CoC-PSU ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมส่งเสริมธุรกิจไมซ์จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สมาคมส่งเสริมธุรกิจไมซ์จังหวัดภูเก็ต นำทีมโดย นายกสมาคม คุณชนกันต์ หิรัญพันธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ เพื่อนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจไมซ์ และได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา  สำหรับบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้จัดทำขึ้น เพื่อร่วมมือในการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะในวิชาชีพและขยายโอกาสตลาดแรงงานให้กับนักศึกษา และศิษย์เก่าของ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ที่มีเป้าหมายให้ภูเก็ตเป็นเมืองอัจฉริยะ เป็นศูนย์กลางระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และแรงงานทักษะด้านไอที CoC-PSU signed a Memorandum of Understanding (MOU)...

Continue reading

ทีมวิจัยบล็อกร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นพิเศษ 5G

ทีมวิจัยบล็อกนำทีมโดย ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์และ ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นพิเศษ 5G ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นการผลิตตำรวจระดับร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจเอกด้านการสืบสวน ให้มีความรู้และเทคนิคการสืบสวนยุคใหม่ในด้านต่าง ๆ เช่น Financial crime (อาชญากรรมทางการเงิน) Cyber crime (อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์) Transnational crime (อาชญากรรมข้ามชาติ) อาชญากรรมจำพวก Cryptocurrency โดยการอบรมเน้นไปที่การฝึกปฏิบัติในการตามรอย transaction บนระบบบล็อกเชน และกรณีศึกษาการก่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซี่ รวมถึงแนวโน้มรูปแบบอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในอนาคต PSU BLOCK Research Team members invited as speakers in the Criminal Investigation Training Course, 5G...

Continue reading

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาและอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2565

นักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำทีมโดย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ และ นายวรุณ ซิงห์เกิล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2565 ในผลงานเรื่อง “เมมมิฟาย-โปรแกรมประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์และประมวลภาษาไทยสำหรับทุกคน”  (Memmify – Artificial Intelligence Application for Thai Language Processing and Analysis for All) โดยได้รับรางวัลระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เมมมิฟาย (Mummify) เป็นโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยในการวิเคราะห์และประมวลข้อมูลที่ใช้งานได้ง่ายสำหรับทุกคน เพียงผู้ใช้จดบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเสมือนจดบันทึกทั่วไป ส่วนที่เหลือโปรแกรมจะวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ เช่น แปลงภาพอักษรให้เป็นข้อความ (Character Recognition), แนะนำป้ายกำกับเนื้อหา...

Continue reading

AI-TaSI ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาลเมืองป่าตอง

 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำทีมโดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  ดร. กาญจนา เหล่าเส็น หัวหน้าศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน (AI-TaSI)  พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ ขมิ้นทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และนายรักษ์ศักดิ์ หนูเชต เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ (MOU) ระหว่างศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และเทศบาลเมืองป่าตอง ณ องประชุมพระพิศิษฐ์กรณีย์ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา   สำหรับบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ (MOU) ในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อความร่วมมือกันระหว่างสองหน่วยงานในการเสริมสร้างผลงานการวิจัย พัฒนาความรู้ เพิ่มขีดความสามารถในด้านการท่องเที่ยว สร้างความร่วมมือด้านบุคลากรระหว่างหน่วยงาน สนับสนุนข้อมูลและการประสานงานร่วมกัน ตลอดจนสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม AI-TaSI signed a Memorandum of Understanding...

Continue reading

CoC จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดสรรทุนการศึกษา ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์สำหรับปีการศึกษา 2564 มูลค่าทุนรวม 20,000 บาท ซึ่งมีนักศึกษาสมัครรับทุน จำนวน 31 คน โดยสัมภาษณ์ทุนแบบออนไลน์ไปเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 และมีนักศึกษาที่ได้รับทุนจำนวนทั้งสิ้น  23 คน CoC provides scholarships to students for the second semester of academic year 2021 College of Computing provides scholarships to College of Computing students with financial difficulties for the second semester of...

