ข้อมูลทุน

1.  ทุน กยศ - กรอ

ตามประกาศของ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

2.  ทุนคณะ

เปิดรับสมัครภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

  • - ทุนจำนวน 2,000.- บาท (ไม่จำกัดจำนวน)
  • - ทุนจำนวน 1,500.- บาท (ไม่จำกัดจำนวน)
  • - ทุนจำนวน 1,000.- บาท (ไม่จำกัดจำนวน)

3.ทุนการศึกษาประเภท ทุนเรียนดี

สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นปี 1, 2, 3 และไม่เป็นผู้รับทุนเรียนดีเยี่ยมหรือทุนความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์หรือทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมอื่นๆ

4. ทุนการศึกษาประเภท ทุนความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์

สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เท่านั้น

5. ทุนฉุกเฉิน

สำหรับนักศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤตฉุกเฉิน เช่น เกิดวาตภัย อุทกภัย ฯลฯทุนที่ได้รับจะพิจารณาตามความเหมาะสมเฉพาะราย