กำหนดการ

รายละเอียด วันเวลา
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตลอดทั้งปี
สอบสัมภาษณ์ ภายใน 1 เดือนหลังจากส่งใบสมัคร
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการสอบสัมภาษณ์
ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 : 1 พฤศจิกายน 2566 - 15 กรกฏาคม 2567
ภาคการศึกษาที่ 2 : 1 สิงหาคม 2567 - 15 ตุลาคม 2567

ทุนการศึกษาปริญญาโทสำหรับนักศึกษาชาวไทยและต่างชาติ

 

( สำหรับนักศึกษารหัส 67 เป็นต้นไป )

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์

รหัสและชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
(ภาษาอังกฤษ): Master of Science Program in Computing

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย

 • ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การคอมพิวเตอร์)
 • ชื่อย่อ :  วท.ม. (การคอมพิวเตอร์)

ภาษาอังกฤษ

 • ชื่อเต็ม : Master of Science (Computing)
 • ชื่อย่อ :  M.Sc. (Computing)

 

ปรัชญา Philosophy: 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ มุ่งสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมด้วยทักษะที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการคอมพิวเตอร์ที่ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และ การเป็นผู้ประกอบการ ในระดับภูมิภาคอาเซียน อีกทั้ง หลักสูตรยังมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาที่มีนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตแม้หลังจากการสำเร็จการศึกษาจากภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น ทางหลักสูตรจึงมีการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) โดยยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการดำเนินการ

 

วัตถุประสงค์ Goals:

 1. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถอย่างถ่องแท้ ทางด้านการคอมพิวเตอร์ เน้นเทคโนโลยีวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence) วิศวกรรมซอฟต์แวร์และสื่อ (Software Engineering and Media) ระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสารและความมั่นคงทางไซเบอร์ (Computer Systems, Communication and Cyber-security)  ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์กับการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับแนวหน้า
 2. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิทยาการใหม่ ๆ  อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ของตนและสังคม
 3.   เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า สามารถตอบสนองนโยบายในการพัฒนาประเทศ  มีคุณธรรมจริยธรรม

 

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ

 

ตัวอย่างอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1.    วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
 2.    วิศวกรด้านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งและสมองกลฝังตัว (Internet of Things and Embedded System Engineer)
 3.    นักวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)
 4.    ผู้จัดการระบบสารสนเทศ (Information Systems Manager)
 5.    นักวางแผนและกำกับนโยบายระบบสารสนเทศ (Information System Plan and Policy Officer)
 6.    ผู้ผลิตงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย (Computer Graphics and Multimedia Designer)
 7.    ผู้ดูแลหรือวิศวกรระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Administrator or Engineer)
 8.    นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
 9.    วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)
 10.    ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงไซเบอร์ (Cyber Security Practitioner)
 11.     อาจารย์หรือนักวิจัยด้านการคอมพิวเตอร์ในระดับมหาวิทยาลัย (University Professor or Researcher in Computing)

 

Research Team

คุณสมบัติของผู้สมัคร

แผน 1 แบบวิชาการ (ก 1) และ (ก 2)

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ได้รับการรับรองจากว่าที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักว่ามีความสามารถในการดำเนินงานวิจัยในระดับที่เพียงพอต่อเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาได้
 • หากนอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

 

 

 

หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขา

 1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)
 3. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา
 4. สำเนาผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัลระดับชาติ สำหรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัย
 5. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน สำหรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. Statement of Purpose (ภาษาไทย หรือ อังกฤษ มีความยาว 1 ถึง 2 หน้ากระดาษ A4)
 7. คะแนนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ได้แก่ TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET, PSU-TEP สำหรับผู้สมัครที่จะขอทุนการศึกษาเท่านั้น

 

การสมัคร

สามารถสมัครออนไลน์ ด้วยตนเองได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/admission

สอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติม ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องทุนผู้ช่วยวิจัยและอื่น ๆ ได้ที่ grad.coc@phuket.psu.ac.th

หรือสอบถามที่ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โทร. 0 7627 6000 ต่อ 6120 Fax. 0 7627 6046

Fanpage: MSC-CoC

 

