หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์

 

>> หลักสูตรสำหรับนักศึกษารหัส 67 - ปัจจุบัน 

>> หลักสูตรสำหรับนักศึกษารหัส 62 - 66 

 

 

( หลักสูตรสำหรับนักศึกษารหัส 67 - ปัจจุบัน )

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์

Bachelor of Science in Computing

 

PROGRAM DESCRIPTION

(ภาษาไทย)
มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างพื้นฐานของระบบ รวมถึงเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลเชิงลึก ออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล และนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) การบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (Work-integrated Learning) และการเรียนรู้แบบชุดวิชา (Module) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ การแก้ปัญหาและค้นคว้าได้ด้วยตนเองทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรู้ใน 2 ด้าน ได้แก่
1.ด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
2.ด้านสื่อดิจิทัล

(ภาษาอังกฤษ)
This curriculum aims to develop students' skills in computer technology, information systems in organizations, system infrastructure, software technology, and methods for analyzing and forecasting deep data, designing and producing digital media, and applying technology appropriately in organizations. The learning methods emphasize active, project-based, work-integrated, and module-based learning to enable learners to develop self-learning, problem-solving, and research skills in and out of the classroom. This is consistent with the needs of employers. Students can choose one of two tracks:
1. Artificial Intelligence and Data Science
2. Digital Media


DEGREE

(ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (การคอมพิวเตอร์)

(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Science (Computing)
B.Sc. (Computing)


EDUCATIONAL SYSTEM

System
Two semesters per year

Summer Course
Summer classes are offered as only as needed and as agreed upon by the program committee


CURRICULUM MANAGEMENT

1st Semester: August - December
2nd Semester: January to April
Summer: May to July


TUITION FEE

32,000 Baht (+ entrance fee 15,000 Baht) *
* All fees may subject to change


CURRICULUM STRUCTURE

 

1. General Education (GE) Courses 24 credits
Compulsory GE Course 18 credits
GE 1 Language and Communication 4 credits
GE 2 Development of Thought 4 credits
  •     - Logical and Numerical Thinking  2 credits

  •     - Systematic Thinking 2 credits

GE 3 Entrepreneurial Mindset 2 credits
GE 4 Digital Technology in Use 2 credits
GE 5 Holistic Well-being  (SDG 3 16) 2 credits
GE 6 Public Mind and Sustainable Development (SDG 1 2 4 5 10) 2 credits
GE 7 Adapting to the World’s dynamics (SDG 6 7 13 14 15) 2 credits
GE 8 Elective Course 6 credits
2. Specific Education Courses 90 credits
1) Core Courses 10 credits
2) Major Courses 59 credits
  •     - Organization and Information System

10 credits
  •     - Technology for Application (TA)

28 credits
  •     - Technology and Software Methodology

12 credits
  • Basic System Infrastructure

9 credits
3) Specialised Courses 15 credits
4) Cooperative Education Courses 6 credits
3. Free Elective Courses 6 credits

STUDY PLAN

 

1st Year
1st Semester
xxx-xxxG1 GE1 Language and Communication 2((2)-0-4) credits
968-120 Discrete Mathematics 3((3)-0-6) credits
968-121 Statistics and Probability 3((2)-2-5) credits
968-140 Introduction to Computer Programming 3((2)-2-5) credits
968-152 Introduction to Information Technology 3((3)-0-6) credits
968-160 UI Design 3((2)-2-5) credits
Total 17((x)-y-z) credits
 
2nd Semester
xxx-xxxG1 GE1 Language and Communication 2((2)-0-4) credits
xxx-xxxG8 GE8 Elective Course 2((2)-0-4) credits
968-130 Operating Systems 3((2)-2-5) credits
968-141 Data Structures and Algorithms 3((2)-2-5) credits
968-142 Object Oriented Programming 3((2)-2-5) credits
968-160 Organization and Information System Management 3((3)-0-6) credits
xxx-xxx Free Elective Courses 3((2)-2-5) credits
Total 19((x)-y-z) credits
Note: Students whose English language proficiency test scores fall below the required standard are required to participate in English language enhancement activities organized by the faculty or university.
 
