เอกสาร ประกาศ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกาศและคำสั่ง  (เอกสารภายใน) (เอกสารประกาศต่างๆ เช่น เอกสารฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ พัสดุ เป็นต้น)
ประกาศ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเกินระเบียบ

แบบฟอร์มการกรอกเกรดที่คาดว่าจะได้รับ

ร่างนโยบาย TOR รอบปี 2561

.

ระบบสารสนเทศภายใน CoC (Intranet CoC)

** Intranet ใช้ได้เฉพาะเครือข่ายของ PSU เท่านั้น !!

  งานวิชาการ

ระบบการประชุม (E-meeting) CoC

ระบบเอกสาร CoC

ระบบจองห้อง CoC

ระบบคลังข้อมูล  (** Intranet)

  งานบุคคล

ระบบลงบันทึกการปฏิบัติงาน CoC (ระบบลงเวลา ใช้ภายใน CoC)

ระบบ Publications / CV (Back-End)

ระบบ Hr (ระบบจัดการข้อมูลบุคคล CoC)

  งานแผนและงบประมาณ

ระบบการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน   (** Intranet)

ระบบ Approval / ระบบขออนุมัติดำเนินการ

  งานพัสดุ

ระบบการจัดซื้อ 

เบิกจ่ายอุปกรณ์ และ hw lab    ( ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ )

ระบบเบิกจ่ายวัสดุ (CoC Stock)   (** Intranet)


  งานประชาสัมพันธ์

อัพโหลดข้อมูลสำหรับจัดทำ CoC News

ระบบรวมสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ CoC Media Page

.

.

ระบบสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน

ระบบ มคอ. Online

ระบบ Course Spec

ระบบ สหกิจศึกษา (COOP Application System)

ระบบจัดการการเรียนรู้ LMS2

ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)

ระบบส่งระดับคะแนนผลการเรียน

ระบบจองห้องเรียนห้องประชุม Online

ระบบประเมินการสอนupdate 30/06/2565

คู่มือการเรียนการสอนออนไลน์

.

.

ระบบสารสนเทศสำหรับงานวิจัย

ระบบบริหารงานวิจัย (PRPM)

.

.

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคลากร

ระบบสารสนเทศบุคลากร (MIS-DSS)

ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR-MIS)

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR Online)

ระบบประเมินสมรรถนะ (Competency Online)

ระบบสลิปเงินเดือน

ระบบเบิกเงินสวัสดิการ กองทุนพนักงาน

ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ม.อ.

.

.

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Edoc)

ระบบจองรถ

ระบบไปรษณีย์ Online

.

.

ระบบสารสนเทศอื่นๆ

ระบบ E-mail มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระบบ LC-Helpdesk(ระบบแจ้งซ่อมงาน ITของมหาลัย)

ระบบ Building-Helpdesk(ระบบแจ้งซ่อมงานอาคาร)

ระบบ PSU Passport

ระบบตรวจสอบปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต

Volume Licensing Service Center (รวม Software License PSU)

คู่มือการดาวน์โหลดโปรแกรม / ขอ License โปรแกรม

คู่มือ PSU WIFI /PSU Wifi Manual

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์