รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ต เข้าร่วม โครงการ Carbon Neutrality ณ ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม  วีระพันธ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วม โครงการ Carbon Neutrality  ณ ประเทศสิงคโปร์ กับ บริษัท Finstable Co., LTD. ร่วมกับ บริษัท MEDS-DNZ เพื่อสร้างความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน เข้ามาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ลดการก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศสิงคโปร์ และ มหาวิทยาลัยนันยาง https://www.medsventure.com/digital-platform/ Asst. Prof. Dr. Warodom Werapun, Associate dean for research and innovation, College of Computer Computing, PSU Phuket, participated...

Continue reading

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker Speaker ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, มาเลเซีย ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็น Keynote speaker บรรยายในหัวข้อ “Encouraging Studnet’s Inerest in Software Development Using an Agile Practice” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา  ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 3rd International Recent Trends in Technology, Engineering and Computing Conference (IRTTEC) 2022 Page Views: 31

Continue reading

ทีมนักวิจัย AI-TaSI ได้รับทุนวิจัยมูลค่า 3,000,000 บาท จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ทีมนักวิจัยของศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน (Andaman Intelligent Tourism and Service Informatics Center: AI-TaSI)  ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 3,000,000 บาท จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ภายใต้ 2 โครงการย่อยคือ ระบบจำแนกข้อความทางประวัติศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์: กรณีศึกษา ดินแดนสุวรรณภูมิ แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สำหรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์: กรณีศึกษาเส้นทางข้ามคำบสมุทรจังหวัดระนองและชุมพร โดยนักวิจัยของศูนย์ฯ ประกอบด้วย ดร.กาญจนา เหล่าเส็น ดร.อดิศักดิ์ อินทนา  ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ โครงการวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุด “การพัฒนาแพลตฟอร์มด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สู่จักรวาลนฤมิตร (Artificial Intelligent Platform Development for Metaverse Historical Tourism: AI-MHT)” ซึ่งได้ได้รับทุนสนับสนุนทั้งหมดจำนวน 12,000,000 บาท จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยเป้าหมายสำคัญสำหรับโครงการ คือ...

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Corporate Management Major, School of Business Administration South China University of Technology, China Page Views: 80

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์ ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์ ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ——————————————— Congratulations to Dr.Kwankamon Dittakan, a lecturer in the Computing program at the College of Computing for the opportunity to get the position of Assistant Professor in Information Technology from 8 February 2021 onward...

Continue reading

ผลงานเพลงของบุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รับคัดเลือกในโครงการ Let the Music Heal แต่งเพลงให้โดนใจ สร้างรายได้ด้วย NFT 

นายพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ บุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ส่งผลงานเพลง “Electric sky Ghost” เข้าประกวดในโครงการ Let the Music Heal แต่งเพลงให้โดนใจ สร้างรายได้ด้วย NFT และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เป็นโครงการการประยุกต์ใช้สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ผ่านอุตสาหกรรมดนตรี และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเพลงในรูปแบบ NFT ที่มีความพิเศษเพียงชิ้นเดียวในโลก ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดย 10 ผลงาน ที่ได้รับคัดเลือกโดยคณะกรรมการ จะได้รับเงินสนับสนุนผลงานละ 20,000 บาท เพื่อนำมาพัฒนาชิ้นงานขั้นสุดท้ายก่อนวางจำหน่ายในรูปแบบ NFT Staff member of the College of Computing’s song entry...

Continue reading

ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง ได้รับเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตรและการจัดการการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ในสาขาฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่าย

ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเลือกเป็นผู้ประเมินหลักสูตรและการจัดการการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในสาขาฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่าย ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Dr. Jirawat Thaenthong was selected as the training assessor for the development of digital skills of government personnels in the field of hardware and computer networks Dr. Jirawat Thaenthong, lecturer of the College of Computing was selected as the training assessor for...

Continue reading

บุคลากร CoC-PSU ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาอาชีวะ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

นางสาวอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมเป็นที่ปรึกษาในผลงาน “Safe zone” ให้แก่ นักเรียนทุนนวัตกรรมสายชีพชั้นสูง รุ่นที่ 1 ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา คว้ารางรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีผลงานเข้าร่วมแข่งขันกว่า 362 ไอเดียนวัตกรรม จากผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 45 ทีม ทั่วประเทศ Safe Zone เป็น  Web Application ชุมชนสังคมออนไลน์ รวบรวมบทความ...

Continue reading

CoC-PSU ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผ่านการพิจารณาสมรรถนะอาจารย์ PSU-TPSF

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผ่านการพิจารณาสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ระดับ วิชชาจารย์ (Professional Teacher) ตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ——————————– College of Computing, PSU Phuket Congratulations to Asst. Prof. Dr. Nattapong Tongtep on his promotion to Professional Teacher level of Teaching Professional Standards Framework (PSU-TPSF) since February 21, 2022. Page Views:...

Continue reading

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาและอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2565

นักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำทีมโดย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ และ นายวรุณ ซิงห์เกิล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2565 ในผลงานเรื่อง “เมมมิฟาย-โปรแกรมประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์และประมวลภาษาไทยสำหรับทุกคน”  (Memmify – Artificial Intelligence Application for Thai Language Processing and Analysis for All) โดยได้รับรางวัลระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เมมมิฟาย (Mummify) เป็นโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยในการวิเคราะห์และประมวลข้อมูลที่ใช้งานได้ง่ายสำหรับทุกคน เพียงผู้ใช้จดบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเสมือนจดบันทึกทั่วไป ส่วนที่เหลือโปรแกรมจะวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ เช่น แปลงภาพอักษรให้เป็นข้อความ (Character Recognition), แนะนำป้ายกำกับเนื้อหา...

Continue reading