หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์

Bachelor of Science in Computing

( สำหรับนักศึกษารหัส 62 - ปัจจุบัน )

PROGRAM DESCRIPTION

(ภาษาไทย)
มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ องค์การและระบบสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานของระบบ รวมถึงเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ เพื่อสามารถวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลเชิงลึก ออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล และนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรู้ใน 2 ด้าน ได้แก่
1. ด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล (Artificial Intelligence and Data Science)
2. ด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media)

(ภาษาอังกฤษ)
This curriculum aims to develop students' skills in the computer technology, information technology, information systems, organization management, as well as the software engineering methodology and technology. The students will apply these principles to conduct data analysis, digital media design and creation, as well as employing computer technology in an organization. The curriculum is based on Work-Integrated Learning (WIL) to give students the job experience in a realistic setting. Students can choose one of the two tracks:
1. Artificial Intelligence and Data Science
2. Digital Media


DEGREE

(ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (การคอมพิวเตอร์)

(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Science (Computing)
B.Sc. (Computing)


EDUCATIONAL SYSTEM

System
Two semesters per year

Summer Course
Summer classes are offered as only as needed and as agreed upon by the program committee


CURRICULUM MANAGEMENT

1st Semester: August - December
2nd Semester: January to April
Summer: May to July


TUTION FEE

32,000 Baht (+ entrance fee 15,000 Baht) *
* All fees may subject to change


CURRICULUM STRUCTURE

The curriculum is designed according to the 2015 National Standard Criteria for the Undergraduate Program set by the Ministry of Education.

 

Total 125 credits
(1) General Education (GE) Courses     30 credits
     Compulsory GE Courses 24 credits
     Elective GE Courses    6 credits
(2) Specific Education Courses     89 credits
     Core Courses 10 credits
     Major Courses 61 credits
         - Organisation and Information System 13 credits
         - Technology for Application (TA) 27 credits
           ** Compulsory TA Courses 12 credits
           ** Elective TA Courses 15 credits
           ++ Artificial Intelligence and Data Science
           ++ Digital Media
         -Technology and Software Methodology 15 credits
         -Basic System Infrastructure 6 credits
     Specialised Courses 12 credits
           ** Artificial Intelligence and Data Science
           ** Text Analytics
           ** Audio and Image Processing
           ** Digital Media
     Cooperative Education Courses 6 credits
(3) Free Elective Courses 6 credits

STUDY PLAN

 

1st Semester

2nd Semester

1st Year

xxx-xxx

General Educaton

5 credits

xxx-xxx

General Educaton

4   credits

968-120

Discrete Mathematics

3 credits

968-130

Operating Systems

2   credits

968-121

Statistics and Probability

3 credits

968-141

Data Structures and Algorithms

3 credits

968-140

Introduction to Computer Programming

3 credits

968-142

Object Oriented Programming

3 credits

968-160

Front End Design

3 credits

968-150

Organization and Information System Management

3 credits

Total

17 credits

968-151

Database Systems

3 credits

Total

18 credits

1st Semester

2nd Semester

2nd Year

xxx-xxx

General Education

5 credits

xxx-xxx

General Education

3 credits

968-220

Calculus

3 credits

968-240

Web Development and Programming

3 credits

968-230

Data Communication and Networking

3 credits

968-280

Business Process Design and Innovation

3 credits

968-250

System Analysis and Design

3 credits

968-2xx

Elective TA Courses

3 credits

968-2xx

Elective TA Courses

3 credits

xxx-xxx

Specialised Courses

3 credits

Total

17 credits

xxx-xxx

Free Elective Courses

3 credits

Total

18 credits

1st Semester

2nd Semester

3rd Year

xxx-xxx

General Education

4 credits

xxx-xxx

General Education

5 credits

968-350

Project Management and Quality Assurance

3 credits

968-391

Project in Computing 1

3 credits

968-390

Seminar

1 credit

968-3xx

Elective TA Courses

3 credits

968-3xx

Elective TA Courses

6 credits

xxx-xxx

Specialised Courses

6 credits

xxx-xxx

Free Elective Courses

3 credits

Total

17 credits

Total

17 credits

1st Semester

2nd Semester

4th Year

xxx-xxx

General Education

4 credits

Plan A. Cooperative Education

968-480

Entrepreneurship

3 credits

968-493

Cooperative Education

6 credits

968-490

Pre Cooperative Education

1 credit

Total

6 credits

968-491

Project in Computing 2

3 credits

Plan B. Internship

968-492

Computer Ethics and Laws

1 credit

xxx-xxx

Specialised Courses

3 credits

xxx-xxx

Free Elective Courses

3 credits

Total

3 credits

Total

15 credits

Summer

Summer

4th Year

Plan B. Internship

968-494

Internship

3 credits

Total

3 credits


EMPLOYABILITY

จบแล้ว ทำงานอะไร..?
นักวิทยาการข้อมูล | นักวิเคราะห์ข้อมูล | นักพัฒนาระบบอัจฉริยะ | นักออกแบบสื่อดิจิทัล | นักออกแบบกราฟิกส์ | นักพัฒนาส่วนหน้า

Career paths..?
Data Scientist | Data Analyst | Intelligent System Developer | Digital Media Designer | Graphic Designer | Front-End Developer