ลำดับ ชื่อบันทึก ชื่อหน่วยงาน MOU
1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hermes International Education Company Limited
2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Musashino University
3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ CHITOSE INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาโครงการ "เจ้าฟ้าทินิคอนวัลเลย์" สู่เมือง บริษัท ภูเก็ตภิวัตน์ จำกัด
5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาโครงการ "ไม้ขาว เวลเนส ซิตี้" สู่เมืองอัจฉริยะ บริษัท อนุภาษและบุตร จำกัด
6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนเมืองถลาง
7 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัย โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ไอเมค อินโนเวชั่น จำกัด
10 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Shaanxi Institute of Technology
11 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ไอโคเน็กซ์ จำกัด
12 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ บริษัท ไซบอร์โท จำกัด
13 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ไซบอร์โท จำกัด
14 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนกะทู้วิทยา
15 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
16 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท แม็คนิก้า ไซเทค (ประเทศไทย) จำกัด
17 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Phuket International Art Exchange Center., Ltd.
18 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
19 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านหลักสูตร วิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
20 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ บริษัท เบตเตอร์ เวิร์ลด ทราฟฟิค จำกัด
21 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ บริษัท ซีโอ.อี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
22 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Lotus's
23 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
24 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท เทเลอร์โซลูชั่น จำกัด
25 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สมาคมส่งเสริมธุรกิจไมซ์ ภูเก็ต
26 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
27 MOU โครงการพัฒนา TOURISM BUSINESS TOKENIZATION บนเทคโนโลยี BLOCKCHAIN บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จํากัด บริษัท ฟินสเตเบิ้ล จํากัด
28 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
29 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
30 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนสภาราชินี
31 Memorandum of Understanding Gandhi Institute For Technology (GIFT), Bhubaneswar, India
32 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา
33 บันทึกความเข้าใจแผนงานวิจัย เรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล
34 Memorandum of Understanding Musashino University
35 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ไอโคเน็กซ์ จำกัด
36 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิเทศศึกษา และสมาคมหาดป่าตอง
37 บันทึกข้อตกลงความร่วมมทางวิชาการ โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต
38 Memorandum of Understanding SIT-PSU Phuket SIT-PSU
39 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ
40 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต
41 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
42 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ จังหวัดภูเก็ต
43 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
44 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
45 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ต
46 Agreement of Cooperation University North
47 Memorandum of Understanding ONE Software Company Limited
48 Memorandum of Understanding SOJO University
49 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา บริษัท บัสเอ็กซ์ (ประเทศไทย)