โครงการทั้งหมด

[ประกาศรายชื่อ] TCAS1 รับมากกว่า 600 ที่นั่ง GPA 2.25 โครงการ ม.อ.ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี <<

   

[ประกาศรายชื่อ] โครงการเด็กดีศรีปวช.    

(สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3))
 

[ประกาศรายชื่อ] โครงการโควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ   <<     

 

[ประกาศรายชื่อ] โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น   <<     

(สำหรับนักเรียนชาวไทย)
 

[ประกาศรายชื่อ] TCAS64 รอบ Early Bird   <<

(สำหรับนักเรียนโรงเรียนในประเทศไทย)
 

4. Phuket International Admission for Academic 02/2020   <<

(For students from international programs and oversea high schools)

6. Phuket International Admission for Academic 2021   <<     

8. Admission for Hige School Graduates with Foreign Language Proficiency   <<     

(For Foreign applicants)

9. โครงการ รับบุคคลพิการเข้าศึกษา   <<

(สำหรับผู้บกพร่องด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว)

10. โครงการ รับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ   <<

11. โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม   <<    

12. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี   <<

13. โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   <<


ข้อมูลหลักสูตร

ระดับ สาขา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมดิจิทัล)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การคอมพิวเตอร์)
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน เรียกเก็บตามจํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน จํานวน 3,600 - 7,200 บาท

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าศึกษาและหลักสูตร ติดต่อที่
คุณอาภากร บุนนาค

076-276-000 ต่อ 471
076-276-180
apakorn.bun(at)phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th