ประวัติวิทยาลัย

 

   สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) ณ วิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยรวมหน่วยงานที่มีการจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ 2 หน่วยเข้าด้วยกัน คือ (1) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการการผลิตบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2545- พ.ศ. 2560) มีนักศึกษาภายใต้โครงการ 16 รุ่น โดยบัณฑิตที่จบมีคุณวุฒิ วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) และ (2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งปี พ.ศ. 2548 ผลิตบัณฑิตคุณวุฒิ วท.บ. 3 สาขาวิชา (เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟแวร์ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 15 รุ่น เพื่อให้แนวทางการจัดการศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์มีความเป็นเลิศ ดังนั้นการตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มีเป้าหมายเพื่อบริหารการจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ ในศาสตร์ด้านระบบดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ โดยตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มุ่งเน้นงานวิชาการและวิจัยการคำนวณและประมวลผลในเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาเมืองภูเก็ตอัจฉริยะ พร้อมทั้งการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ ภายในวิทยาเขตภูเก็ต

สีประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

 

สีดาร์คเทอควอยซ์ (Dark Turquoise) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ ในศาสตร์ทางด้านการคอมพิวเตอร์

Code #33c0ca

สีแดงอิฐ (Fire Brick Red) หมายถึง การหล่อหลอมจากดินด้วยความร้อนขึ้นมาเป็นอิฐที่แสดงถึงความแข็งแกร่ง

Code #b52324