กลุ่มงานบริหารและงานบุคคล

นางสาวเกตุวดี ขอเจริญ

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชำนาญการ
E-mail : ketwadee.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ 6121
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 6)
ภาระงาน : งานบุคคล/เลขานุการคณบดี

ภาระงานเฉพาะเพิ่มเติม

นางสาวสุปราณี บำรุงภักดิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : supranee.ba(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ 6197
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ภาระงาน : งานพัสดุ / งานสารบรรณ / E-doc / เลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัย

ภาระงานเฉพาะเพิ่มเติม

นางสาวเกวลิน วรรณพรหม

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail : kevalin.w(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ 6198
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 6)
ภาระงาน : งานบัญชี / งานการเงิน / งานแผน

ภาระงานเฉพาะเพิ่มเติม

นายอมตวิทย์ คำแหง

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : amatawit.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ 6566
สถานที่ติดต่อ : 1301A
ภาระงาน : งานกำกับแนวทางการดำเนินงานห้องปฏิบัติการและกายภาพภายในวิทยาลัย

ภาระงานเฉพาะเพิ่มเติม

นายภควัต ทองบุญ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pakkawat.t(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ 6125
สถานที่ติดต่อ : 6114
ภาระงาน : งานดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /งานสนับสนุนและบริการงานอุปกรณ์โสต

ภาระงานเฉพาะเพิ่มเติม

นายอนุพงศ์ รองมาก

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
E-mail : anupong.r(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ 6124
สถานที่ติดต่อ : 1301A
ภาระงาน : งานดูแลครุภัณฑ์ /ประสานงานจัดการกายภาพทั่วไปภายในวิทยาลัย

ภาระงานเฉพาะเพิ่มเติม

นายเอกวัฒน์ วชิระพันธุ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : aekawat.w(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ 6186
สถานที่ติดต่อ : 1301A
ภาระงาน : งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ /ประสานงานจัดการกายภาพทั่วไปภายในวิทยาลัย

ภาระงานเฉพาะเพิ่มเติม

กลุ่มงานวิชาการ

นางสาวสุวภัทร จินดา

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : suwapat.j(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ 6117
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 6)
ภาระงาน : เลขาบุการหลักสูตร ป.ตรี สาขา COE, SE, DE, E-Biz, DBiz / งานด้านการจัดเรียนการสอนวิชา ศึกษาทั่วไปและข้ามคณะ / งานกิจกรรมการเรียนรู้ และทางวิชาการของนักศึกษานอกชั้นเรียน

ภาระงานเฉพาะเพิ่มเติม

นางสาวเสาวนีย์ เพชรศรีสังข์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : saowanee.p(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ 6104
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 6)
ภาระงาน : งานทะเบียนการศึกษา / งานประมวลผลและสำเร็จ การศึกษา / งานด้านอาจารย์พิเศษ / งานด้าน นักศึกษาช่วยสอน / งานดูแลระบบประเมินการเรียน การสอน

ภาระงานเฉพาะเพิ่มเติม

นางสาวฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : titima.v(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ 6120
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 6)
ภาระงาน : เลขาบุการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ / เลขานุการ หลักสูตร ป.ตรี สาขา Comp, IT / เลขาบุการงาน บัณฑิตศึกษา / งานพัฒนาหลักสูตร degree และ non-degree / งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ภาระงานเฉพาะเพิ่มเติม

นางสาวกานดา ดำกระบี่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ
E-mail : kanda.d(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ 6981
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 6)
ภาระงาน : ดูและงาน ป.โท -ป.ตรี สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ (AISE)

กลุ่มงานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

นางสาววรนุช ญาณศักดิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : voranuch.ya(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ 6562
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 6)
ภาระงาน : งานพัฒนานักศึกษา / ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ภาระงานเฉพาะเพิ่มเติม

นายพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pruth.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ 6470
สถานที่ติดต่อ : ห้อง AMTEC
ภาระงาน : เจ้าหน้าที่ AMTEC / Creative / Video Editor

ภาระงานเฉพาะเพิ่มเติม

นางสาวอาภากร บุนนาค

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : apakorn.b(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ 6471
สถานที่ติดต่อ : ห้อง AMTEC
ภาระงาน : งานบริการวิชาการ / สื่อสารองค์กร

ภาระงานเฉพาะเพิ่มเติม

นายณัฐวัฒน์ นิธิคุณานนต์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : nattawat.n(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ 6473
สถานที่ติดต่อ : ห้อง AMTEC
ภาระงาน : เจ้าหน้าที่ AMTEC / Graphic Design

ภาระงานเฉพาะเพิ่มเติม

นางสาววรรณอนงค์ ธันยลาภพิทักษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : wananong.t(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6045
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 6)
ภาระงาน : งานรับนักศึกษา / งานวิเทศสัมพันธ์ / งานกิจกรรมนานาชาติ

ภาระงานเฉพาะเพิ่มเติม

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

นางสาววรนุช ญาณศักดิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : voranuch.ya(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ 6562
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 6)
ภาระงาน : งานด้านวิจัย / กองทุนวิจัย

ภาระงานเฉพาะเพิ่มเติม

นายอมตวิทย์ คำแหง

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : amatawit.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ 6566
สถานที่ติดต่อ : 1301A
ภาระงาน : งานกำกับแนวทางการพัฒนานวัตกรรมและระบบสารสนเทศ

ภาระงานเฉพาะเพิ่มเติม

นายพิชญะ บุญญานุวัตร

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pichaya.b(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0 7627 6000 ต่อ 6133
สถานที่ติดต่อ : 6114
ภาระงาน : งานพัฒนาระบบสารสนเทศ / งานดูแลเว็บไซต์ต่าง ๆ ของวิทยาลัย

ภาระงานเฉพาะเพิ่มเติม