ค่าเทอม

32,000 บาท ต่อ เทอม

โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 1   36 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2   36 หน่วยกิต
- หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต

 

รายวิชา

หมวดวิชาบังคับ  

969-601

ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการคอมพิวเตอร์
(Research Methodology in Computing)

3((3)-0-6)

969-602

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจและวิชวลไลเซชัน
(Exploratory Data Analysis and Visualization)

3((3)-0-6)

969-603

การจัดการโครงการดิจิทัล
(Digital Project Management)

3((3)-0-6)


 

 

หมวดวิชาเลือก 123 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูล

969-610

การวิเคราะห์ข้อความและการประยุกต์           

(Text Analytics and Its Applications)

3((3)-0-6)

969-611

การคำนวณแบบโครงข่ายประสาท
(Neural Computation)

3((3)-0-6)

969-612

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์
(Big Data Analytics and Applications)

3((3)-0-6)

969-613

ระบบการจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง

(Advanced Database Management System)

3((3)-0-6)

969-614

เทคโนโลยีทางการเงิน

(Financial Technology)

3((3)-0-6)

969-615

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

(Information Technology for Business)

3((3)-0-6)

969-616

ออนโทโลยีและเว็บความหมาย
(Ontologies and Semantic Web)

3((3)-0-6)

969-617

การคำนวณแบบคลาวด์ขั้นสูง

(Advanced Cloud Computing)

3((3)-0-6)

 

กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์

969-620

การเรียนรู้ของเครื่อง
(Machine Learning)

3((3)-0-6)

969-621

การประมวลภาษาธรรมชาติ 

(Natural Language Processing)

3((3)-0-6)

969-622

คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการเข้าใจภาพ
(Computer Vision and Image Understanding)

3((3)-0-6)

969-623

การเรียนรู้เชิงลึก
(Deep Learning)

3((3)-0-6)

969-624

การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง
(Reinforcement Learning)

3((3)-0-6)

969-625

ปัญญาประดิษฐ์

(Artificial intelligence)

3((3)-0-6)

 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

969-630

การบำรุงรักษาและวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ 

(Software Maintenance and Evolution)

3((3)-0-6)

969-631

การคิดทางสถาปัตยกรรม

(Architectural Thinking)

3((3)-0-6)

969-632

การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของซอฟต์แวร์ 

(Software Verification and Validation)

3((3)-0-6)

969-633

วิธีวิศวกรรมฟอร์มอล 

(Formal Method Engineering)

3((3)-0-6)

969-634

วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงประจักษ์ขั้นสูง 

(Advanced Empirical Software Engineering)

3((3)-0-6)

969-635

การเป็นผู้ประกอบการ

(Entrepreneurship)

3((3)-0-6)

969-636

การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยรูปแบบการปฏิบัติงานและเอจายล์
(DevOps and Agile Software Development)

3((3)-0-6)

 

กลุ่มวิชาสื่อดิจิทัล

969-640

เทคโนโลยีเสมือนจริง

(Reality Technology)

3((3)-0-6)

969-641

การออกแบบและพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบ 

(Interactive Media Design and Development)

3((3)-0-6)

969-642

เกมและการออกแบบโลกเสมือน
(Game and Virtual World Design)

3((3)-0-6)

 

กลุ่มวิชาระบบคอมพิวเตอร์

969-650

ระบบไซเบอร์กายภาพ
(Cyber-Physical Systems)

3((3)-0-6)

969-651

วัตถุชาญฉลาด
(Intelligent Objects)

3((3)-0-6)

969-652

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

(Human-Computer Interaction)

3((3)-0-6)

969-653

การเขียนโปรแกรมอุปกรณ์เชื่อมต่อ
(Connected Devices Programming)

3((3)-0-6)

969-654

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
(Internet of Things) 

3((3)-0-6)


 

กลุ่มวิชาการสื่อสารและความมั่นคงของคอมพิวเตอร์

969-660

เครือข่ายแบบไร้สายและเคลื่อนที่ 

(Mobile and Wireless Networks)

3((3)-0-6)

969-661

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
(Advanced Data Communication and Computer Networking)

3((3)-0-6)

