CoC-PSU ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนพัฒนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ และนางสาววรรณอนงค์ ธันยลาภพิทักษ์ เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกันต้อนรับและให้ข้อมูลด้านหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพัฒนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ในกิจกรรม ”ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนและการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯ” ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคาร 5A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต