วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นการบรูณาการสร้างสรรค์และถ่ายทอดความรู้สู่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทางวิทยาลัยฯมีการเปิดให้บริการวิชาการด้านวิทยาการและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่างๆ แก่โรงเรียน บริษัท หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย โดยทีมงานคณาจารย์ที่มีคุณภาพและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญซึ่งสนับสนุนงานบริการวิชาการ ดังนี้


  • จัดอบรมสัมมนา ซึ่งทางวิทยาลัยฯ มีห้องปฎิบัติการที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ต่างๆ
  • ให้คำปรึกษาการจัดโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  • สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
  • จัดทำฐานข้อมูลงานบริการวิชาการงานอื่นๆ
  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่างๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : คุณอาภากร บุนนาค 076-276-000 ต่อ 6471

อีเมลล์  : lerluck.b@phuket.psu.ac.th

ข่าวการอบรมที่ผ่านมา