CoC-PSU เข้าพบคณะผู้บริหารของ ม.North โครเอเชีย เพื่อสานต่อความร่วมมือของสองหน่วยงานภายใต้โครงการ Erasmus+ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 8-16 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าพบผู้บริหารและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย North ประเทศโครเอเชีย ตามคำเชิญของมหาวิทยาลัย North เพื่อติดตามและขยายโอกาสความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรร่วม, กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา, การฝึกงานและสหกิจศึกษานานาชาติ ตลอดจนวางแผนการพัฒนาโครงการวิจัยระหว่างประเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ภายใต้ความร่วมมือ Erasmus+ นอกจากนี้ ทางคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้เยี่ยมชมห้อง Multimedia Studio อันทันสมัยสำหรับการเรียนการสอนด้าน Multimedia Technology ของมหาวิทยาลัยฯ อนึ่งโครงการ Eramus+ เป็นโครงการที่สหภาพยุโรปก่อตั้งขึ้นในปี 1987 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในวงการการศึกษา ทั้งหลักสูตรปริญญา การอบรมทักษะระยะสั้น โครงการวิจัย รวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย North ภายใต้โครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2019 CoC-PSU...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ลงนาม MoU เพื่อเพิ่มทักษะแห่งอนาคต ด้านดิจิทัล รองรับการเข้าสู่วงการธนาคาร

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, และ อาจารย์ พัชรี เทพนิมิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้และสหกิจศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  ประกอบด้วย คุณพอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณกนกไพ วงศ์สถิตย์พร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล, คุณไพศาล ธรรมโพธิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เทคโนโลยีและวิทยาการข้อมูล, และคุณวัชรวรรณ อัศวกาญจนา  ...

Continue reading

CoC-PSU จัดอบรมใน หัวข้อ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ  “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย” โดยมีวิทยากรคือ อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในโครงการอบรมดังกล่าวมีผู้บุคลากรในวิทยาเขตภูเก็ตเข้าร่วมกว่า 80 คน  CoC-PSU organized online lecture “Personal Data Protection Act (PDPA) for University Personnel” On March 16, 2022, College of Computing, Prince of Songkla University, Phuket Campus organized...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับศิษย์เก่า CoE รุ่นที่ 1 จัดกิจกรรมพี่ส่งต่อคอมฯ ให้น้อง

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ คุณกฤตนันท์ สิริกรวิวรรธน์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ต รุ่น 1 (CoE1) จัดกิจกรรม “พี่ส่งต่อคอมฯ ให้น้อง” โดยวิทยาลัยฯ ได้บริจาคจอคอมพิวเตอร์  จำนวน 15 ชุด และคุณกฤตนันท์ ได้บริจาคชุดเคสคอมพิวเตอร์จำนวน 15 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านม่วง หมู่ 3 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียน CoC-PSU and CoE alumni, batch 1, donated computers to Ban Muang School, Songkhla College of Computing, Prince of Songkla...

Continue reading

CoC-PSU และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้และสหกิจศึกษา ดร.ปาณิศา ตรีพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับหลักสูตร ร่วมกับคณะผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้ ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับหลักสูตร  ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  การประชุมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในการพัฒนาการประกันคุณภาพและการจัดการเรียนการสอนในระดับหลักสูตร การแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน การวิจัยและการจัดประชุมวิชาการร่วมกัน ทั้งนี้ ทาง 2 หน่วยงานเห็นพ้องที่จะมีการลงนามความร่วมมือกันต่อไปเพื่อประโยชน์ต่อหลักสูตร บุคลากรและผู้เรียนเป็นสำคัญ  CoC-PSU discussed academic cooperation with the...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมพัฒนาหลักสูตรดิจิทัลสำหรับนักเรียนระดับมัธยม

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.กุลจรี ตันตยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล และ ดร.จักรพันธ์ สัวบุตร  อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล ร่วมกับ ตัวแทนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นำโดย ครูพรชนก วงศ์ไชย หัวหน้าโครงการหลักสูตร EP ครูชลิดา  ไชยพันธ์กุล หัวหน้าหลักสูตร และคณะครู  ประชุมหารือการร่วมมือพัฒนาหลักสูตรดิจิทัลสำหรับนักเรียนระดับมัธยม เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาหลักสูตร English Program (EP) ทั้งแผนการเรียน คณิต-อังกฤษ และวิทย์-คณิต ของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย CoC-PSU co-develops Digital Curriculum for High School Students The...

