อาจารย์ CoC-PSU ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนา ในงาน Blockchain to Government Conference

ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และหัวหน้าทีมวิจัย PSU Block วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับการนำบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของภาครัฐ ในหัวข้อ การพัฒนาบล็อกเชนในสถาบันการศึกษา ในงาน B2GC (Blockchain to Government Conference) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านบล็อกเชน รวมถึงกับฝึกอบรมสำหรับครู เพื่อให้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังนักเรียนได้ นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดสำหรับโครงการด้านบล็อกเชนที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย สำหรับ งาน B2GC (Blockchain to Government Conference) จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนได้พบปะ พูดคุยเกี่ยวกับโครงการกระเป๋าตังค์ดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานด้านบล็อกเชน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกสถานที่ อีกด้วย —————————————— CoC-PSU Lecturer Invited...

Continue reading

อาจารย์ CoC-PSU ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Google Digital Marketing”

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล ได้รับเชิญจากศูนย์การเรียนรู้ CIC เทศบาลนครภูเก็ต ให้เป็นวิทยากรในหัวข้อ การใช้เครื่องมือการตลาดด้วย Google Digital Marketing ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC เทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถใช้ Google Digital Marketing เป็นเครื่องมือส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าให้สามารถมองเห็นสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองในอนาคตได้ . วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และดิจิทัลเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถดูตัวอย่างกิจกรรมหรืองานบริการวิชาการได้ที่ https://cocpsu.wixsite.com/academic-services หรือ https://computing.psu.ac.th/th/ Page Views: 10

Continue reading

คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2023 International Conference on Future Healthcare and Economic Development ณ Taiwan (ROC)

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2566 คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2023 International Conference on Future Healthcare and Economic Development ที่จัดขึ้น ณ Taiwan (ROC) โดยมี National Cheng Kung University เป็นผู้จัดงาน การประชุมครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านสุขภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการพบปะหารือและสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไต้หวันอีกด้วย ——————– Dean of the College of Computing participated in the international academic conference, “The 2023 International Conference on Future Healthcare and...

Continue reading

ทีมอาจารย์และนักศึกษา CoC-PSU คว้ารางวัล The Best Storytelling Award ในงาน AGTech AI Demo Day 2023

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ พร้อมด้วย ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ, นาย สิริพงษ์ โชติรัตน์ นักศึกษาชั้นปี 2 หลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัล ร่วมกับ คุณสากล บู่ทอง ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) เพื่อเข้าร่วมแข่งขันการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการเกษตร AGTech AI Demo Day 2023 ภายในชื่อทีม Durico ณ อาคารเอนกประสงค์ SCG บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ทั้งนี้ ผลการแข่งขัน ทีม Durico ได้รางวัล The Best Storytelling Award...

Continue reading

ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย ในงาน The 14th International Conference on ICT Convergence ณ ประเทศเกาหลีใต้

ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  และหัวหน้าทีมวิจัย PSU Block วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยเรื่อง Andaman Token: A Feasibility Study of Blockchain Adoption in the Tourism Industry ในงาน The 14th International Conference on ICT Convergence ณ ประเทศเกาหลีใต้ —————————————– Assist. Prof. Dr. Warodom Werapun presented his research in the 14th...

Continue reading

บุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นางสาวอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา บุคลากรสายอำนวยการของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th National Conference on Information Technology) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในหัวข้อเรื่อง การศึกษาการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ กรณีศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (The Accessibility of Online Public Relations Media: Case Study of College of Computing, Prince of Songkla University) Page Views: 42

Continue reading

นักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ต ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก “โครงการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 (New Gen Energy Research Showcase)”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ต ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก “โครงการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 (New Gen Energy Research Showcase)” . เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมนำเสนอโครงร่างวิจัยในโครงการ “การประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 (New Gen Energy Research Showcase” ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเข้าร่วมการแข่งขันในชื่อทีม PSUCC (Blockchain Based Carbon Credit Platform) สมาชิกประกอบด้วย 1. นาย นิคคี่ ยูลิวส์ ฮาร์ทมานน์ 2....

Continue reading

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ต เป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาอาชีวะ พร้อมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8

อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา ในหัวข้อโครงงาน “Developing A Game to Promote Tourism Phang Nga Province : Journey-land of Survival (JoS)” ซึ่งโครงงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาผ่านการเล่าเรื่องราวของสถานที่ต่าง ๆ ของจังหวัดพังงา โดยพัฒนาเกมด้วยโปรเเกรม Unity และกระบวนการคิดเเบบ STEM education . โครงงานดังกล่าว คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 (The 8th International Convention on Vocational Student’s Innovation Project)...

Continue reading

บุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต คว้ารางวัลชนะเลิศในการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขัน Digital Form Hackathon ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา และ นางสาวเกวลิน วรรณพรหม นักวิชาการเงินและบัญชี บุคลากรสายอำนวยการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Form Hackathon ครั้งที่ 3 จัดโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ซึ่งในโครงการดังกล่าว เป็นการอบรมและฝึกปฏิบัติการใช้ Microsoft Teams, Microsoft SharePoint และ Power Automate เพื่อนำมาพัฒนางานและออกแบบผลงานเป็น Digital Form ที่สามารถใช้งานได้จริง โดยผลงานของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ กระบวนการงานบริการวิชาการและการตรวจสอบงบพัฒนาตนเอง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด Digital Form Hackathon ในครั้งนี้ด้วย Page Views: 2

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล ได้รับรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิดีเด่นในงาน Emerald Literati Awards ประจำปี 2023

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล ได้รับรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิดีเด่นในงาน Emerald Literati Awards ประจำปี 2023 คัดเลือกโดยทีมบรรณาธิการของวารสาร The Learning Organisation ซึ่งเป็นวารสารนานาชาติในเครือของ Emerald Publishing . College of Computing, PSU Phuket congratulates Dr. Nattaya Chamtithigul who received an award for Outstanding Reviewer in the 2023 Emerald Literati Awards, selected by the editorial team of The Learning Organization....

Continue reading