นางสาวเกตุวดี ขอเจริญ
 
 • งานสนับสนุนและบริการงานบุคคล

  • การจ้าง/ลาออก/สัญญาจ้างงาน, การประเมิน TOR, การลาของบุคลากร

  • การขอตำแหน่งสูงขึ้นของอาจารย์/เจ้าหน้าที่

  • การลาศึกษาต่อ, ทำหนังสือเดินทาง/ขอลงวีซ่า

 • งานสนับสนุนเลขานุการคณบดี

 

  นางสาวเกวลิน วรรณพรหม

 

 • งานสนับสนุนและบริการงานบัญชี

 • งานสนับสนุนและบริการงานการเงิน

  • เบิกจ่ายเงินเดือนบุคลากร, เบิกจ่ายค่าประจำตำแหน่ง, เบิกจ่ายค่าตอบแทน

  • เบิกจ่ายกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  • เบิกจ่ายโครงการต่างๆของคณะ, เบิกจ่ายค่าเดินทางไปปฎิบัติงาน

  • เบิกจ่ายบรรสารสงเคราะห์, งบพัฒนาตนเอง, ค่าสอนเกินภาระงานปกติ, ค่าสอนซัมเมอร์, ค่าใช้จ่ายส่วนกลางเรียกเก็บ

 • งานสนับสนุนงานแผนของคณะ

 

  นางสาวสุปราณี บำรุงภักดิ์

 

 • งานสนับสนุนและบริการงานพัสดุ

  • จัดทำ ตรวจสอบ ขออนุมัติเอกสารจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์

  • เบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน

 • งานสนับสนุนงานธุรการ งานรับหนังสือ ระบบ E-doc

 • งานสนับสนุนเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

  • ประสานงาน จัดทำรายงาน ทำเอกสาร การประชุม

 • งานสนับสนุนประสานงานประชุม

 

  นางสาววรนุช ญาณศักดิ์

 

 • งานสนับสนุนและบริการงานวิจัย

  • ประสานงาน/ข้อมูล/รายงานผลการดำเนินการ ทุนพัฒนา ทุนวิจัยภายใน/ภายนอก 

  • เบิกจ่ายทุนวิจัย ขอรับรางวัลทุนวิจัย ขอเดินทางนำเสอนผลงานวิจัย

 • งานสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

  •  ประสานงานกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์, งานปัจฉิมนิเทศ, งานรับปริญญา

  • การขอรับทุนการศึกษา, กิจกรรมการแข่งขัน, โครงการต่างๆ สำหรับนักศึกษา 

  • สวัสดิการ/สุขภาพ/อุบัติเหตุ ชั่วโมงกิจกรรม วินัย การผ่อนผันค่าธรรมเนียบการศึกษา ของนักศึกษา

  • งาน Homeroom และอาจารย์ที่ปรึกษา

 

    นางสาววรรณอนงค์ ธันยลาภพิทักษ์
 • งานสนับสนุนและบริการงานรับนักศึกษา

 • งานสนับสนุนกิจกรรมนานาชาติ

 • งานวิเทศสัมพันธ์

  นางสาวสุวภัทร จินดา
 • งานสนับสนุนเลขานุการหลักสูตร ป.ตรี  สาขาวิชา DE / DBiz / CoE / SE / Ebiz

 • งานสนับสนุนด้านการเรียนการสอน

  • การเปิดรายวิชาและขอเปิดรายวิชาใหม่ รายวิชาข้ามคณะ

  • ประสานงานประกันคุณภาพหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร

  • ประสานงานปฐมนิเทศนักษาใหม่, เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

  นางสาวเสาวนีย์ เพชรศรีสังข์
 • งานสนับสนุนและบริการด้านการเรียนการสอน,การสอบ ป.ตรี ทุกหลักสูตร

  • การเรียน-สอน, ตารางสอน, ตารางสอบ, ส่งเกรด, อาจารย์พิเศษ

  • การขอเทียบโอนรายวิชา ขอลงทะเบียนเกิน/น้อย หน่วยกิต ขอย้ายสาขา/คณะ ขอสำเร็จการศึกษา

  • ขอสมัครนักศึกษาช่วยสอน TA

  • ประสานงานระบบประเมินอาจารย์ ประเมินการสอนของวิชา

  นางสาวฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์
 • งานสนับสนุนเลขานุการหลักสูตร ป.ตรี  สาขาวิชา IT, Comp

  • การเปิดรายวิชาและขอเปิดรายวิชาใหม่

  • การลงทะเบียน/ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม/ลงทะเบียนเรียนสายกว่ากำหนดในหลักสูตร/ลาพักการศึกษา/ลาออก

  • ประสานงานประกันคุณภาพหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมของหลักสูตร วิชาโครงงาน

 • งานสนับสนุนเลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 • งานสนับสนุนเลขานุการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 • งานสนับสนุนประสานงานโครงการของฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้

