ข้อมูลทุน

ทุน กยศ - กรอ

ตามประกาศของ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

กยศ./กรอ./ทุนการศึกษา Phuket Campus (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057245868467)

ทุนการศึกษาโดย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ทุนการศึกษาโดย วิทยาเขตภูเก็ตหรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ทุนทำงาน ชั่วโมงละ 45 บาท หรือ 60 บาท (วิทยาเขตประกาศรับสมัครหรือจัดสรรจำนวนชั่วโมงให้คณะ)
 • ทุนโควิด
 • ทุนทำงานแลกเปลี่ยน
 • ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
 • ทุนมูลนิธิสงขลานครินทร์
 • ทุนต้นกล้าสงขลานครินทร์

ทุนการศึกษา จากหน่วยงานภายนอก

 • ทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ทุนการศึกษา His Royal Highness Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa
 • ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับคนพิการ
 • ทุนพระราชทานผู้ได้รับผลกระทบภัยจากพิบัติสึนามิ
 • ทุนการศึกษามูลนิธิไทยซาร์โก้
 • ทุนส่งน้องเรียนจบ จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
 • ทุนการศึกษาบริษัท เทวรายา จำกัด
 • ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ
 • ทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช
 • ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา
 • เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
 • ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์
 • ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์

ทุนการศึกษาปริญญาโทสำหรับนักศึกษาชาวไทยและต่างชาติ