นักศึกษา CoC-PSU ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน ECTI-CON 2023

ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัล วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 20th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2023) ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุม มีดังนี้ STATETest: An Automatic Test Case Generation Framework for State Transition Testing  โดย นางสาวอาธิญาภรณ์ เศวตสุทธิพันธ์ และ ดร.อดิศักดิ์ อินทนา From Characters to...

Continue reading

CoC-PSU เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ระดับคณะ (EdPEx)

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์, ดร.กุลจรี ตันตยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้, ดร.ปาณิศา ตรีพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ, อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร, และ อาจารย์มนชนก ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence :EdPEx) ระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา ประธานกรรมการ จากภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,...

Continue reading

CoC-PSU ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำโดย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ วิทยาลัยฯ ได้มีการแนะนำหลักสูตรและการบริหารงานของกลุ่มงานวิชาการ โดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, การบริหารงานของกลุ่มงานวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ การบริหารจัดการกลุ่มงานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ด้านกิจกรรมของนักศึกษาและความร่วมมือต่างประเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์​ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ให้แก่คณะศึกษาดูงาน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสองหน่วยงานอีกด้วย Page Views: 2

Continue reading

CoC-PSU ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, BLOCK – PSU Blockchain Research Team นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์, และ Andaman Intelligent Tourism and Service Informatics Center (AI-TaSI) นำโดย ดร.กาญจนา เหล่าเส็น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับ การนำระบบปัญญาประดิษฐ์ และ การนำเทคโนโลยี Blockchain / NFT มาประยุกต์ใช้เพื่อการท่องเที่ยว นำเสนอคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

Continue reading

คณบดี ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาระบบดิจิทัล ระดับการใช้งานชั้นเชี่ยวชาญ จังหวัดภูเก็ต (Phuket Developer Hub)

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาระบบดิจิทัล ระดับการใช้งานชั้นเชี่ยวชาญ จังหวัดภูเก็ต (Phuket Developer Hub) จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคใต้ตอนบน ณ โรงแรม เดะ พาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต . depa และเครือข่ายพันธมิตรได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาระบบดิจิทัล ระดับการใช้งานชั้นเชี่ยวชาญภาคใต้ ภายใต้โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล หนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้แนวคิด Digital Infinity: ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ยกระดับกำลังคนดิจิทัลให้มีศักยภาพในระดับเชี่ยวชาญ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเป็นส่วนช่วยในการลดปัญหาขาดแคลนกำลังคนดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่าน 3...

Continue reading

AiiLAB CoC-PSU ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ทริปเปิลวินส์ โซลูชั่นส์ จำกัด

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 กลุ่มวิจัยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Innovation Laboratory: AiiLAB) สังกัด วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์ หัวหน้ากลุ่ม พร้อมด้วย คุณสกนธ์ แซ่ฉิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิลวินส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ (MOU) เพื่อส่งเสริมการสร้างงานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ นวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่า และร่วมกันผลักดันการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตามความต้องการทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรม ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคม Page Views: 4

Continue reading

CoC-PSU จัดค่าย “Next Gen CoC-PSU Camp 2023”

เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม “Next Gen CoC-PSU Camp 2023” โดยโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้น้อง ๆ ได้ค้นพบทักษะความสามารถของตนเอง โดยมีหัวข้อดังนี้ AI for Graphic Design วิทยากรโดย ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร หัวข้อการคิดวิเคราะห์ วางแผน ทำงานร่วมกันเป็นทีมจากเกมส์จำลองธุรกิจ Monsoon วิทยากรโดย อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ และ อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ และ หัวข้อการการทดลองจริงในห้องปฎิบัติการสำหรับ Electronics Circuit วิทยากรโดย อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที นอกจากได้เรียนรู้ โดยการทดลองปฏิบัติจริงในหัวข้อต่าง ๆ ด้านคอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีกิจกรรมสันทนาการโดยรุ่นพี่นักศึกษาจาก CoC และ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่...

Continue reading

AI-TaSI CoC-PSU จับมือกับ รพ.กรุงเทพภูเก็ต และ รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ เพื่อวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์

ศูนย์ AI-TaSI วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต จับมือกับ รพ.กรุงเทพภูเก็ต และ รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ เพื่อวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ วันที่11 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, ดร.กาญจนา เหล่าเส็น หัวหน้าศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน และนายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 6 บจม กรุงเทพดุสิตเวชการ พร้อมด้วย นายแพทย์พิริยะ อธิสุข รองอำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและ โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ตลอดจนคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมในพิธีและเป็นสักขีพยานในลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน (AI-TaSI) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, และ โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก...

Continue reading

CoC-PSU ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ไอเมค อินโนเวชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566  ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย  ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  และผู้บริหารระดับหลักสูตร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจากบริษัทไอเมค อินโนเวชั่น จำกัด คุณมานิตย์ จันสุทธิรางกูร  กรรมการผู้จัดการ, คุณกำพล สิงโต ผู้จัดการ และ คุณสุมิตรา นิ่มกรชัย Co-founder ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการวิชาการและวิจัย (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ บริษัท ไอเมค อินโนเวชั่น จำกัด การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ และบริษัท มีความประสงค์ที่จะร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ เพื่อการเรียนรู้ไม่เพียงแต่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ยังรวมถึงการวางพื้นฐานทักษะที่จำเป็นในอนาคตให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านการศึกษา และสังคม ให้เติบโตแบบต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นกำลังหลักของประเทศชาติต่อไปในอนาคต...

Continue reading

CoC-PSU ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ไอโคเน็กซ์ จำกัด

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566  ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ, อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้และสหกิจศึกษา และผู้บริหารระดับหลักสูตร พร้อมด้วย คุณภาคภูมิ สินิทธ์วรากุล กรรมการบริษัท ไอโคเน็กซ์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการวิชาการและวิจัย (MOU)  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ และบริษัท ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาทั้งด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขาที่แต่ละฝ่ายมีความถนัดและเชี่ยวชาญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะผู้ปฏิบัติงานฝึกหัด และส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และผลักดันการใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการทำวิจัยและวิชาการต่าง ๆ ร่วมกัน Page Views: 4

Continue reading