969-662

ความมั่นคงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

(Computer Network Security)

3((3)-0-6)

969-663

ระบบประมวลผลแบบกระจาย

(Distributed Computing Systems)

3((3)-0-6)

969-664

บล๊อกเชนและเศรษฐกิจโทเคน
(Blockchain and token economic)

3((3)-0-6)

969-665

การจำลองเครือข่าย
(Network Simulations)

3((3)-0-6)

969-666

ชุดวิชา ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
(Module: Advanced Computer Security)

6((6)-0-12)

969-667

เทคโนโลยีเครือข่ายขั้นสูง
(Advanced Network Technologies)

3((3)-0-6)

969-668

เทคโนโลยีเสริมสร้างความเป็นส่วนตัว
(Privacy-enhancing Technologies)

3((3)-0-6)
 

กลุ่มวิชาอื่น ๆ

969-670

หัวข้อพิเศษทางด้านการคอมพิวเตอร์ 

(Special Topics in Computing)

3((3)-0-6)


 

หมวดวิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต

969-685

สัมมนา 1

(Seminar I)

1(0-2-1)

969-686

สัมมนา 2

(Seminar II)

1(0-2-1)

 

วิทยานิพนธ์ 66  หน่วยกิต

แผน 1 แบบวิชาการ (ก 1) 

969-801

วิทยานิพนธ์

(Thesis)

36(0-108-0)

แผน 1 แบบวิชาการ (ก 2)   

969-802

วิทยานิพนธ์

(Thesis)

24(0-72-0) 


 

แผนการศึกษา

แผน 1 แบบวิชาการ (ก1)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

969–601

ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการคอมพิวเตอร์*

(Research Methodology in Computing)

3((3)-0-6) หน่วยกิต  

969–801

วิทยานิพนธ์

(Thesis)

9(0-27-0) หน่วยกิต 

        รวม      

12((3)-27-6) หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

969–685

สัมมนา 1*

(Seminar I)

1(0-2-1) หน่วยกิต  

969–801

วิทยานิพนธ์

(Thesis)

9(0-27-0) หน่วยกิต 

        รวม      

10(0-29-1) หน่วยกิต


ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

969–801

วิทยานิพนธ์

(Thesis)

9(0-27-0) หน่วยกิต 

        รวม      

9(0-27-0) หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

969–686

สัมมนา 2* 

(Seminar II)

1(0-2-1) หน่วยกิต  

969–801

วิทยานิพนธ์

(Thesis)

9(0-27-0) หน่วยกิต 

        รวม      

10(0-29-1) หน่วยกิต

* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต


 

 

แผน 1 แบบวิชาการ (ก 2)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

969–601

ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการคอมพิวเตอร์*

(Research Methodology in Computing)

3((3)-0-6) หน่วยกิต  

969–602

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจและวิชวลไลเซชัน

(Explorative Data Analysis and Visualization)

3((3)-0-6) หน่วยกิต  

969–603

การจัดการโครงการดิจิทัล

(Digital Project Management)

3((3)-0-6) หน่วยกิต  

969–802

วิทยานิพนธ์

(Thesis)

3(0-9-0) หน่วยกิต

        รวม      

12((9)-9-18) หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

969–xxx

วิชาเลือก 1  

(Elective Course I)

3((3)-0-6) หน่วยกิต  

969–xxx

วิชาเลือก 2  

(Elective Course II)

3((3)-0-6) หน่วยกิต  

969–685

สัมมนา 1*

(Seminar I)

1(0-2-1) หน่วยกิต

969–802

วิทยานิพนธ์

(Thesis)

3(0-9-0) หน่วยกิต

        รวม      

10((6)-11-13) หน่วยกิต


ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

969–802

วิทยานิพนธ์

(Thesis)

9(0-27-0) หน่วยกิต 

        รวม      

9(0-27-0) หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

969–686

สัมมนา 2*

(Seminar II)

1(0-2-1) หน่วยกิต

969–802

วิทยานิพนธ์

(Thesis)

