.

โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี<<

5 ก.ย. – 8 พ.ย. 65

โครงการ Phuket International Admission<<

5 ก.ย. – 8 พ.ย. 65

TH | EN

โครงการเด็กดีศรี ปวช. <<

5 ก.ย. – 8 พ.ย. 65

 


ข้อมูลหลักสูตร

ระดับ สาขา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมดิจิทัล)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การคอมพิวเตอร์)
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน เรียกเก็บตามจํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน จํานวน 3,600 - 7,200 บาท

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าศึกษาและหลักสูตร ติดต่อที่
คุณอาภากร บุนนาค

0 7627 6045 (งานรับนักศึกษา)
Fax. 0 7627 6046
apakorn.b(at)phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th