CoC จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศาลจังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศาลจังหวัดภูเก็ต วันพุธที่ 18 และ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 และ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศาลจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก คุณภูษิตา หล้าหลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คุณศักดา เวียงแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น และเจ้าหน้าที่ของศาล ให้การต้อนรับและดูแลนักศึกษา สำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียน ในครั้งนี้ จะเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป...

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCIT 2020

นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 12th National Conference on Information Technology (NCIT) ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุม มีดังนี้ ชื่องานวิจัย: ระบบสร้างเกมกระดานที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้ (Customized Board Game Development System) นักวิจัย: นายสุรชัย กุ้งแก้ว, นายจิรโชติ จันทร์อุไร, นายเตชิษฎ์ ฉวีวงค์, และ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ Page Views: 535

Continue reading

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมแข่งขัน โครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ TICTA2020

นักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน โครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ (Thailand ICT Awards 2020: TICTA) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 2 ยิบอินซอย เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลงานซอฟต์แวร์ที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ ชื่อผลงาน: PSU COIN (พีเอสยูคอยน์) ผู้พัฒนา: นาย นราทร บุญเปี่ยม               นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ นาย ธนากร ก้าโหรด                นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์   ชื่อผลงาน: Memmify...

Continue reading

CoC PSU Phuket และ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้ลงนามร่วมกันใน ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ”

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ทีมผู้บริหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นำทีมโดย ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต นำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการลงนามร่วมกันใน ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา โดยการลงนามในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเอาประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการให้ความร่วมมือในการออกแบบหลักสูตรด้านวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมและค่ายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดได้ในภายภาคหน้า Page Views: 331

Continue reading

MOU สภาราชินี

CoC PSU Phuket และ โรงเรียนสภาราชินี ได้ลงนามร่วมกันใน ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ”

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ทีมผู้บริหารโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นำทีมโดย รองนวลจันทร์ ช่องดารากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต นำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการลงนามร่วมกันใน ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง และในโอกาสนี้ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และมีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นางสาวกัลยรัตน์ มากชัย เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ ได้รับทุนประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม 2.นางสาวนรีกานต์ ประจง เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ ได้รับทุนประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ นักเรียนที่มีผลงานการประกวดหรือการแข่งขัน โดยการลงนามในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเอาประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการให้ความร่วมมือในการออกแบบหลักสูตรด้านวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมและค่ายต่าง...

Continue reading

FinTech, Crypto currencies and DeFI World Seminar

ทีมวิจัยบล็อกเชน (BLOCK) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ Binance บริษัท FinTech ผู้ให้บริการด้านคริปโตเคอเรนซีชั้นนำระดับโลก ได้จัดสัมมนาหัวข้อ Fintech, Cryptocurrencies and DeFi World โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้เรื่องตลาดการเงิน (Traditional Finance) เทคโนโลยีทางด้านการเงิน (Financial technology) นวัตกรรมการลงทุนแบบใหม่ที่พัฒนาอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) Decentralized Finance (DeFi), ความแตกต่างระหว่าง DeFi และ TradFi แนะนำ platform DeFi หลัก ๆ และแนะนำการเข้าถึงการใช้งาน ข้อดีและความเสี่ยงของ platform ต่างๆ มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาตลอดสามวัน จำนวนกว่า 60 ท่าน โดยสามารถเข้าไปฟังย้อนหลังได้ที่เฟซบุคทีมวิจัย https://www.facebook.com/BLOCK.PSU.Phuket     Page Views: 458

Continue reading

ROV E-sport

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต จัดการแข่งขัน E-Sport ในโครงการ CoC E-Sport Challenge

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการแข่งขัน E-Sport ในโครงการ CoC E-Sport Challenge ผลการแข่งขัน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ ทีมให้สาวแบก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ ทีม PLG รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ ทีม SBTC-Phang-nga รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 500 บาท ได้แก่ ทีมยำยำช้างน้อย   Page Views: 206

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต จัดการแข่งขัน MonsoonSIM business simulation game ในโครงการ Digital Economy Enlightenment

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้จัดการแข่งขัน MonsoonSIM business simulation game ในโครงการ Digital Economy Enlightenment ผลการแข่งขัน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท นาย วรเทพ วิญญัตติกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท นางสาว ชัชติญา งานสัมพันธฤทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท นางสาว ปารดา ศรีมุกข์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   Page Views: 330

Continue reading

อาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน iSTEM-Ed 2020

ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ดร.อดิศักดิ์ อินทนา เข้าร่วมนำเสนอผลงานหัวข้อ “Teaching Requirement Engineering Using Industrial-Infused Project-Based Learning” ในงานประชุมวิชาการ The 2020 International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 2020) ณ โรงแรม อมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Between 4 and 6 November 2020, Dr.Adisak Intana attended and presented the educational research paper entitled “Teaching Requirement Engineering Using Industrial-Infused...

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2563

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2563 รวมทั้งหมด 30 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนคุณทรัพย์ โดย อาจารย์นิรันดร์ ประสานศักดิ์ จำนวน 13 ทุน และทุนการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนคุณทรัพย์โดยวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 ทุน โดยแบ่งเป็น ทุนการศึกษาละ 1,500 บาท จำนวน 10 ทุน และทุนการศึกษาละ 1,000 บาท จำนวน 20 คน  ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และ ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเหมือนนักศึกษารายอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และแบ่งเบาภาระของครอบครัว ซึ่งนักศึกษาทั้ง...

Continue reading