คณบดี CoC-PSU ได้รับเชิญบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความท้าทายและแนวทางการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในยุคดิจิทัล”

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ในรูปแบบการสัมมนาให้ความรู้พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ความท้าทายและแนวทางการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุมโรงแรม Novotel Phuket Vintage Park Resort จังหวัดภูเก็ต Page Views: 7

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมรับโล่เกียรติคุณจากโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงความร่วมมือโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที หรือ Information Technology Professional Exemination: ITPE ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร TCC ชั้น 3 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นหนึ่งในเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคผลิตและการบริการ Page Views: 11

Continue reading

CoC-PSU จัดพิธีทำบุญวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดพิธีทำบุญวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 5 ปี ในการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ซึ่งในงานมีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ณ ลานชั้น 1 อาคาร 6 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจากวิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต  และคณาจารย์ภายในวิทยาลัยฯ ถวายสังฆทานและปัจจัยแด่พระสงฆ์จำนวน 5 รูป จากนั้นพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา Page Views: 12

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับ เทศบาลเมืองป่าตอง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลาวด์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตอง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลาวด์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ โดยในกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน Page Views: 18

Continue reading

กลุ่มวิจัยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ CoC-PSU จัดการบรรยายในหัวข้อ “Connected Health” 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มวิจัยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก Dr. Matías García-Constantino อาจารย์ประจำหลักสูตร Computer Science ใน School of Computing, Ulster University นำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ “Connected Health” ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน Northern Ireland Connected Health Innovation Centre (NI-CHIC)  และเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยโครงการที่มีส่วนร่วม คือ 1) Worktivity แอพมือถือที่ช่วยลดเวลานั่งและส่งเสริมกิจกรรมในสภาพแวดล้อมสำนักงาน 2) iMPAKT แอพมือถือและเว็บพอร์ทัลเพื่อสนับสนุนพยาบาลในการบันทึกตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก 3) การตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติในกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 4) การแยกตัวทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์ และ 5) การใช้ไมโครโฟนอัจฉริยะ เป็นต้น...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้ธุรกิจผ่านเกม สามารถเข้าใจหลักการทำงานและเรียนรู้เชิงธุรกิจ การบริหารทรัพยากรในองค์กรโดยอาศัย Monsoon Simulation Game ได้ วิทยากร โดย อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ Page Views: 31

Continue reading

CoC-PSU จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “From Computational Models for Musicology to Music Models for Speech Visualization”

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “From Computational Models for Musicology to Music Models for Speech Visualization” โดยได้รับเกียรติจาก Assoc.Prof.Dr. Evgeny Pyshkin จาก มหาวิทยาลัย Aizu ประเทศญี่ปุ่น  ภายในกิจกรรม มีการแนะนำวิธีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างดนตรี ตรวจสอบรูปแบบของการเรียงตัวโน๊ต สิ่งที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดการประพันธ์ดนตรี เพื่อหาความคล้ายคลึงทางดนตรี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในเชิงธุรกิจ เช่น สามารถแนะนำแนวดนตรีที่น่าสนใจ หรือ ใช้ตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ —————————- CoC-PSU organized Special Talks:  From Computational...

Continue reading

CoC-PSU ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ไอโคเน็กซ์ จำกัด

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566  ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ, อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้และสหกิจศึกษา และผู้บริหารระดับหลักสูตร พร้อมด้วย คุณภาคภูมิ สินิทธ์วรากุล กรรมการบริษัท ไอโคเน็กซ์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการวิชาการและวิจัย (MOU)  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ และบริษัท ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาทั้งด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขาที่แต่ละฝ่ายมีความถนัดและเชี่ยวชาญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะผู้ปฏิบัติงานฝึกหัด และส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และผลักดันการใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการทำวิจัยและวิชาการต่าง ๆ ร่วมกัน Page Views: 4

Continue reading

CoC-PSU, AI-TaSI ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ไซบอร์โท จำกัด

CoC-PSU, AI-TaSI ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ไซบอร์โท จำกัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566  ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ดร.กาญจนา เหล่าเส็น หัวหน้าศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน (AI-TaSI) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับหลักสูตร  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการวิชาการและวิจัย (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท ไซบอร์โท จำกัด ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ วิทยาลัยและบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมทักษะในการปฏิบัติงานจริงให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในสายวิชาชีพที่ศึกษา  การพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย โดยมีขอบข่ายการดำเนินงานตามความร่วมมืออยู่บนพื้นฐานของการยอมรับของทั้งสองฝ่าย ที่เห็นพ้องร่วมกัน โดยถือเอาประโยชน์ของนักศึกษาและบุคลากรเป็นสำคัญ ———————————– On March 1, 2023, the College of...

Continue reading

CoC-PSU จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน Teaching Portfolio /แผนการสอนสําหรับ PSU-TPSF”

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน Teaching Portfolio /แผนการสอนสําหรับ PSU Teaching Professional Standards Framework (PSU-TPSF) ให้แก่อาจารย์ประจำของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เพื่อทำความเข้าใจ  และสามารถเตรียมเอกสาร/หลักฐาน ในการยื่นขอรับการประเมินตามมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU-TPSF ซึ่งในการอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี จากสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรมาให้ความรู้ในครั้งนี้ Page Views: 33

Continue reading