มหาวิทยาลัย National Cheng Kung (NCKU), Taiwan (R.O.C.) ได้เดินทางมาเยือนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมทีมบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับ ตัวแทนมหาวิทยาลัย National Cheng Kung (NCKU), Taiwan (R.O.C.) นำโดย Prof. Fong-Chin Su (University Chair Professor) และ Prof. Wen-Tai Chiu (Department Chair) จากภาควิชา Biomedical Engineering, College of Engineering NCKU พร้อมคณะทำงาน เพื่อร่วมหารือในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และวิชาการในอนาคต Page...

Continue reading

CoC-PSU ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัย Universiti Teknologi Malaysia (UTM), สหพันธรัฐมาเลเซีย

ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมทีมบริหาร และประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Universiti Teknologi Malaysia (UTM) นำโดย Prof.Dr.Dayang Norhayati Binti Abang Jawawi ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและงานพัฒนานักศึกษา (Deputy Dean for Academic & Student Development) และ Ms Marina Binti Md Arshad อาจารย์ (Senior Lecturer) จากคณะการคอมพิวเตอร์ (Faculty of Computing) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ วิจัย รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ ได้แก่ หัวข้อ...

Continue reading

บุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต คว้ารางวัลชนะเลิศในการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขัน Digital Form Hackathon ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา และ นางสาวเกวลิน วรรณพรหม นักวิชาการเงินและบัญชี บุคลากรสายอำนวยการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Form Hackathon ครั้งที่ 3 จัดโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ซึ่งในโครงการดังกล่าว เป็นการอบรมและฝึกปฏิบัติการใช้ Microsoft Teams, Microsoft SharePoint และ Power Automate เพื่อนำมาพัฒนางานและออกแบบผลงานเป็น Digital Form ที่สามารถใช้งานได้จริง โดยผลงานของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ กระบวนการงานบริการวิชาการและการตรวจสอบงบพัฒนาตนเอง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด Digital Form Hackathon ในครั้งนี้ด้วย Page Views: 2

Continue reading

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ เป็นวิทยากรบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญให้เป็น วิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า (Customer Experience Enhancement Workshop) ให้กับบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เขาหลัก จ.พังงา โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารและการให้บริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น Page Views: 1

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี JCSSE 2024

ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.อซีส นันอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมทีมบริหาร เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ JCSSE2023 (The 20th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแสดงความพร้อมต่อคณะกรรมการในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ JCSSE 2024 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2567 ที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://jcsse2024.computing.psu.ac.th Page Views: 30

Continue reading

หลักสูตร AISE by CoC-PSU ร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมค่าย AISE CAMP

สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมค่ายเอไอเอสอี แคมป์ (AISE CAMP) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมมากกว่า 30 คน จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, โรงเรียนสตรีภูเก็ต, โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต, โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ และโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว เป็นการจัดอบรมคอร์ส RoboMaster เพื่อแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ โดยทีมวิทยากรจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, การแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ โดย ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ประธานหลักสูตรฯ และการบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจ เรื่องเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์โดย Mr. Jay​ Teo ตำแหน่ง Venture Partner ของ COCOCAPITAL Shanghai และ...

Continue reading

CoC-PSU ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ โรงเรียนเมืองถลาง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมทีมบริหาร และโรงเรียนเมืองถลาง นำโดย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางณัฏฐธิดา อุมาจิ พร้อมทีมบริหารของโรงเรียน ร่วมลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ณ โรงเรียนเมืองถลาง โดยวัตถุประสงค์ในการร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สนับสนุนวิชาการ กิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี และเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียน และครู ซึ่งก่อให้เกิดแนวทางในการร่วมกันในการทำกิจกรรมและโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในอนาคต Page Views: 2

Continue reading

นักวิจัย  AI-TaSI ม.อ.ภูเก็ต ได้รับอนุมัติงบประมาณการวิจัย จำนวนเงิน 2,500,000 บาท ในโครงการวิจัย “การใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์”

ดร.กาญจนา เหล่าเส็น และ ดร.อดิศักดิ์ อินทนา นักวิจัยจากศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน (Andaman Intelligent Tourism and Service Informatics Center: AI-TaSI) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ ดร.ณสิทธิ์ เหล่าเส็น นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับงบประมาณการวิจัยจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ในโครงการวิจัย “การใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์” จาก บริษัท ไซบอร์โท จำกัด โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์และสร้างฐานข้อมูลในการจัดเก็บเพื่อการค้นหาและนำมาใช้ประโยชน์อย่างฉลาด ในโครงการวิจัยนี้ ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาษาธรรมชาติเข้ามาประมวลผล และประยุกต์ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในการพัฒนาระบบอัจฉริยะ Page Views: 84

Continue reading

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ร่วมบรรยายในงาน Asia-Europe Summer School 2023: AI Consortium & 5D World Map System

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ได้รับเชิญเป็น วิทยากร (Invited Speaker) ร่วมบรรยายหัวข้อ “Conceptual Analysis and Proposal Towards Marine Garbage Collection in Phuket, Thailand” ในงาน Asia-Europe Summer School 2023: AI Consortium & 5D World Map System ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน European – Japanese Conference on Information Modeling and Knowledge Bases 2023 (EJC 2023) Page...

Continue reading

Ai-Tasi CoC-PSU ร่วมมือกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, NECTEC,  และ 3 มหาวิทยาลัยในไทย ในการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านปัญญาประดิษฐ์

ศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมมือกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, NECTEC,  และ 3 มหาวิทยาลัยในไทย ในการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent Platform Development for Metaverse Historical Tourism) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ดร.กาญจนา เหล่าเส็น หัวหน้าศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน (AI-TaSI) พร้อมด้วย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ นายกสมาคมสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ศาสตราจารย์ ดร. วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดี...

Continue reading