credits

976-251

Computer Ethics and Laws

1 credit

976-5xx

Specialised Courses

6 credits

Total

17 credits

Total

18 credits

1st Semester

2nd Semester

3rd Year

xxx-xxx

General Education

3 credits

xxx-xxx

General Education

5 credits

976-371

Strategic Management and Business Transformation

3 credits

976-381

Project in Busness Digital 1

2 credits

976-361

Financial Technology (FINTECH)

3 credit

976-373

Project Management and Quality Assurance

3 credits

976-372

Business Research Methods

3 creedits

976-5xx

Specialised Courses

6 credits

976-5xx

Specialised Courses

3 credits

Total

16 credits

xxx-xxx

Free Elective Courses

3 credits

Total

18 credits

1st Semester

2nd Semester

4th Year

976-481

Project in Digital Business 2

3 credits

Plan A. Cooperative Education

976-491

Seminar 2

1 credit

976-493

Cooperative Education

6 credits

976-492

Pre Cooperative Education

1 credit

Total

6 credits

976-5xx

Specialised Courses

3 credits

Plan B. Internship

xxx-xxx

Free Elective Courses

3 credits

976-5xx

Specialised Courses

3 credits

Total

11 credits

Total

3 credits

Summer

4th Year

Plan B. Internship

976-588

Internship

3 credits

Total

3 credits


EMPLOYABILITY

จบแล้ว ทำงานอะไร..?
ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล | นักวิเคราะห์การวิจัยตลาด | ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ธุรกิจ | ผู้เชี่ยวชาญการบูรณาการธุรกิจ

Career paths..?
Digital marketing advisor | Market research analyst | Business analytics specialist | Business integration specialist