โครงการที่กำลังเปิดรับสมัคร

โครงการ PSU Phuket Early Bird (รับ - เรียน ล่วงหน้า)<<

24 สิงหาคม – 22 ตุลาคม 2566

โควตาที่นั่งเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในรอบ TCAS 1/1 <<

24 สิงหาคม – 22 ตุลาคม 2566

Portfolio

โครงการ เด็กดีศรี ปวช.<<

บัดนี้– 9 พฤศจิกายน 2566

ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี <<

บัดนี้– 9 พฤศจิกายน 2566


ข้อมูลหลักสูตร

ระดับ สาขา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมดิจิทัล)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การคอมพิวเตอร์)
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าศึกษาและหลักสูตร ติดต่อที่
คุณวรรณอนงค์ ธันยลาภพิทักษ์

0 7627 6045 (งานรับนักศึกษา)
Fax. 0 7627 6046
coc@phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th