ลำดับ ชื่อบันทึก ชื่อหน่วยงาน MOU
1 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา บริษัท บัสเอ็กซ์ (ประเทศไทย)
2 Memorandum of Understanding SOJO University
3 Memorandum of Understanding ONE Software Company Limited
4 Agreement of Cooperation University North
5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ต
6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
7 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ จังหวัดภูเก็ต
9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
10 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต
11 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ
12 Memorandum of Understanding SIT-PSU Phuket SIT-PSU
13 บันทึกข้อตกลงความร่วมมทางวิชาการ โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต
14 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิเทศศึกษา และสมาคมหาดป่าตอง
15 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา บริษัท ไอโคเน็กซ์ จำกัด
16 Memorandum of Understanding Musashino University
17 บันทึกความเข้าใจแผนงานวิจัย เรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล
18 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา
19 Memorandum of Understanding Gandhi Institute For Technology (GIFT), Bhubaneswar, India
20 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนสภาราชินี
21 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
22 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา