ทีมวิจัย BLOCK ม.อ.ภูเก็ต ให้คำปรึกษากับทีมสืบสวนตำรวจภูธรภาค 8

ทีมวิจัย BLOCK ม.อ.ภูเก็ต ให้คำปรึกษากับทีมสืบสวนตำรวจภูธรภาค 8  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมวิจัย BLOCK  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ให้คำปรึกษากับทีมตำรวจภูธรภาค 8 นำโดย พ.ต.อ. เชิดพงษ์ ชิวปรีชา เพื่อแก้ปัญหาการหลอกลวง (Romance scam) ซึ่งมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความ ในเรื่องของการฉ้อโกงเงินผ่าน Cryptocurrency โดยทางทีมวิจัย ได้แนะนำแนวทางในการตามหาผู้กระทำผิด ผ่านการตรวจสอบการทำธุรกรรมใน Blockchain โดยใช้วิธีการวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงของธุรกรรมที่เกิดขึ้น (Chain analysis) และได้หารือเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่จะเป็นเครื่องมือในการติดตามผู้กระทำผิดให้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น BLOCK Research Team, PSU Phuket gave advice to the Provincial Police Regional 8 about...

Continue reading

บุคลากรและนักศึกษา CoC เข้ารับโล่ เกียรติบัตรจากคณะผู้บริหาร ม.อ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับโล่ เกียรติบัตร เหรียญเชิดชูเกียรติ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น บุคลากรเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2563-2564 โดยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดี และเป็นผู้มอบ  ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์มนัส ชัยสวัสดิ์ ชั้น 1 คณะวิเทศศึกษา    อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น ระดับคณะ/ส่วนงาน ประจําปี 2563 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับคณะ/ส่วนงาน ประจําปี 2563  ได้แก่ ดร.มณีเนตร พวงมณี...

Continue reading

นักศึกษา CoC ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCCIT 2021

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย  ในงานประชุมวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี2564  The 17th National Conference on Computing and Information Technology   เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ผ่าน Virtual Presentation System  ชื่อผลงาน :  “กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ด้วยการเรียนรู้เชิงลึก” ผู้นำเสนอผลงาน : นายณัญพล ช่วยเส้ง และ ดร.นพพณ เลิศชูวงศา อาจารย์ที่ปรึกษา Students of College of Computing, PSU Phuket have been selected to present their academic...

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดงาน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (Say Goodbye to Student’s Life #4) ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563  เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและแนะนำแนวทางในอนาคตหลังจากเรียนจบไปแล้ว โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยทีมวิทยากร มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย –  การตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา เส้นทางการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ โดย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา – เรียนต่อที่ไหน สาขาอะไรดี แนะนำเคล็ดลับการศึกษาต่อ โดย ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ ประธานหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ – การเตรียมตัวสำหรับบัณฑิตใหม่ จากมุมมองของสถานประกอบการ  โดย คุณกิตติพันธ์...

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร CoC ที่ได้รับรางวัล Pride of PSU 2021

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ (Pride of PSU 2021) 13 มีนาคม 2564 เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Page Views: 55

Continue reading

CoC จัดค่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้แก่ ร.ร.คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา

ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดค่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จำนวน 63 คน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติในหัวข้อ IoT (Internet of Things) วิทยากรโดย อาจารย์ กุลวรรธน์ เชาวนวาที และ ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ        2.การอบรมเชิงปฏิบัติในหัวข้อ รถยนต์เดินตามเส้น (Mobile Robot) วิทยากรโดย ดร.กุลจรี ตันตยกุล การอบรมการถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วย (Smartphone) โดย คุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์...

Continue reading

CoC จัดบริการวิชาการให้แก่ ร.ร.สภาราชินี จ.ตรัง

CoC ให้การอบรมโครงการ “เพาะกล้าคนเก่งด้านเทคโนโลยี โดยการเรียนรู้ Advanced Scratch Games” แก่สภาราชินี จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ให้การอบรมโครงการ “เพาะกล้าคนเก่งด้านเทคโนโลยี โดยการเรียนรู้ Advanced Scratch Games” แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ และ คุณธนากร ก้าโหรด  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้การใช้งาน Scratch ในเชิงลึกและ ฝึกทักษะการแก้ปัญหาจากโจทย์ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ Page Views: 194

Continue reading

อาจารย์ CoC ได้รับรางวัล Best session presentation ในงาน The 2nd AJCC 2021

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล Best session presentation  ในงานประชุมวิชาการ The 2nd AJCC 2021: The Asia Joint Conference on Computing ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เมื่อวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา  Page Views: 62

Continue reading

CoC จัดอบรม IoT โดยใช้ Arduino Board ให้แก่นักเรียนขจรเกียรติศึกษา

ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 นี้ ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ให้การอบรมโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ IoT (Internet of Things) โดยใช้บอร์ด Arduino” แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาโดยมีวิทยากรคือ ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์ และ อ.กุลวรรธน์ เชาวนวาที โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงเทคโนโลยี IoT โดยการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของเซนเซอร์ในรูปแบบต่างๆ โดยใช้บอร์ด Arduino ที่สามารถทำงานตามบล็อกชุดคำสั่งเพื่อให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยตนเองในอนาคต Page Views: 82

Continue reading

CoC English Clinic Opening Ceremony

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  จัดพิธีเปิด “CoC English Clinic Open Day”  ณ ห้อง 6609  โดยมี ผศ.ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในพิธีเปิด CoC English Clinic จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ  เพิ่มทักษะ และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ เข้ามาใช้บริการ โดยเปิดให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำ On March 22, 2021  The College of Computing organized the “CoC English Clinic Open Day” at Room 6609, with Asst....

Continue reading