CoC-PSU จัดกิจกรรม “CoC Open House 2023” เนื่องในวัน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม “CoC Open House 2023” เนื่องในวัน ม.อ.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยทางวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและความรู้ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ได้แก่ – กิจกรรม CoC Open House – บูธแนะนำหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เรียนที่นี่ เรียนไปแล้ว ทำอะไรได้บ้าง – กิจกรรม Board Game for Business หลักสูตรธุรกิจดิจิทัล ผู้ที่สนใจเล่นเกมที่ช่วยเพิ่มทักษะในการคิดวิเคราห์ และวางแผนผ่านบอร์ดเกม – กิจกรรม Mobile Robot หลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัล ฝึกทดลองด้วยอุปกรณ์จริงในห้องปฏิบัติการ ทดลองเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับหุ่นยนต์เดินตามเส้น และแข่งขันจับเวลา – Projection Mapping : Guide...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับ บริษัท เลี่ยนอุดม จำกัด และ DEPA จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Coding for Startup”

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท เลี่ยนอุดม จำกัด และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Coding for Startup” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบุคคลที่สนใจ สามารถนำการเขียนโปรแกรมไปประยุกต์ใช้และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ . วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และดิจิทัลเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถดูตัวอย่างกิจกรรมหรืองานบริการวิชาการได้ที่ https://cocpsu.wixsite.com/academic-services หรือ https://computing.psu.ac.th/th Page Views: 38

Continue reading

บุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นางสาวอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา บุคลากรสายอำนวยการของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th National Conference on Information Technology) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในหัวข้อเรื่อง การศึกษาการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ กรณีศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (The Accessibility of Online Public Relations Media: Case Study of College of Computing, Prince of Songkla University) Page Views: 42

Continue reading

นักศึกษา ป.โท วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานใน การประชุมวิชาการ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (7th International Conference on Information Technology) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 3 ผลงาน ดังนี้ 1. Decrypting Criminal Transaction Patterns in Cryptocurrency นำเสนอโดย นางสาวสวรรยา รัตนบุญโน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) อาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ 2. A Binary Metamaterial for Planar Antennas...

Continue reading

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวเบญญาภา จันทร์เอียด สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ ได้รับรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565” จากสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (INCIT 2023 – NCIT 2023) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย . รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้นักศึกษาตามมติของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ รายชื่อของนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ประกอบด้วย ปีการศึกษา 2559 นายธนวัฒน์ แซ่อ๋าง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์...

Continue reading

CoC-PSU จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Fun in Business with Board Game

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Fun in Business with Borad Game ให้กับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 จำนวน 8 คน วิทยากรโดย อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ โดยกิจกรรมดังกล่าวมี วัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้หลักธุรกิจโดยใช้เกมกระดานสองเกมคือ “Powergrid” และ “Terraforming Mars” ในการทำความเข้าใจหลักธุรกิจ การตัดสินใจ และการจัดการทรัพยากร ผ่านประสบการณ์การเล่นเกมที่สนุกสนาน . วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และดิจิทัลเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถดูตัวอย่างกิจกรรมหรืองานบริการวิชาการได้ที่ https://cocpsu.wixsite.com/academic-services หรือ https://computing.psu.ac.th/th/...

Continue reading

ครั้งแรกในประเทศไทย! CoC-PSU จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “The Past, Present, and Future of Databases: A 50-Year Perspective” โดย Prof. Dr. Shamkant Navathe

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “The Past, Present, and Future of Databases: A 50-Year Perspective” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ Shamkant Navathe จาก College of Computing, Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), เมืองแอตแลนตา ในรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรพิเศษ โดยได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับประสบการณ์ตลอดช่วง 50 ปี ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีฐานข้อมูล วิวัฒนาการของเทคโนโลยีฐานข้อมูลตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งจนถึง ยุคปัจจุบัน ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนาฐานข้อมูล และให้ข้อคิดเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสที่นักวิจัยฐานข้อมูลจะต้องเผชิญในอนาคตอีกด้วย ศาสตราจารย์ Shamkant Navathe...

Continue reading

คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ Shanghai University of Engineering Science​

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ Shanghai University of Engineering Science ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือความร่วมมือในกิจกรรมวิชาการระหว่างนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Shanghai University of Engineering Science อีกด้วย​ Page Views: 34

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับงานสนับสนุนวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการ “CoC Job Fair 2023″​

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ งานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรม “CoC Job Fair 2023” และ ณ ห้องฉายภาพยนต์ อาคาร 5 เพื่อเปิดโอกาสสถานประกอบการ แนะนำองค์กรและประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีสถานประกอบการเข้าร่วมจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ Primo, NBTC, Lianudom, RDM Strategist, The KPI Plus, Proalpha Thailand, และ Weserve Platform ​ Page Views: 13

Continue reading

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์​ ทองเทพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Critical and Design Thinking”

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ณัฐพงศ์​ ทองเทพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Critical and Design Thinking” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการบริการ และสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะการบริการและการท่องเที่ยว​ Page Views: 2

Continue reading