หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Engineering in Digital Engineering (International Program)

( สำหรับนักศึกษารหัส 67 - ปัจจุบัน )

PROGRAM DESCRIPTION

(ภาษาไทย) 
หลักสูตรมุ่งเน้นการศึกษาหลักการด้านดิจิทัลเทคโนโลยีผ่านการเรียนรู้ที่เหมาะสมจากชุดวิชา โครงงานและสถานการณ์จริง นอกจากนี้หลักสูตรสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาทักษะทางด้านซอฟต์แวร์ ระบบอัตโนมัติ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรู้ใน 3 ด้านได้แก่
   1. ด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคง
   2. ด้านวัตถุชาญฉลาด
   3. ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

(ภาษาอังกฤษ)

The curriculum focuses on studying digital technology principles through appropriate learning from modules, projects, and actual cases. In addition, the program encourages students to gain professional experience with enterprises to increase their ability to develop skills in software, automation systems, and cybersecurity. Students can choose one of the three tracks: 

  1. Network and Security Engineering
  2. Intelligent Objects
  3. Software Engineering

DEGREE

(ภาษาไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมดิจิทัล)
วศ.บ. (วิศวกรรมดิจิทัล)

(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Engineering (Digital Engineering)
B.Eng. (Digital Engineering)


EDUCATIONAL SYSTEM

System
Two semesters per year

Summer Course
Summer classes are offered as only as needed and as agreed upon by the program committee


CURRICULUM MANAGEMENT

1st Semester: August - December
2nd Semester: January to April
Summer: May to July


TUITION FEE

48,000 Baht (+ entrance fee 15,000 Baht) *
* All fees may subject to change


STUDY PLAN

The curriculum is designed according to the 2015 National Standard Criteria for the Undergraduate Program set by the Ministry of Education.  

EMPLOYABILITY

จบแล้ว ทำงานอะไร..?
วิศวกรดิจิทัล/วิศวกรคอมพิวเตอร์ | นักพัฒนาและวิศวกรซอฟต์แวร์ | นักพัฒนาโปรแกรมบน Smart Phone | วิศวกรระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง | วิศวกรด้านปัญญาประดิษฐ์ | วิศวกรเครือข่ายและการสื่อสาร | นักวิเคราะห์และออกแบบความมั่นคงทางไซเบอร์

Career paths..?
Digital Engineer/Computer Engineer | Software Engineer/Developer | iOS/Android Programmer | Embedded System Engineer/IoT Engineer | Artificial Intelligence Engineer | Network and Data Communication Engineer | Cybersecurity Analyst and Designer