Continue reading

CoC-PSU จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 ของภาคการศึกษา 2/2564 ตลอดจนแนะนำข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับ สวัสดิการนักศึกษา, ประกันสุขภาพอุบัติเหตุ, ทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ, การบริจาคเพื่อการศึกษา รวมถึง การแสดงความยินดีต่อนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จด้านต่าง ๆ CoC-PSU organized the Online Meeting with Students’ Guardians On January 16, 2022, College of Computing, Prince of Songkla University, Phuket Campus organized an online meeting with students’...

Continue reading

บริษัท ทริปเปิลวินส์ โซลูชั่นส์ จำกัด หารือความร่วมมือด้านไอที ร่วมกับ CoC-PSU

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ทริปเปิลวินส์ โซลูชั่นส์ จำกัด โดย คุณสกนธ์  แซ่ฉิน ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และคุณภาคิน ธนัตถ์กุลภา ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้เข้าพบทีมบริหารวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผศ. ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ผศ. ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ. ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแนะนำบริษัท และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการจัดการด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Triple Wins Solutions Co., Ltd. meet and discuss collaboration with CoC-PSU On January 14,...

Continue reading

มหาวิทยาลัย North ประเทศโครเอเชีย เข้าพบผู้บริหารของ ม.อ.ภูเก็ต และ CoC เพื่อติดตามและสานต่อความร่วมมือภายใต้โครงการ Erasmus+

มหาวิทยาลัย North ประเทศโครเอเชีย เข้าพบผู้บริหารของ ม.อ.ภูเก็ต และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตามและสานต่อความร่วมมือของสองหน่วยงานภายใต้โครงการ Erasmus+ วันที่ 12-14 มกราคม 2565 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ต้อนรับคณาจารย์และผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัย North ประเทศโครเอเชีย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยฯ ต้อนรับอย่างอบอุ่น และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลักสูตร วิจัย และกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ได้มีการแสดงผลงานโครงการนักศึกษา “Sandbox 3D game on blockchain demonstration” และการบรรยายจากทีม Digital Media Lab ในหัวข้อ Character and Set...

Continue reading

CoC-PSU จัดงานสัมมนาเพื่อ SMEs “O2OCBEC”

CoC-PSU จัดงานสัมมนาเพื่อ SMEs หัวข้อ “รูปแบบการค้าออนไลน์ถึงออฟไลน์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดภูเก็ตโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (O2OCBEC)” เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ศูนย์ China Intelligence Center (CIC)  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาย่อยแบบ Hybrid เพื่อ SMEs ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในหัวข้อ “รูปแบบการค้าออนไลน์ถึงออฟไลน์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดภูเก็ตโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (O2OCBEC)” ณ ห้องประชุม Hybrid 6614 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต โดยวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้มุ่งเน้นการทำตลาดออนไลน์ไปยังประเทศจีน การสร้าง Ecosystem เพื่อทำกลยุทธ์การตลาดแบบ Influencer และ การจัดทำ E-Catalog เพื่อโปรโมทสินค้าแบบมี QR Code พร้อมสั่งซื้อ และช่วงบ่ายทีมวิจัยฯ...

Continue reading

CoC-PSU จัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดสรรทุนการศึกษา สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 ทุน โดยแบ่งเป็นทุน 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประเภทที่ 2 นักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม ประเภทที่ 3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ นักเรียนที่มีผลงานการประกวดหรือการแข่งขัน ประเภทที่ 4 นักเรียนที่มีลักษณะความเป็นผู้นำ และมีความสามารถพิเศษที่น่าสนใจ โดยมีกำหนดสัมภาษณ์ผู้สมัครทุน (รอบที่ 1) จำนวน 19 คน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา —————————————————————————————- CoC-PSU provides scholarship incoming undergraduate students in the College of Computing...

Continue reading