CoC จัดบริการวิชาการให้แก่ ร.ร.สภาราชินี จ.ตรัง

CoC ให้การอบรมโครงการ “เพาะกล้าคนเก่งด้านเทคโนโลยี โดยการเรียนรู้ Advanced Scratch Games” แก่สภาราชินี จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ให้การอบรมโครงการ “เพาะกล้าคนเก่งด้านเทคโนโลยี โดยการเรียนรู้ Advanced Scratch Games” แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ และ คุณธนากร ก้าโหรด  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้การใช้งาน Scratch ในเชิงลึกและ ฝึกทักษะการแก้ปัญหาจากโจทย์ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ Page Views: 467

Continue reading

อาจารย์ CoC ได้รับรางวัล Best session presentation ในงาน The 2nd AJCC 2021

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล Best session presentation  ในงานประชุมวิชาการ The 2nd AJCC 2021: The Asia Joint Conference on Computing ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เมื่อวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา  Page Views: 145

Continue reading

CoC จัดอบรม IoT โดยใช้ Arduino Board ให้แก่นักเรียนขจรเกียรติศึกษา

ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 นี้ ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ให้การอบรมโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ IoT (Internet of Things) โดยใช้บอร์ด Arduino” แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาโดยมีวิทยากรคือ ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์ และ อ.กุลวรรธน์ เชาวนวาที โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงเทคโนโลยี IoT โดยการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของเซนเซอร์ในรูปแบบต่างๆ โดยใช้บอร์ด Arduino ที่สามารถทำงานตามบล็อกชุดคำสั่งเพื่อให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยตนเองในอนาคต Page Views: 205

Continue reading

CoC English Clinic Opening Ceremony

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  จัดพิธีเปิด “CoC English Clinic Open Day”  ณ ห้อง 6609  โดยมี ผศ.ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในพิธีเปิด CoC English Clinic จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ  เพิ่มทักษะ และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ เข้ามาใช้บริการ โดยเปิดให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำ On March 22, 2021  The College of Computing organized the “CoC English Clinic Open Day” at Room 6609, with Asst....

Continue reading

นักศึกษา CoC คว้ารางวัลระดับประเทศ ในการแข่งขัน NSC 2021

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021) รอบชิงชนะเลิศ  ระดับประเทศ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ผลการแข่งขันในครั้งนี้ นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลระดับประเทศ มาได้ถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  หมวด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการ ระบบเก็งกำไรคริปโตเคอเรนซี่ ผู้พัฒนา: นายนราทร บุญเปี่ยม นักศึกษาสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ รายละเอียดของผลงาน: https://youtu.be/hwXWJYmVyWs  รางวัลชมเชย  หมวดพิเศษ โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) โครงการ เมมมิฟาย ผู้พัฒนา: นายวรุณ ซิงห์เกิล...

Continue reading

นักศึกษา CoC ได้รับรางวัล “นักศึกษาดีเด่น” ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564

นายเตชิษฏ์ ฉวีวงค์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับโล่และเกียติบัตรเชิดชูเกียรติรางวัล “นักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563”  ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ Page Views: 135

Continue reading

CoC Student Volunteer เข้าร่วมแสดงนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม ใน ทสม.จังหวัดภูเก็ต ปีที่ 3

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มกิจกรรมนักศึกษาอาสาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (CoC Student Volunteer) เข้าร่วมแสดงนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ลานมังกร สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายสุเทพ มุงคุณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต และกลุ่มเยาวชน เข้าชมการนำเสนอผลงาน Video Animation ในชื่อ Zero Waste in a Nutshell by 3R+1A สื่อรณรงค์การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านหลักการ 3R1A ซึ่ง Zero Waste คือขยะเหลือศูนย์ 3R +...

Continue reading

CoC Student Volunteer คว้ารางวัลชนะเลิศ U-ZERO WASTE CREATOR CONTEST ระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีม CoC Student Volunteer จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดนักสื่อสารเพื่อการรณรงค์การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ U-ZERO WASTE CREATOR CONTEST ในระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการคนบันดาลไฟปี 2  จัดโดย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทีมงานคนบันดาลไฟ  ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจเรื่องของการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ การเรียนรู้ และตระหนักรู้ในคุณค่าของการจัดการขยะ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต  โดยในกิจกรรมการประกวดดังกล่าว ทีม CoC Student Volunteer ประกอบด้วย นายเตชินท์ ภักดีเศวตโชติ  สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่  1 นางสาวศศิภา หนูแดง สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่  1  ...

Continue reading

#computer #master degree

นักศึกษา ป.โท CoC ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Thailand ICT Award 2020

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564  ที่ผ่านมา นาย นราทร บุญเปี่ยม ชั้นปีที่ 1 และนาย ธนากร ก้าโหรด ชั้นปีที่ 2  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Thailand ICT Award 2020 ภายใต้แนวคิด Digitalization For New Normal 2020  เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ ต่อยอดเครือข่ายทางธุรกิจและเทคโนโลยี รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ในผลงาน PSU Coin โดยมี ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ PSU Coin เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นจากการนำความรู้เรื่องเครือข่าย Blockchain มาใช้...

Continue reading

ทุน_schoralship_Computer_Phuket_PSU

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดพิธีลงนามสัญญารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดพิธีลงนามสัญญารับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกในการรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2564 รอบที่ 1 โดยในโอกาสนี้ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และดร.กุลจรี ตันตยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ได้ทำการชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ทุนการศึกษาสำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรอบที่ 1 นั้นมีผู้ได้รับทุนจำนวนทั้งหมด 8 ราย โดยแบ่งเป็น นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโดยสภาการศึกษา ได้รับทุนประเภทที่ 2 นักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม  จำนวน 2 ราย นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโดยโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 8 ราย โดยแบ่งเป็น นักเรียนที่ได้รับทุนประเภทที่ 1 นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม...

Continue reading