CoC NEWS ISSUE 178 ทีมวิจัย CoC จัดนำเสนอแนวคิด Blockchain-based applications in Health industry

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ หัวหน้าทีมวิจัยและนักวิจัยทีมบล็อก วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำเสนอแนวคิดการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการจัดการด้านสุขภาพ (Blockchain-based applications in Health industry)  ให้แก่อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมบริหาร ในการแสดงนิทรรศการ พิธีเปิดศูนย์ประสานงานกฏบัตรสุขภาพ อันดามัน  (Andaman Health and Wellness Hub) อาคารศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Page Views: 278

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 177 นักศึกษา CoC ได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตรรางวัล “IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเตชิด ฉวีวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 รหัสนักศึกษา 6030211007 ได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร รางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2562 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับประเทศไทย NCIT2020 และการประชุมวิชาการนานาชาติ InCIT2020 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้นักศึกษาตามมติของสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ Page Views: 319

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 176 CoC จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเพื่อจัดทำหลักสูตร Non-degree program

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเพื่อหาความต้องการสำหรับการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree program) สำหรับ upskill และ reskill เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทีมผู้บริหารและอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม “สนทนากลุ่มเพื่อหาความต้องการสำหรับจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree program) สำหรับ upskill และ reskill” ซึ่งได้รับเกียรติจากตัวแทนสถานประกอบการด้านตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และด้านการพัฒนาโปรแกรม (Full Stack Web Developer) จำนวน 5 ท่านเข้าร่วมวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเรื่องการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree program) สำหรับ reskill และ upskill ที่สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต New S-Curve โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งทางตัวแทนผู้ประกอบการแต่ละท่านได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 175 CoC ร่วมกับ สมาคม ECTI จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จุดประกายสู่ความสำเร็จ: เพิ่มศักยภาพอาจารย์ CoC เพื่อการสร้างผลงานทางวิชาการ”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ สมาคม ECTI (สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จุดประกายสู่ความสำเร็จ: เพิ่มศักยภาพอาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างผลงานทางวิชาการ” ให้กับคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ณ ห้อง 6602 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และบรรยายภาพรวมในการจัดทำผลงานทางวิชาการ สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จง สถิตย์วัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และให้คำปรึกษาการจัดทำผลงานทางวิชาการ ในการนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจุดประกายให้คณาจารย์คิดสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและผลิตผลงานหรือองค์ความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน รวมถึงการเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ในการขอตำแหน่งวิชาการ Page Views: 157

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 174 CoC จัดโครงการ ”ส่งเสริมความร่วมมือทางบริการวิชาการโรงเรียนในเครือ MOU ครั้งที่ 2”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยฯ จัดโครงการ”ส่งเสริมความร่วมมือทางบริการวิชาการระหว่างวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และโรงเรียนในเครือ MOU ครั้งที่ 2” โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้ง 6 โรงเรียนเข้าร่วม ประกอบด้วย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ และโรงเรียนกะทู้วิทยา โดยมีท่านคณบดี รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ และทีมผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุย โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมร่วมทั้งหมด รวมทั้งการสานต่อโครงการมากมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทางโรงเรียนและวิทยาลัยฯ การจัดโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทางผู้บริหารแต่ละโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการเสนอแนะต่างๆซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและชุมชนเป็นสำคัญ Page Views: 162

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 173 Congratulations to students from the CoC who received the awards of excellent academic performance and activities for academic year 2019

20th August 2020 during Teacher’s Appreciation activity at Prince of Songkla University, Phuket Campus, the College of Computing awarded our students from several majors for their excellent academic performance and activities in the academic year 2019. The list of students are as follows 1.The best of academic performance of the...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 173 นศ. CoC ได้รับรางวัลเรียนดี กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีและกิจกรรมเด่น ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 20  สิงหาคม 2653 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้มอบรางวัลเรียนดีและกิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลผลการเรียนดีเยี่ยมประจำสาขาวิชา GPA ตั้งแต่ 3.50 ที่สูงที่สุดในชั้นปี 3 ได้แก่ – สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  นายพิสิฐ     แก้วฟุ้ง    GPA  3.82 – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นายพศิน    วิจิตรวงศากร GPA 3.80 – สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  นายสมศักดิ์ หาบหา     GPA  3.59 รางวัลเรียนดีเด่น  GPA ตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 172 CoC ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครือข่าย จาก NTT และ Nippon Light Metal

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครือข่ายจากบริษัท NTT (Thailand) Ltd. และบริษัท Nippon Light Metal Company Ltd.  เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงการฝึกปฏิบัติในด้านระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ในรายวิชาต่อไปนี้ 968-230 Data Communication and Networking สาขาวิชาวิชาการคอมพิวเตอร์ 140-332 Computer Networking and Management สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 977-212 Data Communications and Networking สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล  977-321 Computer Networks and Management สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล  โดยมี ผศ.ดร.คมสันต์ กาจนสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับมอบ   Page Views:...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 171 โครงการ Focus Group Seminar: Health and Wellness Tourism

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับงานบริการวิชาการ วิจัยและประชาสัมพันธ์ ม.อ.ภูเก็ต  จัดโครงการ Focus Group Seminar: Health and Wellness Tourism เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทาง วางแผนพัฒนากลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดภูเก็ต โครงการนี้จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายขับเคลื่อนของจังหวัดภูเก็ต โดยมีประธานกลคือผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชิระ ภูเก็ต และมีคณาจารย์ภายในคณะฯเข้าร่วมเป็นวิทยากรได้แก่  ดร.วีราภรณ์ ซิดดู ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา  และ ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง สมาคมโรงแรมหาดกะตะกะรน และบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด Page Views: 605

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 170 CoC จัดโครงการ “เรียนรู้การดำเนินธุรกิจผ่าน MonSoon “

สาขาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Program) จัดบริการวิชาการ เรื่องการเรียนรู้การดำเนินธุรกิจผ่าน MonSoon Simulation Game ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1202A วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตโดยเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Simulation Game-Based Education คุณปรมินทร์ เยาว์ยืนยง ผู้จัดการบริษัทโซนิกส์เซอร์วิส ตัวแทนจำหน่าย MonSoonSIM แห่งเดียวในประเทศไทย  MonsoomSIM คือ Business Simulation Game ที่จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจการดำเนินธุรกิจ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับธุกรกิจ ผลกระทบภายในองค์กร ความเข้าใจเรื่อง Enterprise Resource Planning ซึ่งเป็นเรื่องซับซ้อนผ่านความเข้าใจในเกมที่แฝงไว้ เป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการเข้าใจเรื่อง ERP องค์กรที่ต้องการความเข้าใจเรื่อง ERP ก่อนการ Implementation ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าจากหน่วยงานต่าง...

Continue reading