9(0-27-0) หน่วยกิต 

        รวม      

10((6)-11-13) หน่วยกิต

* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) เช่น
 • กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยวิธี Agile
 • สถาปัตยกรรมและการออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Architecture and Design)
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงประจักษ์ (Empirical Software Engineering)
 • การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement)
 • การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software Maintenance)
 • วิศวกรรมฟอร์มอล (Formal Engineering)
 • การออกแบบและพัฒนาแบบจำลองและข้อกำหนดทางซอฟต์แวร์แบบฟอร์มอล (Formal Modeling and Specification)
 • การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Verification and Validation)
 • การทดสอบจากแบบจําลอง (Model-based Testing)

 

Blockchain and distributed technologies.
 • Blockchain and smart contract system
 • NFT and Game economics
 • Market dynamics in cryptocurrency with sentiment analysis
 • Blockchain platforms and services with machine learning
 • Blockchain transaction analysis and verification
 • Blockchain privacy and security

 

สื่อดิจิทัล (Digital Media) เช่น
 • Serious Games
 • Interactive Media
 • Physics-based Animation
 • Human-Computer Interaction
 • Mobile Application
 • Architectural Visualization
 • Augmented and Virtual Reality

 

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เช่น
 • คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision)
 • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)
 • การแทนความรู้ (Knowledge Representation)
 • การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
 • ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)
 • วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics)
 • เหมืองข้อความ (Text Mining)

 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networking) เช่น
 • เครือข่ายเฉพาะกิจแบบไม่มีโครงสร้าง (Mobile Ad-hoc Networks)
 • เครือข่ายไร้สายเซ็นเซอร์ (Wireless Sensor Networks)
 • เครือข่ายเคลื่อนที่ (Network Mobility)
 • เครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนที่ (Integration of Mobile Ad-hoc Networks and Network Mobility)
 • เครือข่ายยานพาหนะ (Vehicular Networking)
 • เครือข่ายเสมือน (Virtual Networks)
 • เครือข่ายของทุกสิ่ง (Internet of Things)

 

ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) เช่น
 • การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)
 • คลังข้อมูล (Data Warehouse)
 • ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database)
 • ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

 

การคำนวณแบบคลาวด์ (Cloud Computing)
 • สถาปัตยกรรมการคำนวณแบบคลาวด์ (Cloud Computing Architecture)
 • การจัดการการจราจรสำหรับการคำนวณแบบคลาวด์ (Traffic Management for Cloud Computing)
 • ประยุกต์ใช้การคำนวณแบบคลาวด์ (Cloud Computing Applications)
 • การคำนวณแบบคลาวด์ที่มีการเคลื่อนที่ (Mobile Cloud Computing)

 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เช่น
 • การจัดการสารสนเทศ (Information Management)
 • การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval)
 • การสกัดสารสนเทศ (Information Extraction)

อาจารย์ที่ปรึกษา

IMG_9475 รศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์
Ph.D. (Computer Science), University of Alabama, U.S.A. วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), ม.เกษตรศาสตร์ วศ.บ. (อุตสาหการ), ม.ธรรมศาสตร์
Research Interests : Software Engineering, Empirical Software Engineering, Software Quality, Agile
Curriculum vitae
Email : aziz.n(at)phuket.psu.ac.th
no_image

ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์

Ph.D. in Computer Engineering (ENSEEIHT, France) ,Master II Research in Computer Engineering (ENSEEIHT, France), M. Eng. in Computer Engineering (KMITL, Bangkok)
Research Interests : Blockchain and smart contract, Peer-to-Peer network, Distributed system
Curriculum vitae
Email : warodom.w(at)phuket.psu.ac.th
no_image ผศ.ดร.นรเทพ รัตนวิภานนท์
Ph.D. Degree University of California, Irvine , Master Degree University of California, Irvine, Bachelor Degree University of Michigan -- Ann Arbor
Curriculum vitae
Research Interests : Embedded system/IoT security, Formal Verification, Binary Analysis, Security and Privacy
Email : norrathep.r(at)phuket.psu.ac.th
IMG_9384 ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), ม.ธรรมศาสตร์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.สงขลานครินทร์
Research Interests : Information Extraction, Text Mining, Human Language Technology, Applied Informatics
Curriculum vitae
Email : nattapong.t(at)phuket.psu.ac.th
no_image

