โครงการที่กำลังเปิดรับสมัคร


โครงการหลัก

โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น 14 จังหวัดภาคใต้ <<

19 ก.พ. – 27 มี.ค. 2567

TH / EN สมัคร/Apply

โครงการ PHUKET INTERNATIONAL ADMISSION (สำหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ) <<

16 กุมภาพันธ์ – 5 เมษายน 2567

อ่านเพิ่มเติม สมัคร/Apply

โครงการอื่น ๆ

โครงการคัดเลือกนักเรียนรับตรง (โควตาภูมิภาคใต้)
ปีการศึกษา 2567 (ใช้คะแนน A-Level) <<

1 มีนาคม 2567 - 25 มีนาคม 2567

อ่านเพิ่มเติม ระบบเปิด 1 มี.ค.67

โครงการรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) (โควตาภูมิภาคใต้)
ปีการศึกษา 2567 (ใช้ GPA และ V-NET)<<

1 มีนาคม 2567 - 25 มีนาคม 2567

อ่านเพิ่มเติม ระบบเปิด 1 มี.ค.67

โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2567<<

1 มีนาคม 2567 - 25 มีนาคม 2567

อ่านเพิ่มเติม ระบบเปิด 1 มี.ค.67

โครงการผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬา<<

1 มีนาคม 2567 - 25 มีนาคม 2567

อ่านเพิ่มเติม ระบบเปิด 1 มี.ค.67

โครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ฯ (สอวน.)<<

1 มีนาคม 2567 - 25 มีนาคม 2567

อ่านเพิ่มเติม ระบบเปิด 1 มี.ค.67

Portfolio

ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี <<

รอบ 1/2 : 13 พฤศจิกายน 2566 - 9 มกราคม 25667

โครงการ เด็กดีศรี ปวช.<<

รอบ 1/2 : 13 พฤศจิกายน 2566 - 9 มกราคม 25667


โครงการ Phuket International Admission (สำหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย) <<

บัดนี้ – 11 มกราคม 67


ข้อมูลหลักสูตร

ระดับ สาขา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมดิจิทัล)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การคอมพิวเตอร์)
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าศึกษาและหลักสูตร ติดต่อที่
คุณวรรณอนงค์ ธันยลาภพิทักษ์

0 7627 6045 (งานรับนักศึกษา)
Fax. 0 7627 6046
coc@phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th