ชื่อปริญญา

( รหัสนักศึกษาก่อนปี 62 )

ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  Bachelor of Engineering (Computer Engineering)  ** (จบภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อย่อ : วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) B.Eng (Computer Engineering)

แนวทางการประกอบอาชีพ

- วิศวกร

- นักพัฒนาโปรแกรม

- นักวิเคราะห์ระบบ

- นักพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์

- นักพัฒนาหุ่นยนต์

- วิศวกรระบบควบคุม