ผศ.ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์

PhD (Electrical Engineering), Heriot-Watt University, Edinburgh, United Kingdom, M.Eng (Electrical Engineering), King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok, Thailand
Research Interests : Computational Electromagnetics, Microsystems and MEMS, Metamaterial and Antenna-Based Sensors, Microfabrications
Curriculum vitae
Email : komsan.k(at)phuket.psu.ac.th
no_image ผศ.ดร.วีราภรณ์ ซิดดู
Doctor Of Philosophy In Knowledge Management Chiang Mai University (CMU).
Curriculum vitae
Research Interests : Interdisciplinary Knowledge Management, Digital Marketing, IT Education and Learning, Process Improvement/Software Process Improvement
Email : veeraporn.s(at)phuket.psu.ac.th
no_image ผศ.ดร.อดิศักดิ์ อินทนา
Ph.D. (Computer Science), Southampton University, United Kingdom
Curriculum vitae
Research Interests : Software Engineering, Formal Methods and Engineering, Software Verification and Validation, Software Testing, CASE Tool Development, Ontology Modelling and Engineering, Semantic Web Application, Artificial Intelligence for Software Engineering
Email : adisak.i(at)phuket.psu.ac.th
no_image

ดร.กุลจรี ตันตยกุล

Ph.D. in Computer Engineering, National Polytechnic Institute of Toulouse (ENSEEIHT), France,M.Eng. in Computer Engineering, National Polytechnic Institute of Toulouse (ENSEEIHT), France ,M.Eng. in Computer Engineering, Prince of Songkla University (PSU), Thailand
Curriculum vitae
Research Interests : Future Networks,Software-defined Networking,Mobility Management,Internet Protocol version 6,Internet of Things (IoTs)
Email : kuljaree.t(at)phuket.psu.ac.th

Feedback Form


คำถามที่พบบ่อย (FAQ) :

Q: ขอทราบหลักสูตรคร่าว ๆ ว่าเรียนอะไรกันบ้าง

A: หลักสูตรนี้ชื่อว่า “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์” นักศึกษาจะต้องเรียนทั้งหมด 36 หน่วยกิต (แผน ก2) โดยมีวิชาที่ต้องเรียนรวม 12 หน่วยกิต (4 วิชา) และต้องทำวิทยานิพนธ์อีก 24 หน่วยกิต 

 

Q: เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันธรรมดา

A: หลักสูตรในปี พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป จะมีการเรียน-การสอนใน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลาราชการ

 

Q: การสอบเข้ามีการคัดเลือกอย่างไร

A: การสอบคัดเลือกจะมีเฉพาะการสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร

 

Q: เป็นหลักสูตรภาษาไทย หรือหลักสูตรนานาชาติ

A: ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป จะเป็นหลักสูตรสองภาษา (ไทย/อังกฤษ) โดยภาษาที่สอนในรายวิชาจะขึ้นอยู่กับผู้เรียนในรายวิชา

 

Q: หลักสูตรมีทุนการศึกษาให้หรือไม่ และต้องชดใช้ทุนหรือไม่

A: ทางหลักสูตรมีทุนการศึกษาให้ โดยจะครอบคลุม ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดระยะเวลา 2 ปี (4 ภาคการศึกษา) และมีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน นอกจากนี้อาจจะยังได้รับทุนเพิ่มเติมจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผู้ได้รับทุนจะไม่มีเงื่อนไขผูกมัดและชดใช้ทุนหลังจบการศึกษา

 

Q: ถ้าจะสมัครเรียน พร้อมสมัครทุนการศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง

A: ขั้นตอนแรกนักศึกษาจะต้องสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ก่อน หลังจากที่ทางวิทยาลัยฯ มีการตอบรับให้เข้าศึกษาในหลักสูตร นักศึกษาจึงจะสมัครทุนการศึกษาได้ โดยที่ทางวิทยาลัยฯ จะประกาศผลการพิจารณาทุนประมาณ 1 เดือน ก่อนเปิดภาคการศึกษา

 

Q: สมัครเรียนได้ที่ไหนคะ

A: สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/admission/

ข่าวทุนการศึกษา