The College of Computing, Prince of Songkla University, Phuket Campus provides a limited number of scholarships to eligible current CoC students.

The College of Computing, Prince of Songkla University, Phuket Campus provides a limited number of scholarships to eligible current CoC students. Details in the attached file. scholarship application link https://forms.gle/ZLdjGgu8KosM3tQB7 The selected candidates shall be contacted for an interview on Wednesday, 22 September 2021   Page Views: 17

Continue reading

แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ฉบับที่ 2)

แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 COVID-19-PHUKET-Guide-for-teaching Page Views: 363

Continue reading

ขอเชิญผู้ประกอบการทำแบบสำรวจความต้องการในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้กำหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานจริง และใช้วิชาความรู้ที่ศึกษามาทางด้านทฤษฎีประยุกต์เข้ากับภาคปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีในอนาคต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป           ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน เพื่อโปรดพิจารณาตอบแบบเสนองานในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 – วันที่ 29 เมษายน 2565 รวมระยะเวลา 17 สัปดาห์           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ ทั้งนี้กรุณาตอบ  >> แบบเสนองาน...

Continue reading

เตรียมพบกับธนาคารกรุงเทพในงาน ConNEXT Virtual Job Fair & Career Talk 2021 พร้อมตำแหน่งงานด้าน Digital & Technology

เตรียมพบกับธนาคารกรุงเทพในงาน ConNEXT Virtual Job Fair & Career Talk 2021 พร้อมตำแหน่งงานด้าน Digital & Technology สำหรับ Tech People ที่สนใจร่วมงานและพร้อมเติบโตไปด้วยกันกับเรา ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 64 รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3gESsQM . #แล้วพบกันที่บูธธนาคารกรุงเทพ - รับสมัครงานในตำแหน่งงาน Digital & Technology - Live Chat with IT Specialist & HR Consultant - Interview Online 1:1 - ลงทะเบียนร่วมงานกับเราง่ายๆ      คลิ๊ก>> http://bit.ly/2JieUSe . Special...

Continue reading