เอกสาร ประกาศ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกาศและคำสั่ง  (เอกสารภายใน) (เอกสารประกาศต่างๆ เช่น เอกสารฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ พัสดุ เป็นต้น)
ประกาศ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเกินระเบียบ

แบบฟอร์มการกรอกเกรดที่คาดว่าจะได้รับ

ร่างนโยบาย TOR รอบปี 2561

.

ระบบสารสนเทศภายใน CoC (Intranet CoC)

ระบบการประชุม (E-meeting) CoC

ระบบขอเดินทางไปปฏิบัติงาน

ระบบเอกสาร CoC

ระบบสวัสดิการบรรณสารสงเคราะห์ CoC

ระบบจองห้อง CoC

ระบบ Publications / CV (Back-End)

ระบบแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ (CoC - Helpdesk)

ระบบขอรับทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ

ระบบการจัดซื้อ

ระบบคลังข้อมูล

ระบบการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน

ระบบเบิกจ่ายอุปกรณ์ และ hw lab    ( ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ )

ระบบ CoC Action Plan / ระบบขออนุมัติดำเนินการ

ระบบ CoC System - Budget

ระบบ Hr (ระบบจัดการข้อมูลบุคคล CoC)

ระบบเบิกจ่ายวัสดุ (CoC Stock)

.

.

ระบบสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน

ระบบ มคอ. Online

ระบบ สหกิจศึกษา (COOP Application System)

ระบบจัดการการเรียนรู้ LMS2

ระบบจัดการการเรียนรู้ LMS@PSU

(ระบบเก่า สำหรับดูข้อมูล) ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)

ระบบประเมินการเรียนการสอน

ระบบส่งระดับคะแนนผลการเรียน

ระบบจองห้องเรียนห้องประชุม Online

ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา(PSU Teacher Evaluation System) (คือ ระบบประเมินการสอนอาจารย์)

ระบบประเมินการเรียนการสอน เวอร์ชั่น 2 (Evaluation System) (คือ ระบบประเมินรายวิชา+ประเมินตนเอง)

.

.

ระบบสารสนเทศสำหรับงานวิจัย

ระบบบริหารงานวิจัย (PRPM)

.

.

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคลากร

ระบบสารสนเทศบุคลากร (MIS-DSS)

ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR-MIS)

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR Online)

ระบบประเมินสมรรถนะ (Competency Online)

ระบบสลิปเงินเดือน

ระบบเบิกเงินสวัสดิการ กองทุนพนักงาน

ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ม.อ.

.

.

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Edoc)

ระบบจองรถ

ระบบไปรษณีย์ Online

.

.

ระบบสารสนเทศอื่นๆ

ระบบ E-mail มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระบบ LC-Helpdesk(ระบบแจ้งซ่อมงาน ITของมหาลัย)

ระบบ Building-Helpdesk(ระบบแจ้งซ่อมงานอาคาร)

ระบบ PSU Passport

ระบบตรวจสอบปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต

Volume Licensing Service Center (รวม Software License PSU)

คู่มือการดาวน์โหลดโปรแกรม / ขอ License โปรแกรม