  นายอมตวิทย์ คำแหง
 • งานสนับสนุนและบริการ ระบบเครือข่ายแบบมีสายและแบบไร้สาย ระบบเซิร์ฟเวอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตของคณะ

 • งานสนับสนุนและบริการห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Software Lab ห้อง 1402A และ ห้อง 6702

 • งานสนับสนุนและบริการห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Network Lab ห้อง 6602

 • งานสำรวจและจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • งานสนับสนุนด้าน IT Support

 • กำกับแนวทางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ IT ตามที่คณบดีกำหนด

  นายภควัต ทองบุญ
 • งานสนับสนุนและบริการห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Software Lab ห้อง 1408, ห้อง 1207, ห้อง 1202A และห้อง AMTEC

 • งานสำรวจและจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 • งานสนับสนุนและบริการด้าน IT Support

 • งานสนับสนุนและบริการ สํารวจ ตรวจสอบ ติดตั้ง จัดซื้อ ดูแลและการใช้งานอุปกรณ์โสต

นายอนุพงศ์ รองมาก
 • งานสนับสนุนและบริการ สํารวจ ตรวจสอบและจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ

 • งานสนับสนุนและบริการ สํารวจ ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงและจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์สำนักงานของคณะ

 • งานสนับสนุน สํารวจ ตรวจสอบ จัดซื้อและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด

 • งานสนับสนุนและบริการ สํารวจ ตรวจสอบ ติดตั้ง จัดซื้อ ดูแลและการใช้งานอุปกรณ์โสต

 • งานสนับสนุนบริการอุปกรณ์เครื่องมือหนักฮาร์ดแวร์

 • งานสนับสนุนและประสานงานจัดการกายภาพทั่วไปภายในวิทยาลัย

นายเอกวัฒน์ วชิระพันธุ์
 • งานสนับสนุนและบริการ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Hardware Lab

 • งานสนับสนุนและบริการ ซ่อมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แลป

 • งานสนับสนุนและบริการ จัดซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แลป, IoT ต่าง ๆ

 • งานสนับสนุนและบริการ เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แลป, IoT สำหรับโครงงานนักศึกษาและงานวิจัย

 • งานสนับสนุนและบริการ การใช้งาน ระบบประตู Access Control

 • งานสนับสนุนและบริการตรวจสอบและแก้ไข อุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า

 • งานสนับสนุนบริการอุปกรณ์เครื่องมือหนักฮาร์ดแวร์

 • งานสนับสนุนและประสานงานจัดการกายภาพทั่วไปภายในวิทยาลัย

นายพิชญะ บุญญานุวัตร
 • งานสนับสนุนและบริการระบบสารสนเทศของคณะ

  • ระบบสารสนเทศของคณะทั้งหมด

 • งานสนับสนุนและบริการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา

 • งานสนับสนุนและบริการระบบห้องประชุม Online

  นายพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์
 • บันทึกภาพนิ่งและวิดีโอกิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการผลิตสื่อฯ และประชาสัมพันธ์

 • ผลิต/พัฒนางานออกแบบและสื่อดิจิทัลมีเดียในความรับผิดชอบของศูนย์ฯ

  • สื่อวิดีโอ vfx และ ภาพถ่าย

  • สื่อวิทยุ ดนตรี และเสี่ยงประกอบ

  • Live Streaming

  • งานออกแบบอื่นๆ

 • ดูแลและควบคุมการใช้งานระบบห้องปฏิบัติการ studio รวมถึงอุปกรณ์สำหรับงาน production

  นายณัฐวัฒน์ นิธิคุณานนต์
 • ผลิตผลงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก

  • สื่อสิ่งพิมพ์ Poster, Brochure, ใบปลิวต่าง ๆ

  • สื่อออนไลน์ Artwork ประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย

  • งานออกแบบอื่นๆ

 • งานถ่ายภาพกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัย

 • ควบคุมดูแลการใช้งานห้องปฏิบัติการของศูนย์

  นางสาวอาภากร บุนนาค
 • งานบริการวิชาการ

  • ดำเนินงานดูแลงานให้บริการงานบริการวิชาการ

 • สื่อสารองค์กรภายนอก

  • ดูแลช่องทางการสื่อสารของวิทยาลัยฯ ทั้งช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์

  • ตอบโต้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กระจายข่าวสาร ของวิทยาลัยฯไปยังภายนอกองค์กร

  • ร่วมออกแบบ จัดทำ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพนิ่ง วิดีโอ สื่อออนไลน์ สื่อออฟไลน์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร

  • ออกแบบ และจัดกิจกรรม นิทรรศการและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์กร

 • สื่อสารองค์กรภายใน

  • ดูแลการอัพเดทเว็บไซต์ในส่วนของ CoC News และ CoC News Monthly

  • จัดทำรายงานกิจกรรมวิทยาลัยฯ ประจำเดือน