ใช้ภาษีอย่างคุ้มค่า ลดหย่อนภาษี 2 เท่า !! เชิญชวนบริจาคเงินเพื่อการศึกษา

  Change for the better, donate for education “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อชีวิต สังคม และประเทศชาติ”        ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และดิจิทัล เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อให้การบริการทางการศึกษา บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จึงได้เปิดรับเงินบริจาคเพื่อการศึกษา โดยผู้บริจาคสามารถได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี 2 เท่า โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ บริจาคเงินเพื่อการศึกษา และลดหย่อนภาษี 2 เท่า   ขั้นตอนการบริจาค 1.  โอนเงินบริจาคเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เลขที่บัญชี 857-2-00562-3   2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้  <<   3. ส่งหลักฐานการโอนเงินที่อีเมล sudarat.c@phuket.psu.ac.th จากนั้นเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินและส่งให้ทางอีเมและที่อยู่ที่ผู้บริจาคแจ้งไว้  ...

Continue reading