2nd Year
1st Semester
xxx-xxxG6 GE6 Public Mind and Sustainable Development 2((2)-0-4) credits
xxx-xxxG2 GE2 Development of Thought 2((2)-0-4) credits
968-250 Project Analysis and Design 3((2)-2-5) credits
968-251 Introduction to Artificial Intelligence 3((2)-2-5) credits
968-254 Database Systems 3((2)-2-5) credits
968-2xx Elective TA Courses 3((2)-2-5) credits
Total 16((x)-y-z) credits
 
2nd Semester
xxx-xxxG5 GE5 Holistic Well-being 2((2)-0-4) credits
xxx-xxxG3 GE3 Entrepreneurial Mindset 2((2)-0-4) credits
968-230 Data Communications and Networking 3((2)-2-5) credits
968-240 Web Development and Programming 3((2)-2-5) credits
968-280 Business Process Design, Innovation, and Entrepreneurship 3((3)-0-6) credits
968-xxx Elective TA Courses) 3((2)-2-5) credits
xxx-xxx Specialised Courses 3((2)-2-5) credits
Total 19((x)-y-z) credits
 
3rd Year
1st Semester
xxx-xxxG4 GE4 Digital Technology in Use 2((2)-0-4) credits
xxx-xxxG7 GE7 Adapting to the World’s dynamics 2((2)-0-4) credits
968-390 Seminar 1(0-2-1) credits
968-3xx Elective TA Courses 3((2)-2-5) credits
968-3xx Elective TA Courses 3((2)-2-5) credits
968-392 Computer Ethics and Laws 1((1)-0-2) credits
xxx-xxx Specialised Courses 3((2)-2-5) credits
xxx-xxx Free Elective Courses 3((2)-2-5) credits
Total 18((x)-y-z) credits
 
2nd Semester
xxx-xxxG2 GE2 Development of Thought 2((2)-0-4) credits
xxx-xxxG8 GE8 Elective Course 2((2)-0-4) credits
968-3xx Elective TA Courses 3((2)-2-5) credits
968-391 Project in Computing I 3(0-9-0) credits
xxx-xxx Specialised Courses (Module) 6((4)-4-10) credits
Total 16((x)-y-z) credits
 
4th Year
1st Semester
xxx-xxxG8 GE8 Elective Course 2((2)-0-4) credits
968-490 Pre Cooperative Education 1((1)-0-2) credits
968-391 Project in Computing II 3(0-9-0) credits
xxx-xxx Specialised Courses 3((2)-2-5) credits
Total 9((x)-y-z) credits
 
2nd Semester
Cooperative Education
968-493 Cooperative Education 6(0-36-0) credits
Total 6((0)-36-0) credits
 
แผนฝึกงาน Internship
968-493 Specialised Courses* 3((2)-2-5) credits
Total 3((2)-2-5) credits
*Cooperative and Work-Integrated Education (CWIE)/Work-Integrated Learning (WIL)
 
Summer
Internship
968-494 Internship 3(0-18-0) credits
Total 3((0)-18-0) credits

EMPLOYABILITY

จบแล้ว ทำงานอะไร..?
นักวิทยาการข้อมูล | นักวิเคราะห์ข้อมูล | นักพัฒนาระบบอัจฉริยะ | นักออกแบบสื่อดิจิทัล | นักออกแบบกราฟิกส์ |
นักออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ | นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว | ผู้ดูแลระบบเครือข่าย | ผู้ดูแลระบบแม่ข่าย | ผู้สนับสนุนด้านไอทีหรือผู้สนับสนุนด้านเทคนิค | นักดำเนินการพัฒนาระบบ | นักออกแบบเกมส์และโลกเสมือนจริง

Career paths..?
Data Scientist | Data Analyst | Intelligent System Developer | Digital Media Designer | Graphic Designer | UI Designer | Motion Graphic Designer | Network Administrator | Server Administrator | IT Support/Technical Support | Development Operations: DevOps | Game Virtual World Designer