คณบดี

รศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร :
คณบดี
E-mail : aziz.n(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดี
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6721)
Curriculum vitae

รองคณบดี

ผศ.ดร.อดิศักดิ์ อินทนา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
สมรรถนะอาจารย์ : UKPSF ระดับ Fellow / PSU-TPSF ระดับ 2 (วิชชาจารย์)
E-mail : adisak.i(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6608
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6711)
Curriculum vitae

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร :
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
สมรรถนะอาจารย์ : UKPSF ระดับ Senior Fellow /PSU-TPSF ระดับ 3 (สามัตถิยาจารย์) / Thailand-PSF ระดับที่ 3 
E-mail : nattapong.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6608
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6731)
Curriculum vitae

ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
E-mail : warodom.w(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6604
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6552)
Website:  werapun.com
Curriculum vitae

ผู้ช่วยคณบดี

ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานรับนักศึกษาและกิจกรรมนานาชาติ
E-mail : wasimon.pa(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6603
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6558)
Curriculum vitae

ดร.กุลจรี ตันตยกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้
E-mail : kuljaree.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6604
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6941)
Curriculum vitae

ผศ.ดร.ปาณิศา ตรีพงศ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร :ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
E-mail : panisa.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6608
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6108)
Curriculum vitae

อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร
E-mail : lerluck.b(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6608
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6713)
Curriculum vitae

อาจารย์ พัชรี เทพนิมิตร

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้และสหกิจศึกษา
E-mail : phatcharee.th(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6608
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6557)
Curriculum vitae

อาจารย์มนชนก ทองเทพ

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
E-mail : monchanok.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6707
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6136)
Curriculum vitae

งานหลักสูตร

ผศ.ดร.นรเทพ รัตนวิภานนท์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : norrathep.r(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6608
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6977)
Curriculum vitae

ผศ.ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร : ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : jirawat.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6603
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6498)
Curriculum vitae

อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
E-mail : ayuth.i(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6604
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6720)
Curriculum vitae

ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
E-mail : kittasil.s(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6714
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6560)
Curriculum vitae

ดร.กุลจรี ตันตยกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ประสานงานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ
E-mail : kuljaree.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6604
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6941)
Curriculum vitae

รศ.ดร.อภิชาติ หีดนาคราม

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
E-mail : apichat.h(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6604
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6550)
Curriculum vitae

ผศ.ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : komsan.k(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6709
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6551)
Curriculum vitae

ผศ.ดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : kwankamon.d(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6707
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6712)
Curriculum vitae

ผศ.ดร.นพพณ เลิศชูวงศา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : noppon.l(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6709
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6561)
Curriculum vitae

ผศ.ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : nawanol.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6608
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6499)
Curriculum vitae

ผศ.ดร.วีราภรณ์ ซิดดู

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : veeraporn.s(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6608
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6978)
Curriculum vitae

ผศ.ดร.กาญจนา เหล่าเส็น

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมรรถนะอาจารย์ : UKPSF ระดับ Fellow / PSU-TPSF ระดับ 2 (วิชชาจารย์)
E-mail : kanjana.l(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6608
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6722)
Curriculum vitae

ผศ.ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมรรถนะอาจารย์ : UKPSF ระดับ Senior Fellow /PSU-TPSF ระดับ 3 (สามัตถิยาจารย์)
E-mail : jakraphan.c(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6608
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6971)
Curriculum vitae

ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : voravika.w(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6608
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6718)
Website:  Website project
Curriculum vitae

ดร.ฉกาจกิจ แท่นชัยกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : chakadkit.th(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6608
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6942)
Curriculum vitae

ดร.อมรรัตน์ ประสิทธิ์ศุภโรจน์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : amonrat.pr(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6608
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6972)
Curriculum vitae

ดร.มณีเนตร พวงมณี

ตำแหน่ง : อาจารย์
สมรรถนะอาจารย์ : PSU-TPSF ระดับ 2 (วิชชาจารย์)
E-mail : maneenate.p(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6603
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6496)
Curriculum vitae

ดร.ยศวีย์ แก้วมณี

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : yossawee.k(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6604
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6555)
Curriculum vitae

ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : nattaya.c(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6604
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6976)
Curriculum vitae

ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : thitinan.kl(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6714
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6560)
Curriculum vitae

ดร.จักรพันธ์ สัวบุตร

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : jakapan.su(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6604
เบอร์โทรศัพท์ภายใน :0 7627 6000 ต่อ (6182)
Curriculum vitae

ดร.จามิกร หิรัญรัตน์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : jamikorn.hi(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6604
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6983)
Curriculum vitae

อาจารย์เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : esther.j(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6604
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6493)
Curriculum vitae

อาจารย์ กุลวรรธน์ เชาวนวาที

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : kullawat.c(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6714
เบอร์โทรศัพท์ภายใน :  0 7627 6000 ต่อ (6559)
Curriculum vitae

อาจารย์ วิศรุต จันทระ

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : wisarut.ch(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6709
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6979)
Curriculum vitae

อาจารย์กุลศิริ จิรายุส

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : kulsiri.ch(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6604
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6982)
Curriculum vitae

อาจารย์ อภิชาต วสุธาพิทักษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
E-mail : apichart.v(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 6608
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ (6454)
Curriculum vitae

Mail Group
all computing all-coc-staffs@phuket.psu.ac.th บุคลากร CoC ทุกคน
all administrator coc-administrator@phuket.psu.ac.th เฉพาะผู้บริหาร CoC
all lecturers computing coc-lecturer@phuket.psu.ac.th เฉพาะบุคลากรสายวิชาการ CoC
all staff computing coc-staff@phuket.psu.ac.th เฉพาะบุคลากรสายอำนวยการและวิชาชีพ CoC