หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Engineering in Digital Engineering (International Program)

( สำหรับนักศึกษารหัส 62 - ปัจจุบัน )

PROGRAM DESCRIPTION

(ภาษาไทย) 
มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับหลักการทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ผ่านการเรียนรู้ที่เหมาะสมจากโครงงานและสถานการณ์จริงไปพร้อมกันกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการที่ช่วยในการขับเคลื่อนความสามารถของนักศึกษาเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบอัตโนมัติและอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) ที่อาศัยการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)

(ภาษาอังกฤษ)
Principles of artificial intelligence and software engineering are the fundamental keys of which student’s acquisition is assured. Realistic project- and scenario-based learning, alongside a practical company internship are well selected to propel student’s abilities in many dimensions and lead our students to be able to develop their own automation systems and Internet of Things (IoTs) in conjunction with cloud computing and cybersecurity.


DEGREE

(ภาษาไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมดิจิทัล)
วศ.บ. (วิศวกรรมดิจิทัล)

(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Engineering (Digital Engineering)
B.Eng. (Digital Engineering)


EDUCATIONAL SYSTEM

System
Two semesters per year

Summer Course
Summer classes are offered as only as needed and as agreed upon by the program committee


CURRICULUM MANAGEMENT

1st Semester: August - December
2nd Semester: January to April
Summer: May to July


TUTION FEE

48,000 Baht (+ entrance fee 15,000 Baht) *
* All fees may subject to change


CURRICULUM STRUCTURE

The curriculum is designed according to the 2015 National Standard Criteria for the Undergraduate Program set by the Ministry of Education.

 

Total 132 credits
(1) General Education (GE) Courses     30 credits
     Compulsory GE Courses 24 credits
     Elective GE Courses    6 credits
(2) Specific Education Courses     96 credits
     Core Courses 30 credits
     Major Courses 39 credits
         - Technology for Application 6 credits
         - Technology and Software Methodology 9 credits
          - Basic System Infrastructure 12 credits
          - Hardware and Computer Archtecture 12 credits
     Specialised Courses 21 credits
         - Compulsory Specialised Courses 15 credits
             ** Network and Security Engineering    
             ** Intelligent Objects    
             ** Software Engineering    
         - Elective Specialised Courses 6 credits
     Cooperative Education Courses 6 credits
(3) Free Elective Courses 6 credits

STUDY PLAN

 

1st Semester

2nd Semester

1st Year

xxx-xxx

General Educaton

5 credits

xxx-xxx

General Educaton

4  credits

977-100

Introduction to Digital Engineering

1 credits

977-105

Linear Algebra

2   credits

977-101

Computer Ethics and Laws

1 credits

977-110

Web Programming

3 credits

977-102

Business Process Design and Innovation

3 credits

977-111

Data Structures and Algorithms

3 credits

977-103

Physics for Engineers

3 credits

977-112

Database System

3 credits

977-104

Introduction to Computer Programming

3 credits

977-114

Digital Logic and Design

3 credits

977-113

Discrete Mathematics

2 credits

Total

18 credits

Total

18 credits

1st Semester

2nd Semester

2nd Year

xxx-xxx

General Education

5 credits

xxx-xxx

General Education

5 credits

977-200

Calculus

3 credits

977-201

Statistics and Probability

3 credits

977-210

Object Oriented Programming

3 credits

977-211

Software Engineering

3 credits

977-212

Data Communications and Networking

3 credits

977-213

Computer Security

3 credits

977-215

Electric Circuits and Electronics

3 credits

977-214

Internet of Things

3 credits

977-216

Computer Architecture

2 credits

977-217

Operating Systems

2 credits

Total

19 credits

Total

19 credits

1st Semester

2nd Semester

3rd Year

xxx-xxx

General Education

3 credits

xxx-xxx

General Education

3 credits

977-300

Seminar

1 credit

977-302

Project in Digital Engineering I

3 credits

977-301

Project Management and Quality Assurance

3 credits

977-3xx

Compulsory Specialised course 4

3 credits

977-310

Intelligent Systems

3 creedits

977-3xx

Compulsory Specialised course 5

3 credits

977-3xx

Compulsory Specialised course 1

3 credits

977-xxx

Elective Specialised Course 1

3 credits

977-3xx

Compulsory Specialised course 2

3 credits

xxx-xxx

Free Elective Courses

3 credits

977-3xx

Compulsory Specialised course 3

3 credits

Total

18 credits

Total

19 credits

1st Semester

2nd Semester

4th Year

xxx-xxx

General Education

5 credits

Plan A. Cooperative Education

977-400

Pre Cooperative Education

1 credit

977-490

Cooperative Education

6 credits

977-402

Project in Digital Engineering II

3 credits

Total

6 credits

976-4xx

Elective Specialised Course 2

3 credits

Plan B. Internship

xxx-xxx

Free Elective Courses

3 credits

977-4xx

Specialised Course (Project)

3 credits

Total

15 credits

Total

3 credits

Summer

4th Year

Plan B. Internship

977-491

Internship

3 credits

Total

3 credits


EMPLOYABILITY

จบแล้ว ทำงานอะไร..?
วิศวกรดิจิทัล/วิศวกรคอมพิวเตอร์ | นักพัฒนาและวิศวกรซอฟต์แวร์ | นักพัฒนาโปรแกรมบน Smart Phone | วิศวกรระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง | วิศวกรด้านปัญญาประดิษฐ์ | วิศวกรเครือข่ายและการสื่อสาร | นักวิเคราะห์และออกแบบความมั่นคงทางไซเบอร์

Career paths..?
Digital Engineer/Computer Engineer | Software Engineer/Developer | iOS/Android Programmer | Embedded System Engineer/IoT Engineer | Artificial Intelligence Engineer | Network and Data Communication Engineer | Cybersecurity Analyst and Designer