แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 COVID-19-PHUKET-Guide-for-teaching Page Views: 347

Continue reading

เติมพลังใจน้องใหม่ให้แข็งแกร่ง “Energizing the Freshman’s Heart to Strength”

ขอเชิญน้องใหม่วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม “เติมพลังใจน้องใหม่ให้แข็งแกร่ง” เพื่อปรับตัว เตรียมสภาพจิตใจ ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ทั้งการเรียนออนไลน์และออฟไลน์ และรับมือกับ cyber bullying! หนึ่งในกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-10.00 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-10.00 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) และ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) —————————————————————————————— Invite freshman to Welcoming Activities  Topic :  Energizing the Freshman’s Heart to Strength Objective: To adjust and prepare mentally to...

Continue reading

ทีมวิจัย BLOCK ม.อ.ภูเก็ต ให้คำปรึกษากับทีมสืบสวนตำรวจภูธรภาค 8

ทีมวิจัย BLOCK ม.อ.ภูเก็ต ให้คำปรึกษากับทีมสืบสวนตำรวจภูธรภาค 8  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมวิจัย BLOCK  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ให้คำปรึกษากับทีมตำรวจภูธรภาค 8 นำโดย พ.ต.อ. เชิดพงษ์ ชิวปรีชา เพื่อแก้ปัญหาการหลอกลวง (Romance scam) ซึ่งมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความ ในเรื่องของการฉ้อโกงเงินผ่าน Cryptocurrency โดยทางทีมวิจัย ได้แนะนำแนวทางในการตามหาผู้กระทำผิด ผ่านการตรวจสอบการทำธุรกรรมใน Blockchain โดยใช้วิธีการวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงของธุรกรรมที่เกิดขึ้น (Chain analysis) และได้หารือเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่จะเป็นเครื่องมือในการติดตามผู้กระทำผิดให้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น BLOCK Research Team, PSU Phuket gave advice to the Provincial Police Regional 8 about...

Continue reading

บุคลากรและนักศึกษา CoC เข้ารับโล่ เกียรติบัตรจากคณะผู้บริหาร ม.อ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับโล่ เกียรติบัตร เหรียญเชิดชูเกียรติ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น บุคลากรเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2563-2564 โดยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดี และเป็นผู้มอบ  ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์มนัส ชัยสวัสดิ์ ชั้น 1 คณะวิเทศศึกษา    อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น ระดับคณะ/ส่วนงาน ประจําปี 2563 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับคณะ/ส่วนงาน ประจําปี 2563  ได้แก่ ดร.มณีเนตร พวงมณี...

Continue reading

นักศึกษา CoC ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCCIT 2021

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย  ในงานประชุมวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี2564  The 17th National Conference on Computing and Information Technology   เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ผ่าน Virtual Presentation System  ชื่อผลงาน :  “กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ด้วยการเรียนรู้เชิงลึก” ผู้นำเสนอผลงาน : นายณัญพล ช่วยเส้ง และ ดร.นพพณ เลิศชูวงศา อาจารย์ที่ปรึกษา Students of College of Computing, PSU Phuket have been selected to present their academic...

Continue reading

Welcoming Activities for CoC Freshmen 2021

Welcoming Activities for CoC Freshmen 2021, College of Computing, Prince of Songkla University, Phuket Campus กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564 >> Click

Continue reading

[Exchange Program] Online KU Short-term Exchange Programs 2021-2022

ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทภายใต้โครงการ Online KU Short-term Exchange Programs 2021-2022 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา – 1 ปีการศึกษา (โครงการเริ่มประมาณเดือนธันวาคม 64) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ฯ ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร สามารถดูได้จาก https://bit.ly/3g1rOCz  ผู้ที่สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่  apakorn.b@phuket.psu.ac.th ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ——————————————————————– Kanazawa University  publicises Online KU Short-term Exchange Programs 2021-2022.  (beginning in December 2021)Students, who are interested to participate in the program, please...

Continue reading

วิชาวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ CoC ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 13 Best Practice ของ ม.อ.

รายวิชาวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electric Circuits and Electronics) โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัล วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 13 Best Practice ของ ม.สงขลานครินทร์ “ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้สมัครขอรับทุน ACU Project เพื่อจัดทำ Online Course และนำไปเผยแพร่เป็น ACU MOOC ของประเทศเกาหลี” (โดยเผยแพร่ในภาษาอังกฤษและภาษามาเลเซีย) ท่านที่สนใจ สามารถเข้าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://computing.psu.ac.th/th/11556/ Page Views: 385

Continue reading

CoC เปิดคอร์สเรียนฟรี ❗️ มีใบ Certificate ❗️ กับการเรียนรู้ออนไลน์แบบไร้ขีดจำกัด “PSU MOOC”

CoC เปิดคอร์สเรียนฟรี มีใบ Certificate กับการเรียนรู้ออนไลน์แบบไร้ขีดจำกัด “PSU MOOC” จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . ย้ำ! เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย! ได้ Certificate ! Click เลย! . วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electric Circuits and Electronics) โดย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัล Link : https://mooc.psu.ac.th/psumooc-0029/ คิดเป็นชีวิตเปลี่ยน (Change Your Thoughts, Change Your Life) โดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา และดร.กาญจนา เหล่าเส็น Link : https://mooc.psu.ac.th/psumooc-0031/ อาชีพคนไอที (Career of IT) โดยผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ...

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดงาน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (Say Goodbye to Student’s Life #4) ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563  เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและแนะนำแนวทางในอนาคตหลังจากเรียนจบไปแล้ว โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยทีมวิทยากร มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย –  การตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา เส้นทางการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ โดย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา – เรียนต่อที่ไหน สาขาอะไรดี แนะนำเคล็ดลับการศึกษาต่อ โดย ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ ประธานหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ – การเตรียมตัวสำหรับบัณฑิตใหม่ จากมุมมองของสถานประกอบการ  โดย คุณกิตติพันธ์...

Continue reading