CoC เข้าร่วมดำเนินโครงการ “รูปแบบการขับเคลื่อน จ.ภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ” ภายใต้ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน วข.ภูเก็ต

คณะอาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร. พันธุ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ให้ดำเนินการในโครงการ “รูปแบบการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู้เมืองท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ” ภายใต้ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน วิทยาเขตภูเก็ต โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จำนวน 5 ล้านบาท ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่ม 15 มิ.ย. 2564) โดยได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ กำกับดูแลในภาพรวม ซึ่งมีกิจกรรมย่อยรวม 6 กิจกรรม และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการอยู่ 3 กิจกรรม ดังนี้  ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา หัวหน้ากิจกรรม ร่วมกับ อาจารย์คณะวิเทศศึกษา ในส่วนของการตลาดและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อ Phuket Wellness Tourism ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร การจัดอบรมด้านการทำธุรกิจ Wellness tourism และ Wellness package evaluation ...

Continue reading

ทีม Block จัดอบรม Crypto Currency สำหรับงานสืบสวน กองคับคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8

ทีม Block จัดอบรม Crypto Currency สำหรับงานสืบสวน กองคับคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมวิจัยบล็อกนำโดย ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรอบรม หัวข้อ Crypto Currency สำหรับงานสืบสวน กองคับคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 ในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 245 จำนวน 40 ท่าน ณ ห้องประชุม อาคาร 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และทางระบบออนไลน์  —————————— Block Research Team Organizes Cryptocurrency Training for Investigative Jobs to...

Continue reading

CoC จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 6 สิงหาคม 2564 โดย ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 118 คน ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  กล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมด้วย  ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,  ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ,  ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง  อาจารย์มนชนก ทองเทพ อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ อจารย์กุลศิริ จิรยุส...

Continue reading

CoC เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2563 แบบ Site Visit (hybrid) สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์   ซึ่งการประเมินในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัตชัย  เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานการประเมินฯ และ อาจารย์กฤษณ์  สินเจริญกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะการบริการและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาภูเก็ต  เป็นกรรมการในการประเมินฯ ในครั้งนี้ . CoC undergoes an internal quality assessment, AUN-QA Course level for the academic...

Continue reading

ทีมวิจัย BLOCK ม.อ.ภูเก็ต ให้คำปรึกษากับทีมสืบสวนตำรวจภูธรภาค 8

ทีมวิจัย BLOCK ม.อ.ภูเก็ต ให้คำปรึกษากับทีมสืบสวนตำรวจภูธรภาค 8  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมวิจัย BLOCK  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ให้คำปรึกษากับทีมตำรวจภูธรภาค 8 นำโดย พ.ต.อ. เชิดพงษ์ ชิวปรีชา เพื่อแก้ปัญหาการหลอกลวง (Romance scam) ซึ่งมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความ ในเรื่องของการฉ้อโกงเงินผ่าน Cryptocurrency โดยทางทีมวิจัย ได้แนะนำแนวทางในการตามหาผู้กระทำผิด ผ่านการตรวจสอบการทำธุรกรรมใน Blockchain โดยใช้วิธีการวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงของธุรกรรมที่เกิดขึ้น (Chain analysis) และได้หารือเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่จะเป็นเครื่องมือในการติดตามผู้กระทำผิดให้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น BLOCK Research Team, PSU Phuket gave advice to the Provincial Police Regional 8 about...

Continue reading

บุคลากรและนักศึกษา CoC เข้ารับโล่ เกียรติบัตรจากคณะผู้บริหาร ม.อ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับโล่ เกียรติบัตร เหรียญเชิดชูเกียรติ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น บุคลากรเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2563-2564 โดยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดี และเป็นผู้มอบ  ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์มนัส ชัยสวัสดิ์ ชั้น 1 คณะวิเทศศึกษา    อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น ระดับคณะ/ส่วนงาน ประจําปี 2563 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับคณะ/ส่วนงาน ประจําปี 2563  ได้แก่ ดร.มณีเนตร พวงมณี...

Continue reading

นักศึกษา CoC ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCCIT 2021

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย  ในงานประชุมวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี2564  The 17th National Conference on Computing and Information Technology   เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ผ่าน Virtual Presentation System  ชื่อผลงาน :  “กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ด้วยการเรียนรู้เชิงลึก” ผู้นำเสนอผลงาน : นายณัญพล ช่วยเส้ง และ ดร.นพพณ เลิศชูวงศา อาจารย์ที่ปรึกษา Students of College of Computing, PSU Phuket have been selected to present their academic...

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดงาน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (Say Goodbye to Student’s Life #4) ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563  เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและแนะนำแนวทางในอนาคตหลังจากเรียนจบไปแล้ว โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยทีมวิทยากร มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย –  การตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา เส้นทางการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ โดย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา – เรียนต่อที่ไหน สาขาอะไรดี แนะนำเคล็ดลับการศึกษาต่อ โดย ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ ประธานหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ – การเตรียมตัวสำหรับบัณฑิตใหม่ จากมุมมองของสถานประกอบการ  โดย คุณกิตติพันธ์...

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร CoC ที่ได้รับรางวัล Pride of PSU 2021

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ (Pride of PSU 2021) 13 มีนาคม 2564 เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Page Views: 183

Continue reading

CoC จัดค่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้แก่ ร.ร.คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา

ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดค่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จำนวน 63 คน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติในหัวข้อ IoT (Internet of Things) วิทยากรโดย อาจารย์ กุลวรรธน์ เชาวนวาที และ ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ        2.การอบรมเชิงปฏิบัติในหัวข้อ รถยนต์เดินตามเส้น (Mobile Robot) วิทยากรโดย ดร.กุลจรี ตันตยกุล การอบรมการถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วย (Smartphone) โดย คุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์...

Continue reading