หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

 

>> หลักสูตรสำหรับนักศึกษารหัส 67 - ปัจจุบัน 

>> หลักสูตรสำหรับนักศึกษารหัส 62 - 66 

 

 

( หลักสูตรสำหรับนักศึกษารหัส 67 - ปัจจุบัน )

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Science in Digital Business (International Program)

 

PROGRAM DESCRIPTION

(ภาษาไทย) 
หลักสูตรมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ด้านการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสนับสนุนการแก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในวงการธุรกิจดิจิทัล โดยหลักสูตรนี้ ประกอบไปด้วยรายวิชาต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Technology) การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสหวิทยาการและวิชวลไลเซชัน (Business Analytics and Visualisation) เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) การแปลงธุรกิจเป็นดิจิทัล (Digital Business Transformation) และ การออกแบบและปรับแต่งเว็บตามหลักเสิร์ชเอ็นจิน (Web Design and Search Engine Optimization) ที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นส่วนสำคัญในยุคปัจจุบัน

(ภาษาอังกฤษ)
The program offers a Bachelor of Science in Digital Business (International Program), a unique blend of academic rigor and real-world applicability. Rooted in the pillars of business management and digital technology, our curriculum is strategically engineered to confront and resolve complex business challenges, while also cultivating a culture of research and discovery in the burgeoning field of digital business.

Step into a world of diverse, yet focused courses such as Digital Marketing Technology, Business Analytics and Visualisation, Financial Technology (FinTech), Digital Business Transformation and Web Design and Search Engine Optimization. Each of these subjects has been hand-picked and tailored to provide you with the comprehensive skills vital for optimizing efficiency and spearheading effective strategies in both private and public organizations.


DEGREE

(ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
วท.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)

(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Science (Digital Business)
B.Sc. (Digital Business)


EDUCATIONAL SYSTEM

System
Two semesters per year

Summer Course
Summer classes are offered as only as needed and as agreed upon by the program committee


CURRICULUM MANAGEMENT

1st Semester: August - December
2nd Semester: January to April
Summer: May to July


TUITION FEE

45,000 Baht (+ entrance fee 15,000 Baht) *
* All fees may subject to change


CURRICULUM STRUCTURE

The curriculum is designed according to the 2015 National Standard Criteria for the Undergraduate Program set by the Ministry of Education.

 

Total 120 credits
(1) General Education (GE) Courses     24 credits
    Compulsory GE Courses 18 credits
     Elective GE Courses    6 credits
(2) Specific Education Courses     90 credits
     Core Courses 24 credits
     Major Courses 66 credits
         - Compulsory Major Courses 36 credits
         - Specialised Major Courses 24 credits
          - Cooperative Education Courses 6 credits
(3) Free Elective Courses 6 credits

STUDY PLAN

 

First Year

Semester 1

Course Code

Course Title

Credits

xxx-xxx

General Education

4((X)-Y-Z)

976-101

Principles of Digital Business and Marketing

3((3)-0-6)

976-111

Business Mathematics

3((3)-0-6)

976-102

Principles of Accounting

3((3)-0-6)

976-103

Principles of Enterprise Resource Planning

3((2)-2-5)

Total

16((X)-Y-Z)

Semester 2

Course Code

Course Title

Credits

xxx-xxx

General Education

4((X)-Y-Z)

976-104

Principles of Economics

3((3)-0-6)

976-161

Digital Media for Business

3((2)-2-5)

976-191

Seminar I

1(0-2-1)

xxx-xxx

Free Elective Courses 1

3((X)-Y-Z)

Total

17((X)-Y-Z)

Second Year

Semester 1

Course Code

Course Title

Credits

xxx-xxx

General Education

4((X)-Y-Z)

976-201

Knowledge Management in Digital Business

3((2)-2-5)

976-261

Business Analytics and Visualization

3((2)-2-5)

976-262

Introduction to Social Media Analytics

3((2)-2-5)

976-263

Web Design and Search Engine Optimization

3((2)-2-5)

Total

16((X)-Y-Z)

Semester 2

Course Code

Course Title

Credits

xxx-xxx

General Education

6((X)-Y-Z)

976-202

Organizational and Consumer Behavior

3((3)-0-6)

976-271

Digital Business Transformation

3((3)-0-6)

976-203

System Analysis and Design

3((3)-0-6)

976-264

Financial Technology

3((2)-2-5)

Total

18((X)-Y-Z)

Third Year

Semester 1

Course Code

Course Title

Credits

xxx-xxx

General Education

4((X)-Y-Z)

976-361

Digital Marketing Technology

3((3)-0-6)

976-311

Research Method and Statistics for Business

3((3)-0-6)

976-39x

Compulsory Specialized Module Courses (*Select 1 Module)

* Module: Advanced Business Analytics

* Module: Search Engine Website Optimization

* Module: Customer Experience

9((X)-Y-Z)

Total

19((X)-Y-Z)

Semester 2

Course Code

Course Title

Credits

xxx-xxx

General Education

2((X)-Y-Z)

976-301

Project Management and Quality Assurance

3((3)-0-6)

976-xxx

Compulsory Specialized Course 1

3((X)-Y-Z)

976-39x

Compulsory Specialized Module Courses (*Select 1 Module)

* Module: Advanced Business Analytics

* Module: Search Engine Website Optimization

* Module: Customer Experience

9((X)-Y-Z)

Total

17((X)-Y-Z)

Fourth Year

Semester 1

Course Code

Course Title

Credits

976-481

Project in Digital Business

3(0-9-0)

976-491

Seminar 2

1(0-2-1)

976-492

Pre-cooperative Education

1(0-3-0)

976-xxx

Compulsory Specialized Course 2

3((X)-Y-Z)

xxx-xxx

Free Elective Courses 2

3((X)-Y-Z)

Total

11((X)-Y-Z)

Semester 2

Course Code

Course Title

Credits

976-493

Cooperative Education

6(0-36-0)

Total

6(0-36-0)

EMPLOYABILITY

จบแล้ว ทำงานอะไร..?
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ธุรกิจ | ผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล | ผู้เชี่ยวชาญการการออกแบบและปรับแต่งเว็บ | ผู้เชี่ยวชาญการบูรณาการธุรกิจ

Career paths..?
Business analytics specialist | Digital marketing specialist | Web design and SEO specialist | Business integration specialist