หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Engineering in Digital Engineering (International Program)

( สำหรับนักศึกษารหัส 62 - ปัจจุบัน )

PROGRAM DESCRIPTION

(ภาษาไทย) 
มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับหลักการทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ผ่านการเรียนรู้ที่เหมาะสมจากโครงงานและสถานการณ์จริงไปพร้อมกันกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการที่ช่วยในการขับเคลื่อนความสามารถของนักศึกษาเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบอัตโนมัติและอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) ที่อาศัยการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)

(ภาษาอังกฤษ)
Principles of artificial intelligence and software engineering are the fundamental keys of which student’s acquisition is assured. Realistic project- and scenario-based learning, alongside a practical company internship are well selected to propel student’s abilities in many dimensions and lead our students to be able to develop their own automation systems and Internet of Things (IoTs) in conjunction with cloud computing and cybersecurity.


DEGREE

(ภาษาไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมดิจิทัล)
วศ.บ. (วิศวกรรมดิจิทัล)

(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Engineering (Digital Engineering)
B.Eng. (Digital Engineering)


EDUCATIONAL SYSTEM

System
Two semesters per year

Summer Course
Summer classes are offered as only as needed and as agreed upon by the program committee


CURRICULUM MANAGEMENT

1st Semester: August - December
2nd Semester: January to April
Summer: May to July


TUTION FEE

48,000 Baht (+ entrance fee 15,000 Baht) *
* All fees may subject to change


CURRICULUM STRUCTURE

The curriculum is designed according to the 2015 National Standard Criteria for the Undergraduate Program set by the Ministry of Education.

 

Total 132 credits
(1) General Education (GE) Courses     30 credits
     Compulsory GE Courses 24 credits
     Elective GE Courses    6 credits
(2) Specific Education Courses     96 credits
     Core Courses 30 credits
     Major Courses 39 credits
         - Technology for Application 6 credits
         - Technology and Software Methodology 9 credits
          - Basic System Infrastructure 12 credits
          - Hardware and Computer Archtecture 12 credits
     Specialised Courses 21 credits
         - Compulsory Specialised Courses 15 credits
             ** Network and Security Engineering    
             ** Intelligent Objects    
             ** Software Engineering    
         - Elective Specialised Courses 6 credits
     Cooperative Education Courses 6 credits
(3) Free Elective Courses 6 credits

EMPLOYABILITY

จบแล้ว ทำงานอะไร..?
วิศวกรดิจิทัล/วิศวกรคอมพิวเตอร์ | นักพัฒนาและวิศวกรซอฟต์แวร์ | นักพัฒนาโปรแกรมบน Smart Phone | วิศวกรระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง | วิศวกรด้านปัญญาประดิษฐ์ | วิศวกรเครือข่ายและการสื่อสาร | นักวิเคราะห์และออกแบบความมั่นคงทางไซเบอร์

Career paths..?
Digital Engineer/Computer Engineer | Software Engineer/Developer | iOS/Android Programmer | Embedded System Engineer/IoT Engineer | Artificial Intelligence Engineer | Network and Data Communication Engineer | Cybersecurity Analyst and Designer