ชื่อปริญญา

( รหัสนักศึกษาก่อนปี 62 )

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) Bachelor of Science (Information Technology)

ชื่อย่อ : วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) B.Sc. (Information Technology)

ปรัชญา Philosophy : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

วัตถุประสงค์ Goals:

1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2) ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ สามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้ โดยเน้นทักษะในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับองค์กร ในด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การวางระบบเครือข่าย การออกแบบแอนิเมชันและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

3) สร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยจัดการเรียนรู้ทฤษฎีประกอบกับการฝึกปฏิบัติในทักษะที่จำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้ในสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ได้แก่ ด้านคลาวด์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้านกราฟฟิกและดิจิทัลมีเดียเทคโนโลยี โปรแกรมบนเว็บ แอพพลิเคชันบนมือถือ ด้านวิทยาการข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์.

Bachelor of Science in Information Technology : IT
Bechelor of Science in information Technology (IT) is an undergraduate
program awarded for development and applying in computer and information technology. This degree is primarily combined together the essential knowledge and skills for careers in IT and software industries according to cloud and computer networking, graphic design and multimedia, web programming and mobile application, data science and artifical intelligence.


จบแล้ว ทำงานอะไร..?
ดูแลระบบเครือข่าย | พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ | ออกแบบกราฟิกบนเว็บ | จัดทำข้อมูลและสารสนเทศ | ที่ปรึกษาด้านไอทีและสนับสนุนการใช้ไอที | พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ | วิเคราะห์และออกแบบระบบงานไอที

Career paths..?
IT consultant and support | Website designer and developer | Data and information manager | Mobile application developer | IT system analyst and designer | Network administrator | Web graphic designer