Continue reading

ทีมวิจัยบล็อกร่วมบรรยายและระดมความคิดในหัวข้อ “ระบบ Blockchain ช่วยพัฒนาเมืองได้อย่างไร”

ทีมวิจัยบล็อกนำโดย ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมบรรยายและระดมความคิด ในหัวข้อ “ระบบ BLOCKCHAIN ช่วยพัฒนาเมืองได้อย่างไร” ให้แก่ทางเทศบาลนครภูเก็ตนำโดย คุณสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตและคณะ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม เทศบาลนครภูเก็ต  กิจกรรมนี้ได้ร่วมกับทาง บริษัทฟินสเตเปิ้ล บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี บริษัทสยามบล็อกเชน มีเดีย กรุ๊ปและบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง เพื่อระดมความคิดเห็นในสามหัวข้อหลักคือ การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการบริหารจัดการภายในเทศบาลนครภูเก็ต และการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยทางเทศบาลนครภูเก็ตมีความต้องการเบื้องต้นที่จะศึกษาและนำความสามารถของเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาพัฒนารูปแบบการให้บริการและพัฒนาโมเดลการทำธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ต ——————————————————————————————————— PSU BLOCK Research Team members participated in a brainstorming session on...

Continue reading

บุคลากร CoC-PSU ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาอาชีวะ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

นางสาวอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมเป็นที่ปรึกษาในผลงาน “Safe zone” ให้แก่ นักเรียนทุนนวัตกรรมสายชีพชั้นสูง รุ่นที่ 1 ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา คว้ารางรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีผลงานเข้าร่วมแข่งขันกว่า 362 ไอเดียนวัตกรรม จากผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 45 ทีม ทั่วประเทศ Safe Zone เป็น  Web Application ชุมชนสังคมออนไลน์ รวบรวมบทความ...

Continue reading

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) หารือความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับ CoC-PSU

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มดิจิทัล นำโดยคุณปรนนท์ ฐิตะวรรโณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) คุณประกิต สังข์ป่า และคณะ ประชุมร่วมกับคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ พร้อมทีมบริหารและอาจารย์ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของภาคการศึกษาให้มีองค์ความรู้ในมาตรฐานดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรและการสร้างตลาดแรงงานใหม่ ๆ ให้กับนักศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการอุตสาหกรรม รวมถึงความร่วมมือทางด้านวิจัย ซึ่งการปรึกษาหารือในครั้งนี้ จะมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต Advisor to the Minister of Digital Economy and Society (DES) discussed cooperation with CoC-PSU On February 9, 2022, the Federation of...

Continue reading

CoC-PSU ประชุมหาความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทโลตัส

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ พัชรี เทพนิมิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้และสหกิจศึกษา ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์ ประธานหลักสูตร และอาจารย์ในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล ประชุมหาความร่วมมือในการพัฒนาระบบการจัดตารางเวลาทำงานโดยอัตโนมัติกับบริษัทโลตัส ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom  การประชุมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัทโลตัสกับวิทยาลัยฯ  นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมืออื่น ๆ ได้แก่ การร่วมผลิต ออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน การฝึกงานและสหกิจศึกษา การร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากภาคอุตสาหกรรมให้กับนักศึกษาในวิทยาลัยฯ และการศึกษาวิจัยร่วมกัน  CoC-PSU discussed academic cooperation with Lotus’s On February 18, 2022, the College of Computing, Prince of Songkla University,...

Continue reading