ชื่อปริญญา

( รหัสนักศึกษาก่อนปี 62 )

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) Bachelor of Science (Electronic Business)

ชื่อย่อ : วท.บ.(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) B.Sc. (Electronic Business)

ปรัชญา Philosophy : เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความรู้ ความชำนาญในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินภาคธุรกิจและภาครัฐโดยเน้นอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ

วัตถุประสงค์ Goals:

1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารจัดการ

2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กร โดยเน้นเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ

3) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ที่นำไปสู่การศึกษาและการพัฒนาความรู้ที่สูงขึ้น

4) สร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการวิเคราะห์ และบริหารจัดการกระบวนการและข้อมูลทางธุรกิจ โดยหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยรายวิชาต่าง ๆ เช่น ระบบการจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ (ERP) ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
(SCM) การจัดการการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing) ซึ่งช่วยในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

Bachelor of Science in Electronic Business : E-Biz
Bachelor of Science in Electronic Business (E-Biz) is a degree in applying knowledge of computer technology and information system to support analyzing and managing business process and information. This program consists of courses such as enterprise resource planning (ERP), customer relationship management (CRM), supply chain and logistics management (SCM), electronic marketing (E-Marketing), which help optimizing cost and enhancing efficiency and effectiveness for organizations in both government and private sectors.

จบแล้ว ทำงานอะไร..?
วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ | อีคอมเมิร์ซ | ธุรกิจอัจฉริยะ | พัฒนาเว็บไซต์ | ลอจิสติกส์ | การตลาดดิจิทัล | วิเคราะห์กระบวนการและแผนธุรกิจ | บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

Career paths..?
Business intelligence specialist | Web developer | Business analyst | Ecommerce specialist | Digital marketer | Process analyst and business planner | Customer relationship analyst