รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร
 : รักษาการในตำแหน่งคณบดี
E-mail : ksinchai(at)coe.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดี, ตึก 6
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6120

Curriculum vitae

ผศ.ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร :
รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร
E-mail : komsan.k(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : -
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6551)
Curriculum vitae

ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร :
รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ
E-mail : aziz.n(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1405
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6721)
Curriculum vitae

ดร.อดิศักดิ์ อินทนา

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
E-mail : adisak.i(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1405
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6711)
Curriculum vitae

ดร.กาญจนา เหล่าเส็น

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร :
 รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร
E-mail : kanjana.l(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1405
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6722)
Curriculum vitae

ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : wasimon.pa(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ :
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6558)
Curriculum vitae

อาจารย์ พัชรี เทพนิมิตร

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้จัดการหลักสุตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
E-mail : phatcharee.th(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6603
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6557)
Curriculum vitae

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร :
รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
E-mail : nattapong.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1405
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6731)
Curriculum vitae

ผศ.ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ
E-mail : kitsiri.c(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ :
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6492)
Curriculum vitae

ดร.กุลจรี ตันตยกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
E-mail : kuljaree.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ :
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6941)
Curriculum vitae

อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
E-mail : ayuth.i(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1102A
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6720)
Curriculum vitae

ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
E-mail : kittasil.s(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ :
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6560)
Curriculum vitae

ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : nawanol.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1405
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6499)
Curriculum vitae

ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
E-mail : thitinan.kl(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6714
เบอร์โทรศัพท์ภายใน :076-27 (6560)
Curriculum vitae

รศ.ดร.อภิชาติ หีดนาคราม

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
E-mail : apichat.h(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6640
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6550)
Curriculum vitae

ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : rattana.w(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1101A
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6147)
Curriculum vitae

ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : warodom.w(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6604
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6552)
Website:  werapun.com
Curriculum vitae

ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : jirawat.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1406
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6498)
Curriculum vitae

ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : voravika.w(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1405
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6718)
Website:  Website project
Curriculum vitae

ดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : kwankamon.d(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1406
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6712)
Curriculum vitae

ดร.ฉกาจกิจ แท่นชัยกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : chakadkit.th(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ :
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6942)
Curriculum vitae

ดร.ปาณิศา ตรีพงศ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : panisa.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1405
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6108)
Curriculum vitae

ดร.นพพณ เลิศชูวงศา

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : noppon.l(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ :
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6561)
Curriculum vitae

ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : jakraphan.c(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1102A
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6971)
Curriculum vitae

ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : korawit.p(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1406
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6733)
Curriculum vitae

ดร.อมรรัตน์ ประสิทธิ์ศุภโรจน์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : amonrat.pr(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1101A
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076 - 27 (6972)
Curriculum vitae

ดร.นรเทพ รัตนวิภานนท์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : norrathep.r(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1405-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076 - 27 (6977)
Curriculum vitae

ดร.วีราภรณ์ ซิดดู

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : veeraporn.s(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : -
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076 - 27 (6978)
Curriculum vitae

ดร.มณีเนตร พวงมณี

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : maneenate.p(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1406
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6496)
Curriculum vitae

อาจารย์ ธรรมรัฏฐ์ สมิตะลัมพะ

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : thammarat.s(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6604
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6182)
Curriculum vitae

อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : lerluck.b(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1405
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6713)
Curriculum vitae

อาจารย์เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : esther.j(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ :
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6493)
Curriculum vitae

อาจารย์มนชนก ทองเทพ

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : monchanok.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1209
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6136)
Curriculum vitae

อาจารย์ กุลวรรธน์ เชาวนวาที

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : kullawat.c(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6604
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076-27 (6559)
Curriculum vitae

อาจารย์ ยศวีย์ แก้วมณี

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : yossawee.k(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ :
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076 - 27 (6555)
Curriculum vitae

อาจารย์ วิศรุต จันทระ

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : wisarut.ch(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ :
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076 - 27 (6979)
Curriculum vitae

อาจารย์ณัฐยา แช่มธิติกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : nattaya.c(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ :
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076 - 27 (6976)
Curriculum vitae

อาจารย์ อภิชาต วสุธาพิทักษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : apichart.v(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ :
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 076 - 27 (6454)
Curriculum vitae

Aj. Jack McNeill

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : jack.m(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ :
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -

อาจารย์กุลศิริ จิรายุส

ลาศึกษาต่อ

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : kulsiri.ch(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : -
เบอร์โทรศัพท์ภายใน :
Curriculum vitae

อาจารย์ จักรพันธ์ สัวบุตร

ลาศึกษาต่อ

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : jakapan.s(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : -
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -
Curriculum vitae

อาจารย์จามิกร หิรัญรัตน์

ลาศึกษาต่อ

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : jamikorn.hi(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : -
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -
Curriculum vitae

Mail Group
all computing all-coc-staffs@phuket.psu.ac.th บุคลากร CoC ทุกคน
all administrator coc-administrator@phuket.psu.ac.th เฉพาะผู้บริหาร CoC
all lecturers computing coc-lecturer@phuket.psu.ac.th เฉพาะอาจารย์ CoC
all staff computing coc-staff@phuket.psu.ac.th เฉพาะเจ้าหน้าที่สนับสนุน CoC