นางสาวสุวภัทร จินดา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : suwapat.j(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6117
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
นางสาววรนุช ญาณศักดิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-mail : voranuch.ya(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6562
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์


นางสาวสุปราณี บำรุงภักดิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : supranee.ba(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6197
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์


นางสาวเสาวนีย์ เพชรศรีสังข์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : saowanee.p(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6104
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์


นางสาวเกตุวดี ขอเจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : ketwadee.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6121
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 6)


นางสาวอรวรรณ ประตูใหญ่
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
E-mail : orawan.pr(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6181
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 6)


นางสาวสุดารัตน์ ไชยคีรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : sudarat.c(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6198
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 6)


นางสาวฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : titima.v(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6120
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 6)


นายอมตวิทย์ คำแหง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : amatawit.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6566
รับผิดชอบงาน : (Network & Systems Engineer)
สถานที่ติดต่อ : 1301A
   
นายภควัต ทองบุญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pakkawat.t(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6125
รับผิดชอบงาน : งานห้องปฏิบัติการ
สถานที่ติดต่อ : 1402
   
นางสาวศศิธร หนูทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : sasitorn.n(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6132
รับผิดชอบงาน : งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
สถานที่ติดต่อ : 1402
   
นายพิชญะ บุญญานุวัตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pichaya.b(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6133
รับผิดชอบงาน : งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
สถานที่ติดต่อ : 1402
   
นายพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pruth.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6470
รับผิดชอบงาน : Creative  / Video Editor
สถานที่ติดต่อ : ห้อง AMTEC


นายณัฐวัฒน์ นิธิคุณานนต์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : nattawat.n(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6473
รับผิดชอบงาน : Graphic design
สถานที่ติดต่อ : ห้อง AMTEC


  น.ส. อาภากร บุนนาค
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : apakorn.b(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6471
รับผิดชอบงาน : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
สถานที่ติดต่อ : ห้อง AMTEC


นายอนุพงศ์ รองมาก
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
E-mail : anupong.r(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6124
รับผิดชอบงาน :
สถานที่ติดต่อ : 1301A


นายเอกวัฒน์ วชิระพันธุ์
ตำแหน่ง : นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
E-mail : aekawat.w(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6186
รับผิดชอบงาน :
สถานที่ติดต่อ : 1301A


Mail Group
all computing all-coc-staffs@phuket.psu.ac.th บุคลากร CoC ทุกคน
all administrator coc-administrator@phuket.psu.ac.th เฉพาะผู้บริหาร CoC
all lecturers computing coc-lecturer@phuket.psu.ac.th เฉพาะอาจารย์ CoC
all staff computing coc-staff@phuket.psu.ac.th เฉพาะเจ้าหน้าที่สนับสนุน CoC